Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình truyền động điện tự động

Được đăng lên bởi hongquanbkpro
Số trang: 203 trang   |   Lượt xem: 658 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo trình Truyền động Điện Tự động
Biên tập bởi:
Khương Công Minh

Giáo trình Truyền động Điện Tự động
Biên tập bởi:
Khương Công Minh
Các tác giả:
unknown

Phiên bản trực tuyến:


MỤC LỤC
1. Chương 1:
1.1. Khái niệm chung về hệ truyền động điện tự động
2. Chương 2:
2.1. Các tính cơ của động cơ điện
2.2. Đặc tính cơ của động cơ một chiều kích từ nối tiếp (đmnt) Và hỗn hợp (đmhh)
2.3. Đặc tính cơ của động cơ không đồng bộ (ĐK)
2.4. Các đặc tính cơ khi hãm động cơ ĐK
3. Chương 3:
3.1. Điều chỉnh các thông số đầu ra của hệ thống truyền động điện
3.2. Các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ bằng thay đổi thông
số
4. Chương 4:
4.1. Điều chỉnh tốc độ truyền động điện Các hệ thống bộ biến đổi ­ động cơ
5. Chương 5:
5.1. Quá trình quá Độ truyền động điện
6. Chương 6:
6.1. Chọn công suất động cơ điện
7. Chương 7:
7.1. Hệ thống điều khiển tự động
8. Tài liệu tham khảo
8.1. Tài liệu tham khảo
Tham gia đóng góp

1/201

Chương 1:
Khái niệm chung về hệ truyền động điện tự động
Mục đích và yêu cầu:
+ Nắm được cấu trúc chung của hệ thống truyền động điện tự động (HT­TĐĐTĐ).
+ Nắm được đặc tính của từng loại động cơ trong các hệ thống truyền động điện tự động
cụ thể.
+ Phân tích được các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ và vấn đề điều chỉnh tốc
độ trong các hệ “bộ biến đổi ­ động cơ ”.
+ Khảo sát được quá trình quá độ của HT­TĐĐTĐ với các thông số của hệ hoặc của phụ
tải.
+ Tính chọn các phương án truyền động và nắm được nguyên tắc cơ bản để chọn công
suất động cơ điện.
+ Nắm được các nguyên tắc cơ bản điều khiển tự động HT­TĐĐTĐ.
+ Phân tích và đánh giá được các mạch điều khiển tự động điển hình của các máy hoặc
hệ thống đã có sẵn.
+ Nắm được nguyên tắc làm việc của phần tử điều khiển logic.
+ Tổng hợp được một số mạch điều khiển logic.
+ Thiết kế được các mạch điều khiển tự động của các máy hoặc hệ thống theo yêu cầu
công nghệ.

Cấu trúc và phân loại hệ thống truyền động điện tự động (tđđ tđ)
Cấu trúc của hệ thống truyền động điện tự động:
* Định nghĩa hệ thống truyền động điện tự động:
+ Hệ truyền động điện tự động (TĐĐ TĐ) là một tổ hợp các thiết bị điện, điện tử, v.v.
phục vụ cho cho việc biến đổi điện năng thành cơ năng cung cấp cho các cơ cấu công

2/201

tác trên các máy sản suất, cũng như gia công truyền tín hiệu thông tin để điều khiển quá
trình biến đổi năng lượng đó theo yêu cầu công nghệ.
* Cấu trúc chung:

Hình 1­1: Mô tả cấu trúc chung của hệ TĐĐ TĐ
BBĐ: Bộ biến đổi; ĐC: Động cơ điện; MSX: Máy sản xuất; R...
Giáo trình Truyền động Điện Tự động
Biên tập bởi:
Khương Công Minh
giáo trình truyền động điện tự động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình truyền động điện tự động - Người đăng: hongquanbkpro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
203 Vietnamese
giáo trình truyền động điện tự động 9 10 155