Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình vật liệu xây dựng

Được đăng lên bởi quochung93xd-gmail-com
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 2839 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Môn học

VẬT LIỆU XÂY DỰNG
KHOA KYÕ THUAÄT XAÂY DỰNG

MỤC TIÊUMÔN HỌC
§ Trang

bị các kiến thức rộng cho sinh viên về các tính chất cơ
– lý hoá chủ yếu của các vật liệu xây dựng.
§ Trang bị các kiến thức có liên quan đến công tác kiểm định
chất lượng đối với các vật liệu thông dụng.
§ Giúp cho sinh viên có thể tiến hành các thí nghiệm kiểm tra
chất lượng các vật liệu xây dựng chủ yếu (xi măng, cát, đá, bê
tông…) theo đúng quy định của nhà nước.
§ Kết thúc môn học sinh viên có thể biết cách xác định những
tính chất chủ yếu của VLXD; biết tính toán, biết lựa chọn và
sử dụng vật liệu vào từng công trình, môi trường cụ thể, nhằm
đảm bảo các yêu cầu về tuổi thọ công trình, và về các tính
năng kinh tế - kỹ thuật .

NỘI DUNGMÔN HỌC







Chương 1 : Các tính chất cơ bản của VLXD
Chương 2 : Vật liệu gốm xây dựng
Chương 3 : Các chất kết dính vô cơ
Chương 4 : Bê tông và phụ gia xây dựng
Chương 5 : Vữa xây dựng
Chương 6 : Thép xây dựng

Chương I
 CÁC

TÍNH CHẤT CƠ BẢN
CỦAVLXD

MOÄT SOÁ KYÙ HIEÄU
ρ

s

: Khoái löôïng rieâng.cuûa vaät

lieâu
ρ v : Khoái löôïng theå tích
ρ n : Khoái löôïng rieâng cuûa nöôùc
Mam: Khoái löôïng ñaát aåm
Mk: Khoái löôïng ñaát khoâ
M n: Khoái löôïng nöôùcâ
Hv: Ñoä huùt nöôùc theo theå tích
Hp: Ñoä huùt nöôùc theo khoái löôïng
ñ : ñoä ñaëc
r: ñoä roãng.
Vr: theå tích loå roãng.
C bh : heä soá baûo hoøa

Vo= theå tích maãu coù loå roãng
Vñ= theå tích maãu ñaëc
Vr= theå tích loå roãng
λ: heä soá truyeàn nhieät
Q: Nhieät löôïng truyeàn qua maãu.
a: chieàu daøy maãu
F: dieän tích truyeàn nhieät
to1; to2: nhieät ñoä 2 maët maãu
τ: thôøi gian thí nghieäm(h)
C: nhieät dung rieâng vaät lieâu
Ck: nhieät dung rieâng vaät lieâu khoâ
Cw: nhieät dung rieâng vaät lieâu aåm
Cn: nhieät dung rieâng nöôùc
R n,k: cöôøng ñoä chòu neùn hay keùo
Ru: cöôøng ñoä chòu uoán.

1. CAÙC TÍNH CHAÁT VAÄT LYÙ

1.1. Khối lượng riêng


Phương pháp xác định:

§ Đối với vật liệu hoàn toàn đặc (kính,
thép…): ρ s (khối lượng riêng) được
xác định bằng cách cân và đo mẫu thí
nghiệm.
§ Đối với vật liệu rỗng phải nghiền đến
cỡ hạt < 0.2 mm và những loại vật liệu
rời có cỡ hạt bé (xi măng, cát…): ρs
được xác định bằng phương pháp bình
tỉ trọng.

1.2. Khối lượng thể tích

1.2. XAC DINH thể tích
Phương pháp xác định:
Đối với vật liệu có kích thước hình học : dùng cách
đo.


1.2. Khối lượng thể tích
Phương pháp xác định:
Đối với vật liệu rời (xi măng, cát , đá…) : dùng phương pháp
đổ vật liệu từ 1 chiều cao nhất định xuống 1 cái ca có thể tích
biết trước.


1.2. Khối...
Môn học
VẬT LIỆU XÂY DỰNG
 
Giáo trình vật liệu xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình vật liệu xây dựng - Người đăng: quochung93xd-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Giáo trình vật liệu xây dựng 9 10 704