Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Trang bị điệnđiện tử Máy gia công kim loại

Được đăng lên bởi nguyenquocphong1210
Số trang: 204 trang   |   Lượt xem: 3384 lần   |   Lượt tải: 2 lần
NGUYEN ~NH n£:N -

A

vii

QUANG H61

A?

TRANG BI•BIEN
- BIEN
TV
•
•
MAy GIA CONG KIM LOAI

NGUYf:N MANH ntN . vO QUANG HOI

,.

,.?

TRANG 81•OlEN
- OlEN
Ttf
•
•
MAy GIA CONG KIM LOAI
.
(Hi ban Ian 1M saul

NHA XUAT BAN GIAO Due

L()( NOI DAU
Ngay nay trong cdc linh vuc san :wr'it eLI.U n~n klnh til qu6c ddn, co khi hoa co
lien quan chqt che den di~n khi hoa va til d(mg h6u. Hai yeu t6 sau eha phep don
girin kef cau co kid eua may san xuat, {tmg ntmg suat lao dOng, nang eao chiil
luang hi thuq.t eua qu.a trinh san xurft viI giam nhc cl.1ong do lao dong.
Viec fang nang sudt may va giam gla thanh thiel bi di~n Gua may ia hai yeu
M thOng truyen -dong dien va tlf, d¢ng hoa nhung chu.ng mau
thuan nhau. Mc')t ben dOl hoi suo dung cae M th6ng phl1c tap, m6t Den lq.i yeu cilu
han chl s6 luang thiet bt chung fren may ua s6 thiel bi cao cap. Vay viec hla ch9n
mQt hI! thong truyen dong dien va tz,t d(mg hou thich hap eha may liI 1 hai loan kh6.

ci'iu chu yeu doi voi

Sack fiTrang bi dien - dien tit nuiy gia cong kim loq.i" de cqp den phCm dien hi eua cac may gia cong kim IO{f-i ia nhilng ioq.i may chu yeu va quan trong
trong cong nghi,;p n(jng cua nen kink tl quac dan udi 2 loai may: nuiy cal kim iO{f-i
va nuiy gia cong kim loai bang ap llfc.
di~n

Sach duoc chia lam 2 phan:
Phdn I ." Trang b~ di¢n - di¢n tit cac ntliy cdt got kim lO{f-i gam cac nhOm may
Ti~n, bao giuong, doa, mai ua may cdt gqt kim ioq.i v6i di~u khicn chUang trinh so'.
Phan II : Trang b~ dien - di~n til cac may gia cong kim loai Mng ap h.l.c, g6m
cac may can va dot dq.p.

6 moi IO{f-i may, sach trinh bay co hi; thong cac dtj.c diem lam uiec, phuong phap
xac d~nh phu tai, cong suat d~ng co truy"~n dong cho may, cae d(jc dilm ua yeu cau
doi u6i hi; thong trang bi di~n - dien tit cUa miiy, cac khdu dieu khien dien hznh
va m~t s6 so do d(eu hhUn cae may cu tM trong thlfe tl.
Sach dUQc dung lam tai lieu h9C t{).p ehinh eho sinh vien chuyen nganh TIf. d¢l'g
hoa, d"6ng thOi co tM lClm [iii lieu tham khdo cho can b~ cong tac trang linh VIf.C Til
dong hoa, Trang bi dii;n cae may san xuM
Sach do cac can b¢ gidng df!y eua Khoa TIf. dong hoa lGYCN - Truong D{f-i hoc
bach klwa bien sot;ln. Nguy~n Manh Tiln chu bien va uUt pM.n I, va Quang Hoi viet
phan II. PTS Nguy~n Van Lien dd dQC ban thao va dong gop nhieu j kiln qui briu.
Cac tiIC gia rtft uui long nMn cac j kien phe binh va dong gop j kien nht;n xet
cho cuon sach de tiep tuc chinh li va tcii ban Zan sau. Dia chi" ." Khoa TIf. dong hoa
XNCN - Truong DH...
NGUYEN
~NH
n£:N -
vii
QUANG
H61
A
A?
TRANG
BI
BIEN
-
BIEN
TV
••
MAy
GIA
CONG
KIM
LOAI
Giáo trình Trang bị điệnđiện tử Máy gia công kim loại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Trang bị điệnđiện tử Máy gia công kim loại - Người đăng: nguyenquocphong1210
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
204 Vietnamese
Giáo trình Trang bị điệnđiện tử Máy gia công kim loại 9 10 299