Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Trắc địa đại cương - Nguyễn Quang Tác

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 145 trang   |   Lượt xem: 2362 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PGS. TS. NGUYỄN QUANG TÁC

TRẮC ĐỊA

NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG
HÀ NỘI - 2008

MỤC LỤC
Mục lục . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .02
Lời nói đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04
Thuật ngữ - định nghĩa - viết tắt - ký hiệu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05
Phần thứ nhất
NHỮNG KIẾN THỨC CHUNG VỀ TRẮC ĐỊA
Chương I. MỞ ĐẦU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06
1.1. Môn học và nhiệm vụ của trắc địa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
06
1.2. Vai trò của trắc địa đối với ngành Xây dựng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
07
Chương 2. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08
2.1. Khái niệm về hình dạng và kích thước Quả đất. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
08
2.2. Nguyên tắc biểu diễn bề mặt Quả đất lên mặt phẳng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .09
2.3. Ảnh hưởng của độ cong Quả đất tới khoảng cách và độ cao các điểm . . . . . . . . . . . . . . . .10
2.4. Hệ toạ độ địa lý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.5. Hệ toạ độ trắc địa thế giới – 84 (WGS-84) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
2.6. Một số phép chiếu và hệ toạ độ vuông góc phẳng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.13
2.7. Tỷ lệ và thước tỷ lệ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
2.8. Chia mảnh và đánh số hiệu bản đồ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.9. Khái niệm về định hướng đường thẳng và các góc phương vị . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
2.10. Mối liên hệ giữa phương vị định hướng  của hai cạnh liên tiếp nhau . . . . . . . . . . . . . .
22
2.11. Tính toạ độ vuông góc - Bài toán thuận và bài toán ngược trong trắc địa. . . . . . . . . . . .
.23
Chương 3. LÝ THUYẾT SAI SỐ ĐO ĐẠC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
3.1. Khái niệm về lý thuyết sai số và...
PGS. TS. NGUYỄN QUANG TÁC
TRẮC ĐỊA
NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG
NỘI - 2008
Giáo trình Trắc địa đại cương - Nguyễn Quang Tác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Trắc địa đại cương - Nguyễn Quang Tác - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
145 Vietnamese
Giáo trình Trắc địa đại cương - Nguyễn Quang Tác 9 10 161