Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Visual Basic 6.0

Được đăng lên bởi rafael-benitez
Số trang: 260 trang   |   Lượt xem: 6513 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Giáo trình đào tạo Visual Basic 6.0

1 Mục lục
1 Mục lục.................................................................................................................................1
2 Làm quen với visual basic 6.0..............................................................................................9

2.1 Xây dựng ứng dụng ban đầu................................................................................9
2.1.1 Viết ứng dụng ban đầu....................................................................................9
2.1.2 Xây dựng tính năng Calendar..........................................................................9
2.1.3 Thêm tính năng Clock...................................................................................11
2.2 Các tính năng mới trong Visual basic 6.0.........................................................11
2.2.1 Khái quát vắn tắt về Visual basic 6.0............................................................11
2.2.2 Khai thác thế mạnh của các điều khiển mở rộng..........................................12
2.3 Làm việc với môi trường lập trình trong Visual basic ......................................12
2.3.1 Tìm hiểu các phần của IDE...........................................................................12
2.3.2 Thêm và xoá các thanh công cụ trong IDE của Visual basic........................13
2.3.3 Thêm các điều khiển vào hộp công cụ..........................................................14
2.3.4 Định hướng thông qua cửa sổ form và code.................................................14
2.3.5 Quản lý ứng dụng với project explorer ........................................................14
2.3.6 Cửa sổ properties...........................................................................................14
2.3.7 Hiển thị IDE..................................................................................................14
2.3.8 Trợ giúp.........................................................................................................15
3 Tìm hiểu Visual basic 6 .....................................................................................................16

3.1 Thuộc tính phương thức và sự kiện...................................................................16
3.1.1 Đối tượng......................................................................................................16
3.1.2 Thuộc tính ....................................................................................................16...
Giáo trình đào tạo Visual Basic 6.0
1 Mục lục
1 Mục lục.................................................................................................................................1
2 Làm quen với visual basic 6.0..............................................................................................9
2.1 Xây dựng ứng dụng ban đầu................................................................................9
2.1.1 Viết ứng dụng ban đầu....................................................................................9
2.1.2 Xây dựng tính năng Calendar..........................................................................9
2.1.3 Thêm tính năng Clock...................................................................................11
2.2 Các tính năng mới trong Visual basic 6.0.........................................................11
2.2.1 Khái quát vắn tắt về Visual basic 6.0............................................................11
2.2.2 Khai thác thế mạnh của các điều khiển mở rộng..........................................12
2.3 Làm việc với môi trường lập trình trong Visual basic ......................................12
2.3.1 Tìm hiểu các phần của IDE...........................................................................12
2.3.2 Thêm và xoá các thanh công cụ trong IDE của Visual basic........................13
2.3.3 Thêm các điều khiển vào hộp công cụ..........................................................14
2.3.4 Định hướng thông qua cửa sổ form và code.................................................14
2.3.5 Quản lý ứng dụng với project explorer ........................................................14
2.3.6 Cửa sổ properties...........................................................................................14
2.3.7 Hiển thị IDE..................................................................................................14
2.3.8 Trợ giúp.........................................................................................................15
3 Tìm hiểu Visual basic 6 .....................................................................................................16
3.1 Thuộc tính phương thức và sự kiện...................................................................16
3.1.1 Đối tượng......................................................................................................16
3.1.2 Thuộc tính ....................................................................................................16
3.1.3 Phương thức..................................................................................................17
3.1.4 Sự kiện...........................................................................................................18
3.1.5 Mối quan hệ giữa phương thức, thuộc tính và sự kiện..................................18
3.1.6 Cửa sổ Properties..........................................................................................19
3.1.7 Viết chương trình sử dụng thuộc tính, phương thức và sự kiện....................20
3.2 Làm việc với một đề án......................................................................................24
3.2.1 Định nghĩa.....................................................................................................24
3.2.2 Cửa sổ Project Explorer................................................................................25
3.2.3 Tạo đề án.......................................................................................................25
3.2.4 Đổi thuộc tính đề án......................................................................................25
3.2.5 Lưu và đặt tên đề án......................................................................................26
FPT Software Solution Trang:1/260
Giáo trình Visual Basic 6.0 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Visual Basic 6.0 - Người đăng: rafael-benitez
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
260 Vietnamese
Giáo trình Visual Basic 6.0 9 10 698