Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình tự động hóa quá trình công nghệ

Được đăng lên bởi thamtran1094
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 472 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG I
CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT: Quá trình SX là QT sử dụng năng lượng (điện,
hóa, cơ, sinh ) kết hợp với CSVC( máy móc, TB, nhà xưởng) tác động lên
nguyên liệu để nâng cao CLSP.
Sản phẩm

Năng lượng
Nguyên liệu

Quá trình Sản xuất

Cơ sở
vật chất

Phế phẩm
Phế liệu

QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ: bao gồm các giai đoạn và các phương thúc tác
động lên QTSX trong các giai đoạn đó dể hình thành nên SP.
QTCN chính là cách thức sản xuất.

CHƯƠNG 2:

ĐIỀU KHIỂN CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ
Quá trình công nghệ được hiểu đó là các phương thức sản xuất và các giai đoạn hình
thành nên quá trình sản xuất. Các quá trình điều khiển gồm có: quá trình tuần tự và quá trình
ngẫu nhiên.
2.1 QUÁ TRÌNH TUẦN TỰ:
2.1.1 QUÁ TRÌNH TUẦN TỰ NỐI TIẾP:
Quá trình tuần tự nối tiếp đó là quá trình nhiều giai đoạn xảy ra liên tiếp nhau, không
đè lên nhau và kết hợp với các phương thức tác động ta có một quá trình công nghệ hoàn
chỉnh. (Hình 3.1a)

Hình 2.1a
Thuật toán giải quyết bài toán điều khiển quá trình tuần tự nối tiếp. Hình 2.1b:
Start

Y2

Y1

X1

Y3

Y2

X2

Y4

Y3

Y1
Y1
Y2
Y2
Y3

.
.
.
Xn-1

Yn-1

Xn

Yn

Hình 2.1b

Yn

Thí dụ thực hiện một chu trình làm việc của máy giặt như sau:
Bôm 1
Start

Giaët 1
x

y1

y2

Xaõ 1
T
2

y3

Vaét + Xaõ 1
T
3

y4
Bôm 2

X

y5

End
Giặt+ Saáy

Vaét + Xaõ 2

Xaõ 2

T
4

Giaët 2

T
T
T
T
y9
y8 gian delay cho mỗi
y7 khâu làm việc.
y6 Ta
9 hiện mực
nước đầy.8T1T9 thời
X: Cảm biến phát
7
6
phân chia các giai đoạn làm việc Y1Y9. Chương trình được viết như sau:
Start

Y2

Y1

Y1
Y1

T7

Y9

Y8

X

Y3

Y2
T2

Y4

Y2

T8

T2

Y9

Y3
y1

Y3

T3

T3

Y5

Y4

Y4
T4

T8
T9

Bôm

Giaë
t

y6
y9

T4

Y6

Y5
y3

Y5
Y5

Y7

Y6

Y6
T6

y7
y8
y4

T6

Xaû

y4

X

Y8

Vaé
t

Y7
y8

Y7

T7

y9

Y9
T9

y5
y2

Y8

Saá
y

2.1.2 QUAÙ TRÌNH TUAÀN TÖÏ SONG SONG:
Quá trình tuần tự song song đó là quá trình nhiều giai đoạn xảy ra đồng thời cùng
nhau bắt đầu và chờ đợi nhau kết thúc. Kết hợp với các phương thức tác động ta có một quá
trình công nghệ hoàn chỉnh.
Xi-1 Yi

Xi

A1

Xa1

A2

Xa2 Xj-2 Aj-1 Xaj-1 Aj

Xaj Yi+1 Xi+1
Xbk
Bk

B1
Xb1

B2

Xb2 Xk-2 Bk-1 Xbk--1

Thuật toán giải quyết bài toán điều khiển quá trình tuần tự song song
Yi-1

Xi-1

Ya1

Yi

Yi

Yb1

Yi

Xi

Ya2

Ya1

Xaj-1

Yi+1

Yaj

Xi

Yb2

Yb1

Xbk-1

Yi+1

Ybk

Ya1

Yaj-1

.
.
.
Yaj

Yi
Yb1
.
.
.
Ybk-1
Ybk
Ybk

Xbk
Yi+1

Yaj

Xaj

Yi+2

Yi+1

Thí dụ thực hiện chương trình sau:
B  B  
Start A  
A 
C  C  

Phân chia giai đoạn
yM2

yM1

B  B  
Start A  
 A
C  C  y2
y1
yN1
yN2
...
CHƯƠNG I
CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT: Quá trình SX là QT sử dụng năng lượng (điện,
hóa, cơ, sinh ) kết hợp với CSVC( máy móc, TB, nhà xưởng) tác động l
ên
nguyên li
ệu để nâng cao CLSP.
QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ: bao gồm các giai đoạn và các phương thúc tác
động lên QTSX trong các giai đoạn đó dể hình thành nên SP.
QTCN chính là cách th
ức sản xuất.
Sản phẩm
Phế phẩm
Phế liệu
Năng lượng
Nguyên liệu
Cơ s
vật chất
Quá trình Sản xuất
Giáo trình tự động hóa quá trình công nghệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình tự động hóa quá trình công nghệ - Người đăng: thamtran1094
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Giáo trình tự động hóa quá trình công nghệ 9 10 113