Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình TK Đường

Được đăng lên bởi khoamau.92
Số trang: 117 trang   |   Lượt xem: 1026 lần   |   Lượt tải: 1 lần
(Ban nh theo QuyÕt ®Þnh 1398/Q§-BGTVT ngµy 01/6/2000 a trëng
GTVT)
PHÇN I
QUY §ÞNH CHUNG
ch¬ng 1
MôC §ÝCH, NHIÖM Vô Vµ C¸C bíc kh¶o s¸t ®êng «t«
1.1. Quy tr×nh nµy quy ®Þnh c¸c néi dung yªu cÇu cÇn ph¶i ®¹t ®îc khi tiÕn hµnh kh¶o s¸t
phôc cho viÖc chuÈn bÞ ®Çu t thùc hiÖn ®Çu t c dù ¸n x©y dùng ®êng míi, n©ng cÊpc¶i
t¹o ®êng hiÖn h÷u thuéc m¹ng ®êng «t« c«ng céng cña níc CHXHCN ViÖt Nam.
1.2. Giai ®o¹n chuÈn ®Çu t, viÖc kh¶o s¸t ®êng «t« nh»m pc cho bíc lËp B¸o c¸o
nghiªn cøu TiÒn khthi (BCNCTKT) B¸o o nghiªn cøu Khthi (BCNCKT). NÕu dù ¸n ®Çu t
cã quy m« thuéc nhãm ®ßi hái ph¶i qua c¶ hai bíc BCNCTKTBCNCKT th× c«ng viÖc kh¶o s¸t
còng ph¶i tiÕn hµnh hai bíc, nÕu chØ ®ßi hái mét bíc th× viÖc kh¶o s¸t chØ tiÕn hµnh bíc BCNCKT.
ViÖc thùc hiÖn mét hay hai bíc do Chñ ®Çu t quyÕt ®Þnh theo "Quy chÕ Qu¶n ®Çu t X©y
dùng" hiÖn hµnh.
1.3. Giai ®o¹n thùc hiÖn ®Çu t, viÖc kh¶o s¸t còng cã thÓ tiÕn hµnh mét bíc hoÆc hai bíc t
theo quyÕt ®Þnh cña C¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh :
- Kh¶o s¸t bíc ThiÕt kÕ kü thuËt (TKKT);
- Kh¶o s¸t bíc ThiÕt kÕ B¶n vÏ thi c«ng (TKBVTC ).
Trêng hîp bíc TKKT g¾n liÒn víi viÖc lËp ®Êu thÇu bíc TKBVTC l¹i do Nhµ thÇu
thùc hiÖn th× viÖc kh¶o s¸t ®êng « ph¶i do cÊp quyÕt ®Þnh ®Çu t phª duyÖt.
1.4. C¸c bíc kh¶o s¸t nãi ë §iÒu 1.2 1.3 lµ thu thËp c¸c sè liÖu kinh tÕ vµthuËt ®Ó phôc
c¸c néi dung b¸o c¸o vµ néi dung thiÕt kÕ theo c¸c bíc ®îc quy ®Þnh ë " Quy chÕ Qu¶n®Çu
t vµ x©y dùng" hiÖn hµnh.
1.4.1. Kh¶o s¸t ®Ó lËp b¸o c¸o nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi (BCNCTKT) thu thËp nh÷ng tµi liÖu
cÇn thiÕt ®Ó ®¸nh gi¸ cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t c«ng tr×nh, c¸c thuËn i khã kh¨n, s¬ bé
194
Céng hßa x· héi
chñ nghÜa viÖt nam
Bé giao th«ng vËn t¶i
quy tr×nh
kh¶o s¸t ®êng « t«
22 TCN 263 - 2000
Cã hiÖu lùc tõ 15/ 6 /2000
Giáo trình TK Đường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình TK Đường - Người đăng: khoamau.92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
117 Vietnamese
Giáo trình TK Đường 9 10 225