Ktl-icon-tai-lieu

Giáo Trình Toán 4

Được đăng lên bởi k47hamhoc
Số trang: 105 trang   |   Lượt xem: 6969 lần   |   Lượt tải: 40 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN

Toán ứng dụng
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Ngành đào tạo: Nhóm ngành kỹ thuật
Chuyên ngành: Các chuyên ngành
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Toán 4 (Toán ứng dụng)
Mã số: 70003
2. Số tín chỉ: 03
3. Trình độ: Sinh viên năm thứ hai.
4. Phân bổ thời gian: 36 tiết lý thuyết + 18 tiết thảo luận.
5. Các học phần tiên quyết: Toán 1, Toán 2, Toán 3.
6. Học phần thay thế hoặc tương đương: Không
7. Mục tiêu của học phần
− Cung cấp các phương pháp toán học, phát triển tư duy sáng tạo và rèn luyện kỹ năng
tính toán cho sinh viên.
− Sử dụng MATLAB để giải quyết các bài toán thường gặp trong kỹ thuật: tìm nghiệm gần
đúng của phương trình đại số và phương trình siêu việt, giải hệ phương trình đại số
tuyến tính, xấp xỉ hàm bởi đa thức nội suy, tính đạo hàm số và tích phân số, giải gần
đúng phương trình và hệ phương trình vi phân.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
− Đại cương về Matlap.
− Số xấp xỉ và phương pháp đánh giá sai số.
− Tính gần đúng nghiệm thực của phương trình đại số và siêu việt.
− Giải hệ thống phương trình đại số tuyến tính.
− Xây dựng đa thức nội suy và xây dựng công thức thực nghiệm bằng phương pháp bình
phương tối thiểu.
− Tính gần đúng đạo hàm và tích phân bằng phương pháp số.
− Giải gần đúng phương trình vi phân cấp 1 bằng phương pháp số.
− Giải gần đúng hệ phương trình vi phân cấp 1 bằng phương pháp số.
9. Nhiệm vụ của sinh viên
− Tham dự trên 80 % tổng số thời lượng của học phần.
− Tham gia thảo luận và hoàn thành các yêu cầu được giao.
10. Tài liệu học tập
* Sách, giáo trình chính:
[1] Toán ứng dụng (Toán 4), bộ môn Toán trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, 2009.
* Sách tham khảo:
[2] Dương Thuỷ Vỹ, Giáo trình phương pháp tính, NXB Khoa học và kỹ thuật, 2006.
i

Toán ứng dụng
[3] Glyn James, Advanced Modern Engineering Mathematics, Pearson
[4] Laurene V. Applied Numerical Analyis Using MATLAB, Fausett Univesity of
South Carolina Aiken, 1999.
[5] 
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên và thang điểm
* Tiêu chuẩn đánh giá
− Thảo luận, bài tập, chuyên cần.
− Kiểm tra giữa học phần.
− Thi kết thúc học phần.
* Thang điểm:
− Thang điểm 10 và làm tròn đến một chữ số thập phân.
− Điểm học phần là điểm trung bình chung của các điểm thành phần sau:
o Điểm thảo luận, bài tập, chuyên cần hệ số 0.2
o Điểm kiểm tra giữa học phần hệ số 0.3.
o Điểm thi kết thúc học phần hệ số 0.5.
12. Nội dung c...
Toán ng dng
i
ĐẠI HC THÁI NGUYÊN CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HC KTCN Độc lp - T do - Hnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DC ĐẠI HC
Ngành đào to: Nhóm ngành k thut
Chuyên ngành: Các chuyên ngành
ĐỀ CƯƠNG CHI TIT HC PHN
1. Tên hc phn: Toán 4 (Toán ng dng) Mã s: 70003
2. S tín ch: 03
3. Trình độ: Sinh viên năm th hai.
4. Phân b thi gian: 36 tiết lý thuyết + 18 tiết tho lun.
5. Các hc phn tiên quyết: Toán 1, Toán 2, Toán 3.
6. Hc phn thay thế hoc tương đương: Không
7. Mc tiêu ca hc phn
Cung cp các phương pháp toán hc, phát trin tư duy sáng to và rèn luyn k năng
tính toán cho sinh viên.
S dng M
ATLAB
để gii quyết các bài toán thường gp trong k thut: tìm nghim gn
đúng ca phương trình đại s và phương trình siêu vit, gii h phương trình đại s
tuyến tính, xp x hàm bi đa thc ni suy, tính đạo hàm s và tích phân s, gii gn
đúng phương trình và h phương trình vi phân.
8. Mô t vn tt ni dung hc phn:
Đại cương v Matlap.
S xp x và phương pháp đánh giá sai s.
Tính gn đúng nghim thc ca phương trình đại s và siêu vit.
Gii h thng phương trình đại s tuyến tính.
Xây dng đa thc ni suy và xây dng công thc thc nghim bng phương pháp bình
phương ti thiu.
Tính gn đúng đạo hàm và tích phân bng phương pháp s.
Gii gn
đúng phương trình vi phân cp 1 bng phương pháp s.
Gii gn đúng h phương trình vi phân cp 1 bng phương pháp s.
9. Nhim v ca sinh viên
Tham d trên 80 % tng s thi lượng ca hc phn.
Tham gia tho lun và hoàn thành các yêu cu được giao.
10. Tài liu hc tp
* Sách, giáo trình chính:
[1] Toán ng dng (Toán 4), b môn Toán trường ĐH K thut Công nghip, 2009.
* Sách tham kho:
[2] Dương Thu V, Giáo trình phương pháp tính, NXB Khoa hc và k thut, 2006.
Giáo Trình Toán 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo Trình Toán 4 - Người đăng: k47hamhoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
105 Vietnamese
Giáo Trình Toán 4 9 10 78