Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Vi Xử Lí

Được đăng lên bởi ndcong08cddv02-gmail-com
Số trang: 124 trang   |   Lượt xem: 1474 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Giáo trình Vi Xử Lí

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN VỀ VI ĐIỀU KHIỂN PIC 16F877A..........................3
1. TỔNG QUAN VỀ HỌ VI ĐIỀU KHIỂN PIC..................................................................3
2. GIỚI THIỆU VỀ PIC16F8XX và PIC16F877A...............................................................5

CHƯƠNG 2

TỔ CHỨC BỘ NHỚ - CÁC THANH GHI CHỨC NĂNG..............7
2.1 SƠ ĐỒ CHÂN VI ĐIỀU KHIỂN PIC16F877A..............................................................7
2.2 MỘT VÀI THÔNG SỐ VỀ VI ĐIỀU KHIỂN PIC16F877A.........................................10
2.3 SƠ ĐỒ KHỐI VI ĐIỀU KHIỂN PIC16F877A...............................................................12
2.4 TỔ CHỨC BỘ NHỚ........................................................................................................13
a. BỘ NHỚ CHƯƠNG TRÌNH.............................................................................................13
b. BỘ NHỚ DỮ LIỆU...........................................................................................................13
2.5 CÁC THANH GHI NĂNG ĐẶC BIỆT ........................................................................15
2.6 THANH GHI MỤC ĐÍCH CHUNG GPR......................................................................18
2.7 STACK............................................................................................................................18

CHƯƠNG 3

TẬP LỆNH - CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH..................................19
3.1. TẬP LỆNH.....................................................................................................................19
a. NHÓM LỆNH DI CHUYỂN ...........................................................................................19
b. NHÓM LỆNH SỐ HỌC...................................................................................................21
c. NHÓM LỆNH LOGIC .....................................................................................................22
d. NHÓM LỆNH RẼ NHÁNH.............................................................................................25
3.2. TẠO TRỄ BẰNG DÒNG LẶP......................................................................................27
3.3. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH.....................................................................................30

CHƯƠNG 4

CÁC KHỐI CHỨC NĂNG.................................................................39
4.1. CÁC CỔNG XUẤT NHẬP CỦA PIC16F877A.................................................
Giáo trình Vi Xử Lí
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ VI ĐIỀU KHIỂN PIC 16F877A..........................3
1. TỔNG QUAN VỀ HỌ VI ĐIỀU KHIỂN PIC..................................................................3
2. GIỚI THIỆU VỀ PIC16F8XX và PIC16F877A...............................................................5
CHƯƠNG 2
TỔ CHỨC BỘ NHỚ - CÁC THANH GHI CHỨC NĂNG..............7
2.1 SƠ ĐỒ CHÂN VI ĐIỀU KHIỂN PIC16F877A..............................................................7
2.2 MỘT VÀI THÔNG SỐ VỀ VI ĐIỀU KHIỂN PIC16F877A.........................................10
2.3 SƠ ĐỒ KHỐI VI ĐIỀU KHIỂN PIC16F877A...............................................................12
2.4 TỔ CHỨC BỘ NHỚ........................................................................................................13
a. BỘ NHỚ CHƯƠNG TRÌNH.............................................................................................13
b. BỘ NHỚ DỮ LIỆU...........................................................................................................13
2.5 CÁC THANH GHI NĂNG ĐẶC BIỆT ........................................................................15
2.6 THANH GHI MỤC ĐÍCH CHUNG GPR......................................................................18
2.7 STACK............................................................................................................................18
CHƯƠNG 3
TẬP LỆNH - CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH..................................19
3.1. TẬP LỆNH.....................................................................................................................19
a. NHÓM LỆNH DI CHUYỂN ...........................................................................................19
b. NHÓM LỆNH SỐ HỌC...................................................................................................21
c. NHÓM LỆNH LOGIC .....................................................................................................22
d. NHÓM LỆNH RẼ NHÁNH.............................................................................................25
3.2. TẠO TRỄ BẰNG DÒNG LẶP......................................................................................27
3.3. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH.....................................................................................30
CHƯƠNG 4
CÁC KHỐI CHỨC NĂNG.................................................................39
4.1. CÁC CỔNG XUẤT NHẬP CỦA PIC16F877A............................................................39
a. PORTA...............................................................................................................................39
b. PORTB...............................................................................................................................41
c. PORTC...............................................................................................................................43
d. PORTD..............................................................................................................................45
e. PORTE...............................................................................................................................46
4.2.B ĐỊNH THI..............................................................................................................47
a. TIMER 0............................................................................................................................47
b. TIMER1.............................................................................................................................51
c. TIMER2.............................................................................................................................53
4.3. ADC ..............................................................................................................................55
4.4.PMW_ ĐIỀU CHẾ ĐỘ RỘNG XUNG...........................................................................60
CHƯƠNG 5
CỔNG NỐI TIẾP.................................................................................68
5.1. USART...........................................................................................................................68
5.2.CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC.......................................................................................................70
a. TRUYỂN DỮ LIỆU BẤT ĐỒNG BỘ..............................................................................70
b. NHẬN DỮ LIỆU BẤT ĐỒNG BỘ...................................................................................73
CHƯƠNG 6
NGẮT – INTERRUPT.......................................................................82
6.1 KHÁI NIỆM....................................................................................................................82
1
Giáo trình Vi Xử Lí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Vi Xử Lí - Người đăng: ndcong08cddv02-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
124 Vietnamese
Giáo trình Vi Xử Lí 9 10 650