Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình vẽ kỹ thuật xây dựng

Được đăng lên bởi huynhthanhhungbl1981
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 261 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Cao Đẳng Nghề Bạc Liêu

Giáo trình môn học: Vẽ Kỹ Thuật

Chương 5: ĐỌC BẢN VẼ KỸ THUẬT XÂY DỰNG Thời gian: 40 giờ

Mục tiêu của bài:
- Giải thích được các ký hiệu, mô tả được các bộ phận chính của ngôi nhà
trong bản vẽ xây dựng.
- Đọc được các bản vẽ tổng thể và chi tiết các kết cấu của ngôi nhà.
- Sao chép, vẽ được các bản vẽ mặt bằng, mặt cắt và các chi tiết.
Nội dung chính:
1. Khái niệm nhà:
Nhà là một công trình kiến trúc, được xây dựng trên mặt đất, có các
phòng để phục vụ nhu cầu ăn, ngủ, nghỉ ngơi, học tập, làm việc và sản xuất...
của con người. Ngoài ra nhà còn phản ánh nhiều mặt của xã hội như: kinh tế,
văn hóa...
Nhà ở gồm nhà chung cư và nhà riêng lẻ.
2. Một số ký hiệu dùng trong bản vẽ xây dựng:
2.1. Ký hiệu trục trong bản vẽ xây dựng:
Trục trong bản vẽ xây dựng thể hiện là các đường nối các vị trí tim kết
cấu chính (cột, tim tường, trụ, mố, tim đường, tim đập…). Có hai loại chính là
trục dọc và trục ngang. Thiết lập lưới trục cho công trình chính là thiết lập tọa
độ vị trí kết cấu chính cho công trình (tường, cột, trụ, mố, tim đường, tim
đập…).
Về nguyên tắc đặt tên trục cho công trình xây dựng được thực hiện như
sau:
- Với trục ngang được ký hiệu bằng các chữ cái, kiểu chữ in hoa.
- Với trục dọc được ký hiệu là các con số.
Ngoại trừ hai chữ là I và O vì dễ dẫn tới lẫn chữ với số. Trong trường hợp
khi dùng các chữ số mà hết thì có thể ký hiệu tới hai chữ hoặc hai số ghép lại.
Tất cả các chữ cái và con số được ghi trong một vòng tròn đơn.
2.2. Ký hiệu cao độ (cốt) trong bản vẽ:
Ký hiệu cốt trong bản vẽ là việc ghi cao độ (độ cao, chiều cao) của các bộ
phận, chi tiết của công trình.
- Cao độ của công trình, cao độ của các kết cấu, chi tiết cần thể
hiện cao độ được ghi theo đơn vị mét (m) với độ chính xác 3 số lẻ sau dấu “,”
hoặc dấu “.” và ghi trên mũi tên ký hiệu. Ký hiệu cao độ là mũi tên hình tam
giác đều, tô nửa đen nửa trắng, độ cao của tam giác bằng độ cao của chữ số ghi
cao độ.
Khoa Xây Dựng

Trang 1

Trường Cao Đẳng Nghề Bạc Liêu

Giáo trình môn học: Vẽ Kỹ Thuật

- Cao độ ± 0.000 (còn gọi là cốt 0) được quy ước là cốt mặt nền
của công trình sau khi hoàn thiện.
- Cao độ của các kết cấu, bộ phận ở vị trí thấp hơn ± 0.000 (nằm
dưới mặt nền) được gọi là cao độ âm và ký hiệu dấu (-).
- Cao độ của các kết cấu, bộ phận ở vị trí cao hơn ± 0.000 (nằm
trên mặt nền) được gọi là cao độ dương và ký hiệu dấu (+).
- Quy định là phải ghi dấu (-) trước cao độ âm, đối với cao độ
dương thì có thể ghi dấu (+) hoặc không ghi.
- Cao độ trên mặt c...
Trường Cao Đẳng Ngh Bc Liêu Giáo trình môn hc: V K Thut
Khoa Xây Dng Trang 1
Chương 5: ĐỌC BN V K THUT XÂY DNG Thi gian: 40 gi

Mc tiêu ca bài:
- Giải thích được các ký hiu, mô t đưc các b phn chính ca ngôi nhà
trong bn v xây dng.
- Đọc được các bn v tng th và chi tiết các kết cu ca ngôi nhà.
- Sao chép, v đưc các bn v mt bng, mt ct và các chi tiết.
Ni dung chính:
1. Khái nim nhà:
Nhà mt công trình kiến trúc, được xây dng trên mặt đất, các
phòng để phc v nhu cầu ăn, ngủ, ngh ngơi, học tp, làm vic sn xut...
của con ngưi. Ngoài ra nhà còn phn ánh nhiu mt ca hội như: kinh tế,
văn hóa...
Nhà gm nhà chung cư và nhà riêng lẻ.
2. Mt s ký hiu dùng trong bn v xây dng:
2.1. Ký hiu trc trong bn v xây dng:
Trc trong bn v xây dng th hiện các đường ni các v trí tim kết
cu chính (ct, tim tường, tr, mố, tim đường, tim đập…). Có hai loại chính là
trc dc trc ngang. Thiết lp lưới trc cho công trình chính là thiết lp ta
độ v trí kết cu chính cho công trình (tường, ct, tr, mố, tim đường, tim
đập…).
V nguyên tắc đặt tên trc cho công trình xây dựng được thc hin như
sau:
- Vi trc ngang được ký hiu bng các ch cái, kiu ch in hoa.
- Vi trc dọc được ký hiu là các con s.
Ngoi tr hai ch là I và O vì d dn ti ln ch vi s. Trong trường hp
khi dùng các ch s hết t th ký hiu ti hai ch hoc hai s ghép li.
Tt c các chi và con s được ghi trong một vòng tròn đơn.
2.2. Ký hiệu cao độ (ct) trong bn v:
Ký hiu ct trong bn v là việc ghi cao độ cao, chiu cao) ca các b
phn, chi tiết ca công trình.
- Cao đ của công trình, cao độ ca các kết cu, chi tiết cn th
hiện cao đ được ghi theo đơn v mét (m) với độ chính xác 3 s l sau dấu “,”
hoc dấu “.” và ghi trên mũi tên hiu. hiệu cao độ là mũi tên hình tam
giác đều, na đen nửa trắng, độ cao ca tam giác bằng độ cao ca ch s ghi
cao độ.
Giáo trình vẽ kỹ thuật xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình vẽ kỹ thuật xây dựng - Người đăng: huynhthanhhungbl1981
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Giáo trình vẽ kỹ thuật xây dựng 9 10 84