Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình van

Được đăng lên bởi Thanh Khiem Tran
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 2606 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CÁC LOẠI VAN
PHẦN I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VAN
I.1 CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
- Van là một thiết bị được ứng dụng rộng rãi trong đời sống thường ngày, trong công nghiệp và
nhất là trong công nghiệp dầu khí van được dùng trong các trường hợp sau:
- Cho dòng lưu chất đi trong đường ống.
- Không cho dòng lưu chất đi trong đường ống.
- Bảo vệ thiết bị đảm bảo cho thiết bị hoạt động dưới một áp suất cho phép.
Với chức năng và nhiêm vụ đã nêu ta thấy được phần nào vai trò quan trọng của van trong đời sống
sinh hoạt và sản suất. Chúng ta hãy tưởng tượng điều gì sẽ sẽ xảy ra nếu một nhà máy, một dây
chuyền sản xuất phải dừng hoạt động vì một cái van hư hỏng hoặc một thiết bị nào đó bị nổ tung
khi van an toàn không hoạt động v.v….Vì vậy bằng nhận thức của mình để kéo dài và duy trì sự
hoạt động ổn định, ở đúng trạng thái cũng như phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường ở van là
chúng ta đã góp phần tự đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình và làm giảm thiệt hại cho xã
hội.

I.2 PHÂN LOẠI VAN
Dựa theo cách điều chỉnh dòng ta có thể phân ra
Phân loại bằng cách điều chỉnh dòng
Chặn sập lại (closing down)

Trượt theo thân van (sliding)

Kiểu van
- Van cầu.
- Van piston
- Van cổng có hai đĩa lắp song song
- Van cổng có đĩa hình nêm

Quay (rotating)
- Van bi.
- Van bướm
Thay đổi thân van (flexing of valvebody)

- Van màng

Dựa theo nguồn động lực để điều chỉnh van:
- Điều chỉnh bằng tay (manual)
- Điều chỉnh nhờ những công cụ phụ trợ khác (khí, motor…)
Sau đây là một số hình ảnh minh hoạ về van:

VAN CỔNG

VAN BI

VAN NÚT

VAN CẦU

VAN BƯỚM

VAN MỘT CHIỀU

VAN AN TOÀN

VAN ĐIỀU KHIỂN

PHẦN II. CẤU TẠO VÀ NGYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA VAN
II.1 VAN CỔNG:

Van cổng là một loại van ứng dụng rất rộng rãi.
2.1.1 CẤU TẠO:
Van cổng bao gồm các chi tiết sau đây

Nắp van ( bonnet ):
Là phần tử liên kết với thân van bởi các bulon và đai ốc, phần trên của nắp van có tác dụng đỡ ống
lót dẫn hướng cho trục van, riêng đối với van cổng nắp van còn chứa cổng van khi thực hiện quá
trình mở van.
Thân van:
Là bộ phận liên kết với đường ống dẫn lưu chất và được bắt chặt với nắp van, đồng thời là bộ phận
kết hợp với cổng van để có ngăn dòng lưu chất chảy qua.
Lưu ý:
Một số loại van cổng giữa nắp van và thân van có vòng đệm làm kín để chống rò rỉ, vòng này làm
bằng vật liệu phi kim loại ( giấy amian ) nếu van này dùng cho chất lỏng hoặc loại van làm việc với
dòng lưu chất có áp suất thấp. Nếu van dùng cho chất khí hoặc làm việc trong môi trường dòng lưu
chất có áp suất cao thì vòng làm kín này làm bằn...
CÁC LOI VAN
PHN I. GII THIU CHUNG V VAN
I.1 CHC NĂNG VÀ NHIM V
- Van mt thiết b được ng dng rng rãi trong đời sng thường ngày, trong công nghip
nht là trong công nghip du khí van được dùng trong các trường hp sau:
- Cho dòng lưu cht đi trong đường ng.
- Không cho dòng lưu cht đi trong đường ng.
- Bo v thiết b đảm bo cho thiết b hot động dưới mt áp sut cho phép.
Vi chc năng và nhiêm v đã nêu ta thy được phn nào vai trò quan trng ca van trong đời sng
sinh hot sn sut. Chúng ta hãy tưởng tượng điu gì s s xy ra nếu mt nhà máy, mt dây
chuyn sn xut phi dng hot động mt cái van hư hng hoc mt thiết b nào đó b n tung
khi van an toàn không hot động v.v….Vì vy bng nhn thc ca mình để kéo dài duy trì s
hot động n định, đúng trng thái cũng như phát hin sm nhng du hiu bt thường van là
chúng ta đã góp phn t đảm bo an toàn cho chính bn thân mình làm gim thit hi cho
hi.
I.2 PHÂN LOI VAN
Da theo cách điu chnh dòng ta có th phân ra
Phân loi bng cách điu chnh dòng Kiu van
Chn sp li (closing down)
- Van cu.
- Van piston
Trượt theo thân van (sliding)
- Van cng có hai đĩa lp song song
- Van cng có đĩa hình nêm
Quay (rotating)
- Van bi.
- Van bướm
Thay đổi thân van (flexing of valvebody)
- Van màng
Da theo ngun động lc để điu chnh van:
- Điu chnh bng tay (manual)
- Điu chnh nh nhng công c ph tr khác (khí, motor…)
Sau đây là mt s hình nh minh ho v van:
giáo trình van - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình van - Người đăng: Thanh Khiem Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
giáo trình van 9 10 429