Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH VI SINH VẬT CÔNG NGHIỆP

Được đăng lên bởi Phương Như
Số trang: 202 trang   |   Lượt xem: 449 lần   |   Lượt tải: 0 lần
0

BIỀN VĂN MINH (CHỦ BIÊN)
KIỀU HỮU ẢNH, PHẠM NGỌC LAN, ĐỖ THỊ BÍCH THUỶ

Giáo trình điện tử
VI SINH VẬT HỌC CÔNG NGHIỆP

HUẾ, 2008

1

MỤC LỤC
Chương1: MỞ ĐẦU
1. Đối tƣợng của vi sinh vật học công nghiệp…………………………….
2. Nội dung …………………………………………………………………..
3. Lƣợc sử phát triển của VSVHCN ………………………………………
4.Vị trí và yêu cầu môn học ………………………………………………..
5. Vai trò của VSV trong đời sống …………………………………………
Câu hỏi ôn tập ……………………………………………………………….
Chương2: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VI SINH VẬT HỌC CÔNG
NGHIỆP
1. Đặc điểm của vi sinh vật ……………………………………………….
2. Cơ sở hóa sinh của vi sinh vật học công nghiệp …………………….
3. Cơ sở di truyền vi sinh vật ………………………………………………
Câu hỏi ôn tập……………………………………………………………….
Chương 3: SỰ PHÂN LOẠI SẢN PHẨM
1. Phân loại sản phẩm theo tính chất thƣơng mại ………………………
2. Phân loại khác ……………………………………………………………
3. Sinh trƣởng và tạo thành sản phẩm trong các quá trình công nghiệp
4. Các loại vaccine ………………………………………………………….
Câu hỏi ôn tập ………………………………………………………………
Chương 4: CÁC PHƢƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT LÊN MEN
1. Quá trình lên men ………………………………………………………...
2. Các nhóm VSV công nghiệp chủ yếu …………………………………..
3. Nguồn dinh dƣỡng và nguyên liệu ban đầu …………………………...
4. Khử trùng ...........................................................................................
6. Các phƣơng pháp nuôi .....................................................................
Câu hỏi ôn tập .......................................................................................
Chương 5: SẢN XUẤT SINH KHỐI VI SINH VẬT
1. Giống ban đầu cho các quy trình lên men VSV ………………………
2. Sản xuất men bánh mì …………………………………………………..
3. VSV dùng cho các mục đích y học và kỹ thuật ………………………..
4. Protein đơn bào (SCP) …………………………………………………..
Câu hỏi ôn tập ………………………………………………………………..
Chương 6: CÁC SẢN PHẨM LÊN MEN
1. Lên men ethanol ………………………………………………………….
2. Lên men lactic …………………………………………………………….
3.Lên men 2,3 butadiol …………………………………………………….
4. Lên men butanol -aceton ………………………………………………...
Câu hỏi ôn tập ……………………………………………………………….
Chương 7: CÁC CHẤT TRAO ĐỔI BẬC MỘT
1. Nguyên lý của sự tổng hợp thừa ………………………………………

Trang
4
4
5
7
7
8

10
13
18
36
38
40
45
47
49
53
56
60
62
62
66
67
67
71
76
80
82
93
98
100
101
103

2
2. Các phƣơng pháp tạo ra thể đột biến tổng hợp thừa ………………..
3. Amino acid ……………………………………………………………….
4. Sản xuất các purine nucleotide ………………………………………….
5. Vitamin ……………………………………………………………………..
Câu hỏi ôn tập………………………………………………………………...
Chương 8: CÁC CHẤT TRAO ĐỔI BẬC HAI
1....
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH VI SINH VẬT CÔNG NGHIỆP - Người đăng: Phương Như
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
202 Vietnamese
GIÁO TRÌNH VI SINH VẬT CÔNG NGHIỆP 9 10 583