Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC - ĐH BÁCH KHOA ĐN

Được đăng lên bởi kim-ngoc-dung
Số trang: 122 trang   |   Lượt xem: 7478 lần   |   Lượt tải: 26 lần
Đại học đà nẵng

Tr−ờng đại học bách khoa

Khoa cơ khí
**

*

**

Giáo trình
Hệ thống truyền động thủy khí

Biên soạn:
PGS. TS. Trần xuân tùy
Ths. GVC. Trần Minh chính
Ks. Trần ngọc hải

đà nẵng - 2005

Mục lục
Trang

Phần 1 : hệ thống thủy lực ........................................ 6
Ch−ơng 1 : cơ sở lý thuyết...................................................................... 6
1.1. Lịch sử phát triển và khả năng ứng dụng của HTTĐ thủy lực................ 6
1.2. Những −u điểm và nh−ợc điểm của hệ thống điều khiển bằng thủy lực . 6
1.1.1. Ưu điểm.................................................................................................... 6
1.1.2. Nh−ợc điểm .............................................................................................. 6
1.3. Định luật của chất lỏng................................................................................ 6
1.2.1. áp suất thủy tỉnh ...................................................................................... 7
1.2.2. Ph−ơng trình dòng chảy............................................................................ 7
1.2.3. Ph−ơng trình Bernulli ............................................................................... 7
1.4. Đơn vị đo các đại l−ợng cơ bản ................................................................... 8
1.3.1. áp suất (p)................................................................................................ 8
1.3.2. Vận tốc (v)................................................................................................ 8
1.3.3. Thể tích và l−u l−ợng................................................................................ 8
1.3.4. Lực (F)...................................................................................................... 9
1.3.5. Công suất (N) ........................................................................................... 9
1.5. Các dạng năng l−ợng ................................................................................... 9
1.5.1. Sơ đồ thủy lực tạo chuyển động tịnh tiến ................................................. 9
1.5.2. Sơ đồ thủy lực tạo chuyển động quay..................................................... 10
1.6. Tổn thất trong hệ thống truyền động bằng thủy lực .............................. 11
1.7. Độ nhớt và yêu cầu đối với dầu thủy lực .................................................. 15
Ch−ơng 2 : cơ cấu biến đổi năng l−ợng và hệ thống
xử lý dầu.........................................
§¹i häc ®µ n½ng
Trêng ®¹i häc b¸ch khoa
Khoa c¬ khÝ
**D * E**
Gi¸o tr×nh
HÖ thèng truyÒn ®éng thñy khÝ
Biªn so¹n:
PGS. TS. TrÇn xu©n tïy
Ths. GVC. TrÇn Minh chÝnh
Ks. TrÇn ngäc h¶i
®µ n½ng - 2005
GIÁO TRÌNH TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC - ĐH BÁCH KHOA ĐN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC - ĐH BÁCH KHOA ĐN - Người đăng: kim-ngoc-dung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
122 Vietnamese
GIÁO TRÌNH TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC - ĐH BÁCH KHOA ĐN 9 10 185