Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình viễn thám

Được đăng lên bởi Ka Ni
Số trang: 121 trang   |   Lượt xem: 6500 lần   |   Lượt tải: 16 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Để nhanh chóng phát triển công nghệ vũ trụ phục vụ cho phát triển kinh tế của đất nước,
Nhà nước đã xây dựng đề án: “Kế hoạch tổng thể về ứng dụng và phát triển công nghệ viễn
thám ở Việt Nam” nhằm hướng đến sự phát triển bền vững trên cơ sở sử dụng hợp lý tài nguyên
thiên nhiên và bảo vệ môi trường.
Nhằm góp phần giới thiệu nguyên lý và kỹ thuật cơ bản liên quan đến công nghệ viễn
thám giúp cho sinh viên, học viên sau đại học ngành Quản lý đất đai, ngành Khoa học đất, ngành
Môi trường cũng như cán bộ quan tâm đến lĩnh vực này chúng tôi biên soạn giáo trình VIỄN
THÁM.
Giáo trình này được biên soạn theo đề cương môn học VIỄN THÁM của khoa Tài
nguyên và Môi trường, trường đại học Nông nghiệp Hà Nội. Giáo trình VIỄN THÁM này do
PGS. TS Nguyễn Khắc Thời phó trưởng khoa Tài nguyên và Môi trường làm chủ biên và biên
soạn chương 1; PGS. TS Phạm Vọng Thành biên soạn chương 3, ThS Trần Quốc Vinh biên soạn
chương 2, chương 5 và ThS Nguyễn Thị Thu Hiền biên soạn chương 4. Giáo trình được xây
dựng trên nguyên tắc cơ bản, hiện đại và Việt Nam giới thiệu những kiến thức cơ bản về lĩnh vực
viễn thám trên thế giới và những ứng dụng cụ thể trong điều kiện nước ta. Trong quá trình biên
soạn, các tác giả đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp quý báu của các chuyên gia hoạt động
trong lĩnh vực này, hy vọng giáo trình này sẽ là tài liệu học tập và tham khảo tốt cho sinh viên,
học viên cao học ngành quản lý đất đai và khoa học đất.
Tập thể tác giả xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Nông nghiệp Hà
Nội, khoa Tài nguyên và Môi trường và bộ môn Trắc điạ, Bản đồ và GIS đã tạo điều kiện cho
cuốn giáo trình này sớm ra mắt bạn đọc. Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng giáo trình này khó
tránh khỏi những khiếm khuyết, rất mong các đồng nghiệp đóng góp ý kiến bổ sung để lần tái
bản sau giáo trình được hoàn thiện hơn.
Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về phòng Đào tạo trường đại học Nông nghiệp Hà Nội.

Xin chân thành cảm ơn!
T/m nhóm biên soạn
PGS. TS Nguyễn Khắc Thời

1

Chương I

KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ VIỄN THÁM
Nội dung chính của chương trình bày những kiến thức cơ bản về viễn thám, bức xạ điện
từ, các hệ thống phân loại ảnh viễn thám, phân loại bộ cảm. Các tư liệu sử dụng trong viễn thám
và một số hệ thống vệ tinh viễn thám.
Mục đích của chương giúp cho người đọc tiếp cận được cơ sở khoa học về viễn thám, quá
trình hình thành và phát triển của viễn thám. Các hệ thống vệ tinh và khả năng ứng dụng của các
tư liệu vệ tinh trong nghiên cứu tài nguyên môi trường.
1.1. LỊCH SỬ...
LI NÓI ĐẦU
Để nhanh chóng phát trin công ngh vũ tr phc v cho phát trin kinh tế ca đất nước,
Nhà nước đã xây dng đề án: “Kế hoch tng th v ng dng và phát trin công ngh vin
thám Vit Nam” nhm hướng đến s phát trin bn vng trên cơ s s dng hp lý tài nguyên
thiên nhiên và bo v môi trường.
Nhm góp phn gii thiu nguyên lý và k thut cơ bn liên quan đến công ngh vin
thám giúp cho sinh viên, hc viên sau đại hc ngành Qun lý đất đai, ngành Khoa hc đất, ngành
Môi trường cũng như cán b quan tâm đến lĩnh vc này chúng tôi biên son giáo trình VIN
THÁM.
Giáo trình này được biên son theo đề cương môn hc VIN THÁM ca khoa Tài
nguyên và Môi trường, trường đại hc Nông nghip Hà Ni. Giáo trình VIN THÁM này do
PGS. TS Nguyn Khc Thi phó trưởng khoa Tài nguyên và Môi trường làm ch biên và biên
son chương 1; PGS. TS Phm Vng Thành biên son chương 3, ThS Trn Quc Vinh biên son
chương 2, chương 5 và ThS Nguyn Th Thu Hin biên son chương 4. Giáo trình được xây
dng trên nguyên tc cơ bn, hin đại và Vit Nam gii thiu nhng kiến thc cơ bn v lĩnh vc
vin thám trên thế gii và nhng ng dng c th trong điu kin nước ta. Trong quá trình biên
son, các tác gi đã nhn được nhiu ý kiến đóng góp quý báu ca các chuyên gia hot động
trong lĩnh vc này, hy vng giáo trình này s là tài liu hc tp và tham kho tt cho sinh viên,
hc viên cao hc ngành qun lý đất đai và khoa hc đất.
Tp th tác gi xin chân thành cm ơn Ban giám hiu trường Đại hc Nông nghip Hà
Ni, khoa Tài nguyên và Môi trường và b môn Trc đi, Bn đồ và GIS đã to điu kin cho
cun giáo trình này sm ra mt bn đọc. Mc dù đã có nhiu c gng nhưng giáo trình này khó
tránh khi nhng khiếm khuyết, rt mong các đồng nghip đóng góp ý kiến b sung để ln tái
bn sau giáo trình được hoàn thin hơn.
Mi ý kiến đóng góp xin gi v phòng Đào to trường đại hc Nông nghip Hà Ni.
Xin chân thành cm ơn!
T/m nhóm biên son
PGS. TS Nguyn Khc Thi
1
giáo trình viễn thám - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình viễn thám - Người đăng: Ka Ni
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
121 Vietnamese
giáo trình viễn thám 9 10 905