Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình tính toán điều chỉnh lượng vật liệu nổ

Được đăng lên bởi Oja Tat Thanh
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 336 lần   |   Lượt tải: 0 lần
C«ng ty than U«ng bÝ – TKV

C«ng ty TNHH mét thµnh viªn
Than Hång Th¸i
===***===
Sè:
/TM - KTCN

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
=======***=======
U«ng BÝ, ngµy
th¸ng 8 n¨m 2007

Gi¶i tr×nh tÝnh to¸n ®iÒu chØnh lîng
vËt liÖu næ
TP.KTCN

Hoµng Minh Th¸i

TP.An Toµn

NguyÔn M¹nh Cêng

Ngêi thÈm ®Þnh

Vò §×nh khëi

Ngêi kiÓm tra

NguyÔn V¨n Th¾ng

Ngêi lËp

Tr¬ng Xu©n Thêng

CB phßng T§-§C

§inh V¨n Trêng

Phã G§ AT

Phã G§

Lª Hång S¬n

NguyÔn V¨n Yªn

U«ng BÝ, n¨m2007

1

Gi¶i tr×nh tÝnh to¸n ®iÒu chØnh lîng thuèc næ vµ kÝp vi
sai cho ®êng lß däc Xuyªn vØa vËn t¶i +30 V9b -:- v 12
khu trµng khª II chèng v× s¾t sv3 - CBII-22
ChØ tiªu thuèc næ ®¬n vÞ ®îc tÝnh theo c«ng thøc:

1 
q 0,4.m.e. 0,2. f 

s


2

f: hÖ sè kiªn cè cña g¬ng f tb = 7
e : HÖ sè søc c«ng næ cña thuèc næ: §èi víi thuèc P-113 th× søc c«ng næ
e = 330/260 = 1,269
S: diÖn tÝch g¬ng lß S = 9,3 m2
m: HÖ sè phô thuéc mÆt t do, víi g¬ng ®µo lß m = 0,65.
Thay sè ta cã: q = 0,753 kg/ m3.
- Lîng thuèc næ cho mét ®ît næ:
Q = q.v (kg)
Trong ®ã:
v : thÓ tÝch mét ®ît næ m×n
v = 1,05 x 9,3 = 9,765 m3
 Lîng thuèc næ cho mét ®ît næ lµ: Q = 0,753 x 9,765 = 7,3 Kg
Chän Q = 7,4 Kg/chu kú  Q = 8,22 Kg/ mÐt
* Sè lîng kÝp cho mét chu kú ®µo lß x¸c ®Þnh theo c«ng thøc.
1,27 xqxS d
N 2
.
d x·ax

lç [2]

Trong ®ã: - N sè lç m×n trªn g¬ng;
- a: hÖ sè n¹p thuèc næ trong lç m×n : a = 0,28
- d: ®êng kÝnh thái thuèc : d= 0,032 m
- : mËt ®é thuèc næ  = 1190 kg/m3
thay sè vµo ta cã:
N 

1,27 x 0,47 x 7.2
12,28
0,032 2 x 0,38 x1100
(

lç )

Ta chän N= 11  Sè kÝp næ cho 1 mÐt lß lµ: N = 11/1.05 = 10,47 c¸i/mÐt
Gi¶i tr×nh tÝnh to¸n ®iÒu chØnh lîng thuèc næ cho ®êng
lß däc vØa than +125 V46 khu hång th¸i chèng v× s¾t sv2 CBII-22
ChØ tiªu thuèc næ ®¬n vÞ ®îc tÝnh theo c«ng thøc:

2


1 
q 0,4.m.e. 0,2. f 

s


2

f: hÖ sè kiªn cè cña g¬ng than f tb = 1,8
e : HÖ sè søc c«ng næ cña thuèc næ: §èi víi thuèc EMULEX 400 th× søc c«ng næ
e = 525/260,2 = 2,02
S: diÖn tÝch g¬ng lß S = 7,2 m2
m: HÖ sè phô thuéc mÆt t do, víi g¬ng ®µo lß m = 0,6.
Thay sè ta cã: q = 0,46 kg/ m3.
- Lîng thuèc næ cho mét ®ît næ:
Q = q.v (kg)
Trong ®ã:
v : thÓ tÝch mét ®ît næ m×n
v = 1,05 x 7,2 = 7,56 m3
 Lîng thuèc næ cho mét ®ît næ lµ: Q = 0,46 x 7,56 = 3,3 Kg
Chän Q = 3,088 Kg/chu kú  Q = 2,94 Kg/ mÐt
* Sè lîng kÝp cho mét chu kú ®µo lß x¸c ®Þnh theo c«ng thøc.
1,27 xqxS d
N 2
.
d x·ax

lç [2]

Trong ®ã: - N sè lç m×n trªn g¬ng;
- a: hÖ sè n¹p thuèc næ trong lç m×n : a = 0,28
- d: ®êng kÝnh ...
C«ng ty than U«ng bÝ – TKV Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
C«ng ty TNHH mét thµnh viªn §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
Than Hång Th¸i =======***=======
===***=== U«ng BÝ, ngµy th¸ng 8 n¨m 2007
Sè: /TM - KTCN
Gi¶i tr×nh tÝnh to¸n ®iÒu chØnh lîng
vËt liÖu næ
TP.KTCN
Hoµng Minh Th¸i
TP.An Toµn NguyÔn M¹nh Cêng
Ngêi thÈm ®Þnh Vò §×nh khëi
Ngêi kiÓm tra NguyÔn V¨n Th¾ng
Ngêi lËp Tr¬ng Xu©n Thêng
CB phßng T§-§C §inh V¨n Trêng
Phã G§ AT Phã G§
Lª Hång S¬n NguyÔn V¨n Yªn
U«ng BÝ, n¨m2007
1
Giáo trình tính toán điều chỉnh lượng vật liệu nổ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình tính toán điều chỉnh lượng vật liệu nổ - Người đăng: Oja Tat Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Giáo trình tính toán điều chỉnh lượng vật liệu nổ 9 10 193