Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình xử lý nước thải

Được đăng lên bởi duytrungdt1991
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 3933 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Giáo trình CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI
Lê Anh Tuấn
-------------------------------------------------------------------------------

Chương

Ø

KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI
--- oOo --1.1 ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC KHÁI NIỆM
1.1.1 Định nghĩa Nước thải
Tất cả các hoạt động sinh hoạt và sản xuất trong mỗi cộng đồng đều tạo ra các
chất thải, ở các thể khí, lỏng và rắn. Thành phần chất thải lỏng, hay nước thải
(wastewater) được định nghĩa như một dạng hòa tan hay trộn lẫn giữa nước
(nước dùng, nước mưa, nước mặt, nước ngầm, ...) và chất thải từ sinh hoạt trong
cộng đồng cư dân, các khu vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp,
thương mại, giao thông vận tải, nông nghiệp, ... Ở đây cần hiểu là sự ô nhiễm
nước (water pollution) xảy ra khi các chất nguy hại xâm nhập vào nước lớn hơn
khả năng tự làm sạch của chính bản thân nguồn nước.
Nước thải chưa xử lý (untreated wastewater) là nguồn tích lũy các chất độc hại
lâu dài cho con người và các sinh vật khác. Sự phân hủy các chất hữu cơ trong
nước thải có thể tạo ra các chất khí nặng mùi. Thông thường, nước thải chưa xử
lý là nguyên nhân gây bịnh do nó chứa các loại độc chất phức tạp hoặc mang các
chất dinh dưỡng thuận lợi cho việc phát triển cho các loại vi khuẩn, các thực vật
thủy sinh nguy hại.
Tại nhiều quốc gia trên thế giới, việc đòi hỏi phải kiểm soát và xử lý nguồn nước
thải đã trở thành luật lệ bắt buộc. Hầu hết các ngành sản xuất đều có các tài liệu
chỉ dẫn về tiêu chuẩn làm sạch nước thải.
1.1.2 Giới thiệu môn học
Môn học Công trình Xử lý Nước thải (Wastewater Treatment Works) là một trong
những môn học bắt buộc đối với chuyên ngành học Kỹ thuật Môi trường. Môn này
là phần tiếp nối tiếp môn học Phương pháp Xử lý Nước thải. Môn học đặt trọng
tâm phần giới thiệu các thiết bị, công trình trong chuỗi xử lý nước. Các kiến thức
khoa học cơ bản như Toán học,Vật lý, Hóa học, ... tạo nền móng ban đầu cho
môn học. Các môn cơ sở như Thủy lực, Thủy văn, Kết cấu công trình, Ô nhiễm
môi trường ... là các môn tiên quyết cho môn học này. Phương pháp và Công
trình Xử lý Nước thải là môn học chuyên ngành cho việc đào tạo Kỹ sư ngành Kỹ
thuật Môi trường.
Tuy nhiên do giới hạn thời gian và qui mô đào tạo, môn học này chỉ giới hạn ở
mức hướng dẫn việc khảo sát, thiết kế, xây dựng và quản lý vận hành các công
trình làm sạch nước thải sinh hoạt dân dụng và một phần công nghiệp với qui mô
nhỏ (liên quan đến một cộng đồng khoảng 5.000 cư dân trở lại, mức nước thải tối
đa trung bình cho 1 cư dân là 250 lít/ngày đêm) và vừa (mức...
Giáo trình CÔNG TRÌNH X LÝ NƯỚC THI Lê Anh Tun
-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
Chương 1: KHÁI QUÁT V CÔNG TRÌNH X LÝ NƯỚC THI
1
Chương
Ø
KHÁI QUÁT V CÔNG TRÌNH X LÝ NƯỚC THI
--- oOo ---
1.1 ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC KHÁI NIM
1.1.1 Định nghĩa Nước thi
Tt c các hot động sinh hot và sn xut trong mi cng đồng đều to ra các
cht thi, các th khí, lng và rn. Thành phn cht thi lng, hay nước thi
(wastewater) được định nghĩa như mt dng hòa tan hay trn ln gia nước
(nước dùng, nước mưa, nước mt, nước ngm, ...) và cht thi t sinh hot trong
cng đồng cư dân, các khu vc sn xut công nghip, tiu th công nghip,
thương mi, giao thông vn ti, nông nghip, ... đây cn hiu là s ô nhim
nước (water pollution) xy ra khi các cht nguy hi xâm nhp vào nước ln hơn
kh năng t làm sch ca chính bn thân ngun nước.
Nước thi chưa x lý (untreated wastewater) là ngun tích lũy các cht độc hi
lâu dài cho con người và các sinh vt khác. S phân hy các cht hu cơ trong
nước thi có th to ra các cht khí nng mùi. Thông thường, nước thi chưa x
lý là nguyên nhân gây bnh do nó cha các loi độc cht phc tp hoc mang các
cht dinh dưỡng thun li cho vic phát trin cho các loi vi khun, các thc vt
thy sinh nguy hi.
Ti nhiu quc gia trên thế gii, vic đòi hi phi kim soát và x lý ngun nước
thi đã tr thành lut l bt buc. Hu hết các ngành sn xut đều có các tài liu
ch dn v tiêu chun làm sch nước thi.
1.1.2 Gii thiu môn hc
Môn hc Công trình X lý Nước thi (Wastewater Treatment Works) là mt trong
nhng môn hc bt buc đối vi chuyên ngành hc K thut Môi trường. Môn này
là phn tiếp ni tiếp môn hc Phương pháp X lý Nước thi. Môn hc đặt trng
tâm phn gii thiu các thiết b, công trình trong chui x lý nước. Các kiến thc
khoa hc cơ bn như Toán hc,Vt lý, Hóa hc, ... to nn móng ban đầu cho
môn hc. Các môn cơ s như Thy lc, Thy văn, Kết cu công trình, Ô nhim
môi trường ... là các môn tiên quyết cho môn hc này. Phương pháp và Công
trình X lý Nước thi là môn hc chuyên ngành cho vic đào to K sư ngành K
thut Môi trường.
Tuy nhiên do gii hn thi gian và qui mô đào to, môn hc này ch gii hn
mc hướng dn vic kho sát, thiết kế, xây dng và qun lý vn hành các công
trình làm sch nước thi sinh hot dân dng và mt phn công nghip vi qui mô
nh (liên quan đến mt cng đồng khong 5.000 cư dân tr li, mc nước thi ti
đa trung bình cho 1 cư dân là 250 lít/ngày đêm) và va (mc độ t 5.000 đến
50.000 - 100.000 cư dân). Phn công trình x lý nước thi cho mt cng đồng
trên 100.000 cư dân nm trong mt chuyên đề khác (như Lun văn Tt nghip).
Mc tiêu chính ca môn hc là:
giáo trình xử lý nước thải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình xử lý nước thải - Người đăng: duytrungdt1991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
giáo trình xử lý nước thải 9 10 568