Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình vi điều khiển

Được đăng lên bởi cd12dt2-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 74 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TAÄP LEÄNH 89C51
Ghi chuù: leänh naøo khoâng coù trong baûng naøy nghóa laø chöông trình dòch khoâng hieåu. Caùc caâu leänh maø ñieàu kieän cuûa caâu sai thì VXL seõ thöïc hieän
caâu leänh tieáp theo ngay phía sau caâu leänh ñoù.
Daïng leänh

Moâ taû

Ví duï

Soá
MC

Ñoä
daøi

LEÄNH LUAÄN LYÙ TAÙC ÑOÄNG TREÂN BIT
CLR

C

Gaùn côø C=0

CLR

C

1

1

CLR

BIT

Gaùn BIT =0

CLR

P1.0

1

2

SETB

C

Gaùn côø C=1

SETB

C

1

1

SETB

BIT

Gaùn BIT =1

SETB

P1.0

1

2

CPL

C

Ñaûo giaù trò côø C. Neáu C=1 thì sau leänh naøy C=0 vaø ngöôïc laïi.

CPL

C

1

1

CPL

BIT

Ñaûo giaù trò BIT. Neáu BIT=1 thì sau leänh naøy BIT=0 vaø ngöôïc laïi.

CPL

P1.0

1

2

ANL

C, BIT

Pheùp AND giöõa côø C vaø BIT. Keát quaû caát vaøo C.

ANL

C,P1.0

2

2

ANL

C, BIT

Pheùp AND giöõa côø C vaø buø cuûa BIT. Keát quaû caát vaøo C.

ANL

C, /P1.0

2

2

ORL

C, BIT

Pheùp OR giöõa côø C vaø BIT. Keát quaû caát vaøo C.

ORL

C,P1.7

2

2

ORL

C,/BIT

Pheùp OR giöõa côø C vaø buø cuûa BIT. Keát quaû caát vaøo C.

ORL

C,/P1.7

2

2

MOV

C,BIT

Gaùn côø C=BIT

MOV

C,ACC.7

1

2

MOV

BIT,C

Gaùn BIT baèng giaù trò côø C

MOV

ACC.7,C

2

2

JC

nhaõn

Nhaûy ñeán nhaõn neáu côø C =1

JC

nhohon

2

2

JNC

nhaõn

Nhaûy ñeán nhaõn neáu côø C=0

JNC

nhohon

2

2

JB

BIT, nhaõn

Nhaûy ñeán nhaõn neáu BIT = 1

JB

P1.0,start

2

3

JNB

BIT, nhaõn

Nhaûy ñeán nhaõn neáu BIT = 0

JNB

P1.0,start

2

3

JBC

BIT, nhaõn

Nhaûy ñeán nhaõn neáu BIT = 1 vaø sau ñoù gaùn BIT = 0

JBC

P1.0,main

2

3

DELAY

2

2

DELAY

2

3

DELAY

X

X

LEÄNH REÕ NHAÙNH CHÖÔNG TRÌNH
ACALL

nhaõn

LCALL

nhaõn

CALL

nhaõn

ACALL
Goïi thöïc thi chöông trình con coù teân “nhaõn”. Sau khi thöïc thi chöông trình con, VXL seõ thöïc hieän caâu leänh
ngay phía sau caâu leänh goïi naøy. Caàn caát caùc giaù trò thanh ghi ñöôïc söû duïng trong chöông trình con baèng
LCALL
caùc leänh PUSH/POP
CALL

RET

Thoaùt khoûi chöông trình con.

RET

2

1

RETI

Thoaùt khoûi chöông trình phuïc vuï ngaét

RETI

2

1

AJMP

nhaõn

LJMP

nhaõn

SJMP

nhaõn

Nhaûy ñeán nhaõn. Soá chu kyø maùy cuûa leänh JMP ñöôïc quyeát ñònh taïi thôøi ñieåm dòch phuï thuoäc vaøo khoaûng
caùch töø ñieåm goïi ñeán nhaõn. Leänh nhaûy naøy khoâng caàn ñieàu kieän.

Trang 1 cuûa 4

AJMP

Main

2

2

LJMP

Main

2

3

SJMP

Main

2

2

Nhaûy ñeán nhaõn. Soá chu kyø maùy cuûa leänh JMP ñöôïc quyeát ñònh taïi thôøi ñieåm dòch phuï thuoäc vaøo khoaûng
caùch töø ñieåm goïi ñeán nhaõn. Leänh nhaûy naøy khoâng caàn ñieàu kieän.
JMP

nhaõn

JMP

Mai...
Trang 1 cuûa 4
TAÄP LEÄNH 89C51
Daïng leänh Moâ taû Ví duï
LEÄNH LUAÄN LYÙ TAÙC ÑOÄNG TREÂN BIT
CLR C Gaùn côø C=0 CLR C 1 1
CLR BIT Gaùn BIT =0 CLR P1.0 1 2
SETB C Gaùn côø C=1 SETB C 1 1
SETB BIT Gaùn BIT =1 SETB P1.0 1 2
CPL C Ñaûo giaù trò côø C. Neáu C=1 thì sau leänh naøy C=0 vaø ngöôïc laïi. CPL C 1 1
CPL BIT Ñaûo giaù trò BIT. Neáu BIT=1 thì sau leänh naøy BIT=0 vaø ngöôïc laïi. CPL P1.0 1 2
ANL C, BIT Pheùp AND giöõa côø C vaø BIT. Keát quaû caát vaøo C. ANL C,P1.0 2 2
ANL C, BIT Pheùp AND giöõa côø C vaø buø cuûa BIT. Keát quaû caát vaøo C. ANL C, /P1.0 2 2
ORL C, BIT Pheùp OR giöõa côø C vaø BIT. Keát quaû caát vaøo C. ORL C,P1.7 2 2
ORL C,/BIT Pheùp OR giöõa côø C vaø buø cuûa BIT. Keát quaû caát vaøo C. ORL C,/P1.7 2 2
MOV C,BIT Gaùn côø C=BIT MOV C,ACC.7 1 2
MOV BIT,C Gaùn BIT baèng giaù trò côø C MOV ACC.7,C 2 2
JC nhaõn Nhaûy ñeán nhaõn neáu côø C =1 JC nhohon 2 2
JNC nhaõn Nhaûy ñeán nhaõn neáu côø C=0 JNC nhohon 2 2
JB BIT, nhaõn Nhaûy ñeán nhaõn neáu BIT = 1 JB P1.0,start 2 3
JNB BIT, nhaõn Nhaûy ñeán nhaõn neáu BIT = 0 JNB P1.0,start 2 3
JBC BIT, nhaõn Nhaûy ñeán nhaõn neáu BIT = 1 vaø sau ñoù gaùn BIT = 0 JBC P1.0,main 2 3
LEÄNH REÕ NHAÙNH CHÖÔNG TRÌNH
ACALL nhaõn ACALL DELAY 2 2
LCALL nhaõn LCALL DELAY 2 3
CALL nhaõn CALL DELAY X X
RET Thoaùt khoûi chöông trình con. RET 2 1
RETI Thoaùt khoûi chöông trình phuïc vuï ngaét RETI 2 1
AJMP nhaõn AJMP Main 2 2
LJMP nhaõn LJMP Main 2 3
SJMP nhaõn SJMP Main 2 2
Ghi chuù: leänh naøo khoâng coù trong baûng naøy nghóa laø chöông trình dòch khoâng hieåu. Caùc caâu leänh maø ñieàu kieän cuûa caâu sai thì VXL seõ thöïc hieän
caâu leänh tieáp theo ngay phía sau caâu leänh ñoù.
Soá
MC
Ñoä
daøi
Goïi thöïc thi chöông trình con coù teân “nhaõn”. Sau khi thöïc thi chöông trình con, VXL seõ thöïc hieän caâu leänh
ngay phía sau caâu leänh goïi naøy. Caàn caát caùc giaù trò thanh ghi ñöôïc söû duïng trong chöông trình con baèng
caùc leänh PUSH/POP
Nhaûy ñeán nhaõn. Soá chu kyø maùy cuûa leänh JMP ñöôïc quyeát ñònh taïi thôøi ñieåm dòch phuï thuoäc vaøo khoaûng
caùch töø ñieåm goïi ñeán nhaõn. Leänh nhaûy naøy khoâng caàn ñieàu kieän.
Giáo trình vi điều khiển - Trang 2
Giáo trình vi điều khiển - Người đăng: cd12dt2-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Giáo trình vi điều khiển 9 10 464