Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình vẽ kĩ thuật

Được đăng lên bởi tvt1199
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 762 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tµi liÖu «n thi vÏ kü thuËt

N¨m 2007

Bµi 1: Tiªu chuÈn vÒ b¶n vÏ kü thuËt, khæ
giÊy, khung vÏ vµ khung tªn, tû lÖ
1. Tiªu chuÈn vÒ b¶n vÏ kü thuËt.
- Trong nÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i, viÖc tiªu chuÈn ho¸ c¸c s¶n phÈm x· héi ®ãng vai
trß ngµy cµng quan träng. §ã lµ viÖc ®Ò ra hÖ thèng c¸c tiªu chuÈn nh»m thèng
nhÊt vÒ chÕ t¹o, b¶o qu¶n vµ sö dông c¸c s¶n phÈm trong nh÷ng ph¹m vi nhÊt
®Þnh.
- HÖ thèng c¸c tiªu chuÈn ViÖt Nam ®−îc ký hiÖu vµ ®¸nh sè nh− sau:
Tiªu chuÈn nhµ n−íc, vÝ dô ký hiÖu TCVN 8-85, trong ®ã sè 8 lµ sè thø tù cña
tiªu chuÈn, 85 lµ n¨m ban hµnh tiªu chuÈn
- Tiªu chuÈn ®Þa ph−¬ng (vïng) ký hiÖu lµ TCV
- Tiªu chuÈn nghµnh (c¬ khÝ, quèc phßng, y tÕ...) ký hiÖu lµ TCN
- Tiªu chuÈn xÝ nghiÖp ký hiÖu lµ TC
ViÕt sau c¸c ký hiÖu Êy lµ sè thø tù vµ n¨m ban hµnh tiªu chuÈn
Ký hiÖu nhµ n−íc cña mét sè n−íc kh¸c: cña Liªn x«: ΓOCT , cña Ph¸p lµ NF,
cña §øc lµ DIN..., cña quèc tÕ lµ ISO
- Tiªu chuÈn quèc tÕ thµnh lËp tõ n¨m 1946 hiÖn nay cã 134 n−íc thÕ giíi VN
tham gia tõ n¨m 1977.
2. Khæ giÊy.
- Khæ giÊy lµ kÝch th−íc ®o theo mÐp ngoµi cña b¶n vÏ.
- TCVN quy ®Þnh cã c¸c khæ giÊy c¬ b¶n nh− sau:.
Ký hiÖu:

A0

KÝch th−íc: 1189x841

A1

A2

841x594 594x420

A3
420x297

A4
297x210

* Chó ý : C¸c khæ A1, A2, A3, A4 ®−îc chia ra tõ A0 sù ph©n chia trªn ®©y thùc
hiÖn theo mét nguyªn t¾c chia ®«i c¹nh dµi cña khæ tr−íc ®Ó cã c¹nh ng¾n cña khæ
tiÕp sau, cßn mét c¹nh gi÷ nguyªn. Khi b¶o qu¶n th−êng c¸c b¶n vÏ ®−îc gÊp nhá
l¹i theo khæ A4

2

(H×nh 1)
3. Khung vÏ vµ khung tªn.
+ Khung vÏ ®−îc vÏ b»ng nÐt liÒn ®Ëm c¸ch mÐp khæ giÊy 5mm .
- NÕu cã nhiÒu b¶n vÏ dù ®Þnh sÏ ®ãng thµnh tËp, th× ë mÐp tr¸i kÎ khung vÏ c¸ch
mÐp khæ giÊy 20 mm.

(H×nh 2)
+ Khung tªn dïng ®Ó ghi c¸c th«ng sè qu¶n lý b¶n vÏ, kÎ b»ng nÐt liÒn ®Ëm, ®Æt ë
gãc bªn ph¶i, phÝa d−íi cã hai c¹nh trïng víi 2 c¹nh cña khung vÏ. Ch÷ viÕt trong
khung tªn ph¶i ®óng theo TCVN kÝch th−íc cña khung tªn nh− sau:

3

(H×nh 3)
1: Ng−êi vÏ.
2: Hä vµ tªn cña ng−êi vÏ.
3: Ngµy hoµn thµnh (Ngµy nép b¶n vÏ).
4: KiÓm tra.
5, 6 kh«ng ghi.
7: Tªn bµi tËp tªn chi tiÕt
8: Tr−êng, líp.
9 : VËt liÖu
10: Tû lÖ b¶n vÏ.
11: Ký hiÖu b¶n vÏ.
+ Khung tªn cña b¶n vÏ dïng trong s¶n xuÊt

* Chó ý:
- Kh«ng ghi kÝch th−íc cña khung tªn.
- Trªn khæ A4 khung tªn ®Æt ë c¹nh ng¾n, cßn ë c¸c khæ giÊy kh¸c khung tªn cã
thÓ ghi ë c¹nh nµo còng ®−îc.
4

- Kh«ng ®−îc kÎ thªm dßng kÎ ®Ó viÕt ch÷.
4. Tû lÖ.
- Tû lÖ b¶n vÏ lµ tû sè gi÷a kÝch th−íc ®o ®−îc trªn b¶n vÏ vµ kÝch th−íc thËt cña
vËt thÓ.
- Tû lÖ ®−îc ký hiÖu hai ch÷ TL vµ c¸c ch...
Tµi liÖu «n thi vÏ kü thuËt
N¨m 2007
giáo trình vẽ kĩ thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình vẽ kĩ thuật - Người đăng: tvt1199
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
giáo trình vẽ kĩ thuật 9 10 827