Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Trắc địa ĐH NN I

Được đăng lên bởi nhokcoolkute99
Số trang: 199 trang   |   Lượt xem: 1279 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO
TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP I

TS. ðÀM XUÂN HOÀN

TRẮC ðỊA
(Giáo trình cho ngành ðịa chính & Quản lý Ðất ñai)

Hà nội – 2007

4

Ch−¬ng 1
Nh÷ng kiÕn thøc chung vÒ tr¾c ®Þa
1.1. §èi t−îng vµ nhiÖm vô cña tr¾c ®Þa
Tr¾c ®Þa lµ mét khoa häc nghiªn cøu h×nh d¹ng, kÝch th−íc tr¸i ®Êt vµ biÓu diÔn bÒ mÆt
tr¸i ®Êt d−íi d¹ng b×nh ®å hoÆc b¶n ®å. Ngoµi ra tr¾c ®Þa cßn gi¶i quyÕt hµng lo¹t c¸c vÊn ®Ò
trong ®o ®¹c c¸c c«ng tr×nh nh− chuyÓn b¶n thiÕt kÕ ra thùc ®Þa, quan s¸t ®é lón, biÕn d¹ng c¸c
c«ng tr×nh: thñy ®iÖn, thñy lîi, x©y dùng... v× ®èi t−îng nghiªn cøu cña tr¾c ®Þa rÊt réng ng−êi
ta chia tr¾c ®Þa ra nhiÒu chuyªn ngµnh kh¸c nhau nh−:
Tr¾c ®Þa cao cÊp: Nghiªn cøu h×nh d¹ng, kÝch th−íc tr¸i ®Êt, nghiªn cøu viÖc x©y
dùng l−íi tr¾c ®Þa quèc gia, nghiªn cøu hiÖn t−îng ®Þa ®éng häc, gi¶i c¸c bµi to¸n tr¾c ®Þa trªn
bÒ mÆt tr¸i ®Êt vµ trong vò trô.
Tr¾c ®Þa c«ng tr×nh: Nghiªn cøu viÖc kh¶o s¸t, tham gia thiÕt kÕ, thi c«ng c¸c c«ng
tr×nh, quan s¸t ®é lón, biÕn d¹ng cña c¸c c«ng tr×nh....
Tr¾c ®Þa ¶nh: nghiªn cøu viÖc x©y dùng b¶n ®å b»ng ¶nh m¸y bay, ¶nh mÆt ®Êt, ¶nh
vÖ tinh, dïng ¶nh thay thÕ cho c¸c ph−¬ng ph¸p truyÒn thèng ®Ó quan s¸t ®é lón vµ biÕn d¹ng
cña c¸c c«ng tr×nh x©y dùng.
Ngµy nay xu h−íng chung ng−êi ta gäi c¸c ngµnh: tr¾c ®Þa, b¶n ®å, viÔn th¸m lµ
Geometics. Ng−êi ta coi Geometics gåm kiÕn thøc cña c¸c m«n tr¾c ®Þa cao cÊp, tr¾c ®Þa c«ng
tr×nh, tr¾c ®Þa ¶nh viÔn th¸m, biªn tËp b¶n ®å, hÖ thèng th«ng tin ®Êt, tin häc.
Trong ch−¬ng tr×nh m«n häc nµy chóng ta nghiªn cøu nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n cña m«n
tr¾c ®Þa phæ th«ng. Ph¹m vi nghiªn cøu lµ ®o ®¹c trªn ph¹m vi nhá cña bÒ mÆt tr¸i ®Êt. C¸c sè
liÖu ®o ®¹c (chiÒu dµi, gãc...) ®−îc tiÕn hµnh trªn mÆt ph¼ng vµ biÓu diÔn chóng lªn mÆt ph¼ng
(kh«ng tÝnh ®Õn ¶nh h−ëng ®é cong cña bÒ mÆt tr¸i ®Êt). V× vËy nhiÖm vô c¬ b¶n cña m«n häc
nµy lµ trang bÞ cho sinh viªn nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ tr¾c ®Þa trªn mÆt ph¼ng, biÕt c¸ch x©y
dùng b×nh ®å, b¶n ®å ®Ó tõ ®ã gióp sinh viªn vËn dông kiÕn thøc cña m×nh vµo lÜnh vùc
chuyªn m«n trong ngµnh qu¶n lý vµ quy ho¹ch ®Êt ®ai.
1.2 C¸c ®¬n vÞ th−êng dïng trong tr¾c ®Þa
Trong tr¾c ®Þa th−êng ph¶i ®o c¸c ®¹i l−îng h×nh häc nh− chiÒu dµi, gãc b»ng, gãc
®øng... vµ c¸c ®¹i l−îng vËt lý nh−: nhiÖt ®é, ¸p xuÊt....
1.2.1 §¬n vÞ ®o chiÒu dµi
N¨m 1791 tæ chøc ®o l−êng quèc tÕ lÊy ®¬n vÞ ®o chiÒu dµi trong hÖ thèng SI lµ mÐt
víi quy ®Þnh: "Mét mÐt lµ chiÒu dµi øng víi 4.10-7 chiÒu dµi cña kinh tuyÕn ®i qua Paris" vµ ®
chÕ t¹o ra mét th−íc chuÈn cã ®é dµi 1m b»ng thÐ...
4
B GIÁO DC VÀ ðÀO TO
TRƯỜNG ðẠI HC NÔNG NGHIP I
TS. ðÀM XUÂN HOÀN
TRC ðỊA
(Giáo trình cho ngành ðịa chính & Qun lý Ðt ñai)
Hà ni – 2007
Giáo trình Trắc địa ĐH NN I - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Trắc địa ĐH NN I - Người đăng: nhokcoolkute99
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
199 Vietnamese
Giáo trình Trắc địa ĐH NN I 9 10 108