Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình vật liệu xây dựng

Được đăng lên bởi htoan2510888
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 390 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo trình vật liệu
xây dựng

Giaïo aïn Váût liãûu xáy dæûng

Trang 1

CHÆÅNG I

────────────────────

TÊNH CHÁÚT CÅ LYÏ CUÍA VÁÛT LIÃÛU XÁY DÆÛNG
§1. CAÏC TÊNH CHÁÚT VÁÛT LYÏ CHUÍ YÃÚU CUÍA VÁÛT LIÃÛU XÁY DÆÛNG
* Nhoïm caïc tênh cháút liãn quan âãún cáúu taûo baín thán váût liãûu
I. KHÄÚI LÆÅÜNG RIÃNG:
1. Khaïi niãûm:

- Khäúi læåüng riãng laì khäúi læåüng cuía mäüt âån vë thãø têch váût liãûu åí traûng thaïi hoaìn
toaìn âàûc (khäng coï läù räùng) sau khi âæåüc sáúy khä åí nhiãût âäü 105oC ÷ 110oC âãún khäúi
læåüng khäng âäøi.
- Kyï hiãûu γa
2. Cäng thæïc tênh:

Khäúi læåüng riãng âæåüc tênh theo cäng thæïc sau:
γa =

Gk
; g/cm3, kg/l, t/m3 ...
Va

trong âoï: Gk - khäúi læåüng máùu thê nghiãûm trong traûng thaïi khä
Va - thãø têch hoaìn toaìn âàûc cuía máùu thê nghiãûm
3. Caïch xaïc âënh:

Tuìy theo tæìng loaûi váût liãûu maì coï nhæîng phæång phaïp xaïc âënh γa khaïc nhau.
a. Váût liãûu âæåüc coi nhæ hoaìn toaìn âàûc chàõc: theïp, kênh...
- Âäúi våïi máùu coï daûng hçnh hoüc xaïc âënh: Phæång phaïp cán âo bçnh thæåìng.
- Âäúi våïi máùu khäng coï daûng hçnh hoüc xaïc âënh: Phæång phaïp váût liãûu chiãúm chäù
cháút loíng xaïc âënh Va.
b. Váût liãûu khäng hoaìn toaìn âàûc chàõc: gaûch, âaï, bãtäng, væîa . . .
- Nghiãön nhoí máùu váût liãûu âãún mæïc nhoí hån 0,2mm, Cán xaïc âënh Gk, duìng phæång
phaïp váût liãûu chiãúm chäù cháút loíng âãø xaïc âënh Va.
4. YÏ nghéa:

- Khäúi læåüng riãng cuía váût liãûu chè phuû thuäüc vaìo thaình pháön cáúu taûo vaì cáúu truïc vi
mä cuía noï nãn biãún âäüng trong mäüt phaûm vi nhoí .
- Duìng âãø tênh toaïn cáúp phäúi váût liãûu häùn håüp, mäüt säú chè tiãu váût lyï khaïc ...
- Âäúi våïi váût liãûu häùn håüp, khäúi læåüng riãng âæåüc láúy bàòng khäúi læåüng riãng trung
bçnh xaïc âënh theo cäng thæïc sau:
γ ahh =

G1 + G 2 + ... + G n
G
G1 G 2
+
+ ... + n

γ1

γ2

γn

- Khäúi læåüng riãng γa cuía mäüt säú loaûi váût liãûu thæåìng gàûp :
Âaï thiãn nhiãn : 2,5 ÷ 3 g/cm3

Giaïo aïn Váût liãûu xáy dæûng

Trang 2

Gaûch ngoïi âáút seït nung : 2,6 ÷ 2,7 g/cm3
Ximàng 2,9 ÷ 3,2 g/cm3
Bãtäng nàûng : 2,5 ÷ 2,6 g/cm3
Váût liãûu hæîu cå (gäù, bitum, cháút deío, v.v...): 0,9 ÷ 1,6 g/cm3
II. KHÄÚI LÆÅÜNG THÃØ TÊCH:
1. Khaïi niãûm:

- Khäúi læåüng thãø têch: laì khäúi læåüng cuía mäüt âån vë thãø têch váût liãûu åí traûng thaïi tæû
nhiãn (kãø caí läù räùng).
Kyï hiãûu γotn, γoW
- Khäúi læåüng thãø têch tiãu chuáøn: laì khäúi læåüng cuía mäüt âån vë thãø têch váût liãûu åí
traûng thaïi tæû nhiãn sau khi âæåüc sáúy khä åí nhiãût âäü 105oC ...
Giáo trình vt liu
xây dng
giáo trình vật liệu xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình vật liệu xây dựng - Người đăng: htoan2510888
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
giáo trình vật liệu xây dựng 9 10 912