Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Vật liệu điện

Được đăng lên bởi tienbmt14
Số trang: 90 trang   |   Lượt xem: 813 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gi¸o tr×nh VËt liÖu ®iÖn

_____________________________________________________________________________
Giíi thiÖu m«n häc
I. VÞ trÝ vµ nhiÖm vô m«n häc:
M«n häc VËt liÖu kü thuËt ®iÖn lµ m«n hç trî cho c¸c m«n häc chuyªn ngµnh
trong ngµnh ®iÖn, nh»m gióp cho sinh viªn vµ c¸c c¸n bé kü thuËt trong ngµng ®iÖn
hiÓu biÕt vÒ vËt liÖu kü thuËt ®iÖn, trªn c¬ së ®ã lùa chän vµ sö dông thÝch hîp c¸c
vËt liÖu trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o vµ söa ch÷a thiÕt bÞ ®iÖn ®ång thêi cßn ®Ò ra ®−îc
c¸c biÖn ph¸p sö dông vµ b¶o qu¶n tèt c¸c thiÕt bÞ ®iÖn.
II. Yªu cÇu m«n häc:
- N¾m ®−îc c¸c hiÖn t−îng, b¶n chÊt c¸c hiÖn t−îng x¶y ra trong vËt liÖu ®iÖn khi
sö dông chóng vµo nh÷ng môc ®Ých kh¸c nhau.
- BiÕt ®−îc tÝnh chÊt cña c¸c vËt liÖu ®iÖn ®Ó sö dông chóng 1 c¸ch thÝch hîp, ®¸p
øng ®−îc yªu cÇu kü thuËt vµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn vËn hµnh.
- BiÕt c¸ch b¶o qu¶n vËt liÖu ®iÖn, b¶o qu¶n c¸c thiÕt bÞ ®iÖn nh»m t¨ng tuæi thä
cña chóng.
III. TÝnh chÊt m«n häc:
M«n häc VËt liÖu kü thuËt ®iÖn gióp cho sinh viªn gi¶i thÝch ®−îc lý do sö
dông c¸c lo¹i vËt liÖu kü thuËt ®iÖn trong c¸c thiÕt bÞ ®iÖn vµ ®¸nh gi¸ ®−îc −u
nh−îc ®iÓm cña c¸c vËt liÖu t¸c dông ®ã.
IV. Quan hÖ víi c¸c m«n häc kh¸c:
M«n häc VËt liÖu kü thuËt ®iÖn cã liªn quan trùc tiÕp víi nh÷ng m«n häc cã
néi dung thiÕt kÕ, chÕ t¹o c¸c chi tiÕt, c¸c bé phËn vµ c¸c kÕt cÊu thiÕt bÞ ®iÖn.
V. C¸c s¸ch tham kh¶o:
- VËt liÖu Kü thuËt ®iÖn – NXB KHKT - 1975 - DÞch tõ nguyªn b¶n tiÕng
Nga. N.P B«g«r«dixki, V.V Pax−nc«v, B.M Tarªep.
- Gi¸o tr×nh Kü thuËt ®iÖn cao ¸p – Khoa §HTC -1972.
- VËt liÖu Kü thuËt ®iÖn – NXB KHKT - 2001– NguyÔn Xu©n Phó vµ Hå
Xu©n Thanh.
- VËt liÖu Kü thuËt ®iÖn – NXB KHKT - 2004– NguyÔn §×nh Th¾ng.
VI. KÕt cÊu ch−¬ng tr×nh:
Gåm 5 Ch−¬ng
Ch−¬ng 1: VËt liÖu dÉn ®iÖn.
Ch−¬ng 2: VËt liÖu c¸ch ®iÖn.
Ch−¬ng 3: VËt liÖu b¸n dÉn.
Ch−¬ng 4: VËt liÖu tõ
Ch−¬ng 5: D©y dÉn ®iÖn, d©y c¸p, d©y ®iªn tõ.
_____________________________________________________________________________
Khoa ®iÖn-Tr−êng TC nghÒ KT CNN nghiÖp Yªn thμnh

1

Gi¸o tr×nh VËt liÖu ®iÖn

_____________________________________________________________________________
Ch−¬ng 1: VËt liÖu dÉn ®iÖn
1.1 Kh¸i niÖm chung vÒ vËt liÖu dÉn ®iÖn

TÊt c¶ c¸c vËt thÓ tuú theo tÝnh chÊt ®iÖn cña nã cã thÓ n»m trong nhãm ®iÖn
m«i, ®iÖn dÉn hoÆc b¸n dÉn. Sù kh¸c nhau gi÷a chóng cã thÓ chØ ra trªn ®å thÞ n¨ng
l−îng theo lý thuyÕt ph©n vïng n¨ng l−îng cña vËt r¾n.
ViÖc nghiªn cøu quang phæ ph¸t x¹ cña c¸c chÊt kh¸c nhau ®· chøng tá r»...
Gi¸o tr×nh VËt liÖu ®iÖn http://www.ebook.edu.vn
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Khoa ®iÖn-Trêng TC nghÒ KT CNN nghiÖp Yªn thμnh
1
Giíi thiÖu m«n häc
I. VÞ trÝ vµ nhiÖm vô m«n häc:
M«n häc VËt liÖu kü thuËt ®iÖn lµ m«n hç trî cho c¸c m«n häc chuyªn ngµnh
trong ngµnh ®iÖn, nh»m gióp cho sinh viªn vµ c¸c c¸n bé kü thuËt trong ngµng ®iÖn
hiÓu biÕt vÒ vËt liÖu kü thuËt ®iÖn, trªn c¬ së ®ã lùa chän vµ sö dông thÝch hîp c¸c
vËt liÖu trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o vµ söa ch÷a thiÕt bÞ ®iÖn ®ång thêi cßn ®Ò ra ®îc
c¸c biÖn ph¸p sö dông vµ b¶o qu¶n tèt c¸c thiÕt bÞ ®iÖn.
II. Yªu cÇu m«n häc:
- N¾m ®îc c¸c hiÖn tîng, b¶n chÊt c¸c hiÖn tîng x¶y ra trong vËt liÖu ®iÖn khi
sö dông chóng vµo nh÷ng môc ®Ých kh¸c nhau.
- BiÕt ®îc tÝnh chÊt cña c¸c vËt liÖu ®iÖn ®Ó sö dông chóng 1 c¸ch thÝch hîp, ®¸p
øng ®îc yªu cÇu kü thuËt vµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn vËn hµnh.
- BiÕt c¸ch b¶o qu¶n vËt liÖu ®iÖn, b¶o qu¶n c¸c thiÕt bÞ ®iÖn nh»m t¨ng tuæi thä
cña chóng.
III. TÝnh chÊt m«n häc:
M«n häc VËt liÖu kü thuËt ®iÖn gióp cho sinh viªn gi¶i thÝch ®îc lý do sö
dông c¸c lo¹i vËt liÖu kü thuËt ®iÖn trong c¸c thiÕt bÞ ®iÖn vµ ®¸nh gi¸ ®îc u
nhîc ®iÓm cña c¸c vËt liÖu t¸c dông ®ã.
IV. Quan hÖ víi c¸c m«n häc kh¸c:
M«n häc VËt liÖu kü thuËt ®iÖn cã liªn quan trùc tiÕp víi nh÷ng m«n häc cã
néi dung thiÕt kÕ, chÕ t¹o c¸c chi tiÕt, c¸c bé phËn vµ c¸c kÕt cÊu thiÕt bÞ ®iÖn.
V. C¸c s¸ch tham kh¶o:
- VËt liÖu Kü thuËt ®iÖn – NXB KHKT - 1975 - DÞch tõ nguyªn b¶n tiÕng
Nga. N.P B«g«r«dixki, V.V Paxnc«v, B.M Tarªep.
- Gi¸o tr×nh Kü thuËt ®iÖn cao ¸p – Khoa §HTC -1972.
- VËt liÖu Kü thuËt ®iÖn – NXB KHKT - 2001– NguyÔn Xu©n Phó vµ Hå
Xu©n Thanh.
- VËt liÖu Kü thuËt ®iÖn – NXB KHKT - 2004– NguyÔn §×nh Th¾ng.
VI. KÕt cÊu ch¬ng tr×nh:
Gåm 5 Ch¬ng
Ch¬ng 1: VËt liÖu dÉn ®iÖn.
Ch¬ng 2: VËt liÖu c¸ch ®iÖn.
Ch¬ng 3: VËt liÖu b¸n dÉn.
Ch¬ng 4: VËt liÖu tõ
Ch¬ng 5: D©y dÉn ®iÖn, d©y c¸p, d©y ®iªn tõ.
Giáo trình Vật liệu điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Vật liệu điện - Người đăng: tienbmt14
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
90 Vietnamese
Giáo trình Vật liệu điện 9 10 150