Ktl-icon-tai-lieu

giới thiệu 8086

Được đăng lên bởi Toàn Thẫn Thờ
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1785 lần   |   Lượt tải: 1 lần
L P TRÌNH
ASSEMBLY/COBOL

GV: LÊ PH&'NG QUYÊN
KHOA: +I-N T.-VI0N THÔNG
B2 MÔN: +I-N T. VI0N
THÔNG
Monday, October 10, 2011

Faculty Of Information Technology

Page: 1

CH&3NG 1: L P TRÌNH H'P NG4
T5ng quan v9 PC-IBM
Gi;i thi=u l?p trình hBp ngC
T?p l=nh hBp ngC
CDu trúc Fi9u khiHn cI bJn

Monday, October 10, 2011

Faculty Of Information Technology

Page: 2

1.1 Gi;i thi=u v9 cDu tMo bên trong PC-IBM

Monday, October 10, 2011

Faculty Of Information Technology

Page: 3

B2 X. LÝ (CPU) CSA MÁY IBM-PC
Các thanh
ghi Fa nYng

EU

AX
BX
CX
DX
SP
BP
SI
DI

Các thanh ghi
con tr`
và ch_ sU

bus F^a ch_
20 bit

Các thanh ghi
FoMn và con tr`
l=nh

BIU
CS
DS
SS
ES
IP

Bus dC li=u
ALU 16 bit

Bus trong cVa CPU
16 bit dC li=u
20 bit F^a ch_

Logic
Fi9u khiHn
bus

Các thanh ghi tMm th[i

Bus ngoài

KhUi Fi9u
khiHn
cVa EU

ALU

Hàng FBi l=nh
Thanh ghi c[

EU(execution unit)

EU: Kh i th c hi n l nh
Bên trong có ch a kh i i u khi n chính là n i
th c hi n m ch gi!i mã l nh
Kh i s h$c và kh i logic: dùng th c hi n các
phép toán s h$c và logic

Faculty Of Information Technology

Monday, October 10, 2011

Page: 5/87

BIU,bus interface unit

Là khUi phUi ghép
+ga ra F^a ch_ Fhc mã l=nh tj bk nh; Fhc ghi
BIU có bk nh; l=nh ch[ smn 4byte FH smn ch[ EU
xo lý

Monday, October 10, 2011

Faculty Of Information Technology

Page: 6/87

CÁC THANH GHI +A NqNG
8 bit cao

8 bit th3p

AX

AH

BX

BH

AL
BL

CX

CH

CL

DX

DH

DL

Thanh ghi chra AX (accumulator): ch a k4t qu! c6a các phép tính. K4t qu! 8 bit
89c ch a trong AL
Thanh ghi cI ss BX (base): ch a :a ch; c s<
Thanh ghi Ftm CX (count): dùng ch a s l=n l>p trong các l nh l>p (Loop). CL
89c dùng ch a s l=n d:ch ho>c quay trong các l nh d:ch và quay thanh ghi
Thanh ghi dC li=u DX (data): cùng AX ch a dB li u trong các phép tính nhân chia
s 16 bit. DX còn 89c dùng ch a :a ch; cGng trong các l nh vào ra dB li u tr c
ti4p (IN/OUT)

Faculty Of Information Technology

Monday, October 10, 2011

Page: 7/87

CÁC THANH GHI
•8088/8086 4n 80286 : 16 bits
•80386 tr< lên: 32 bits EAX, EBX, ECX, EDX
16 bit cao

16 bit th3p

EAX

AH

AL

EBX

BH

BL

ECX

CH

CL

EDX

DH

DL

R!m b!o tính t8 ng thích ng89c : các ch8 ng trình vi4t cho
8088/8086 vTn ch y 89c trên các bU xW lý 80386 ho>c cao h n
Các ch8 ng trình vi4t cho 80386 có th không ch y 89c trên máy
tính có bU xW lý th3p h n.
Faculty Of Information Technology

Monday, October 10, 2011

Page: 8/87

+wA CHx V T LÝ Ô NHy
M\i ô nh] trong bU
nh] 89c gán cho 1 :a
ch; 20bit. Ró là :a ch;
v^t lý

FFFF...
M
onday, October 10, 2011
Page: 1
F
aculty Of Information Technology
LP TRÌNH
ASSEMBLY/COBOL
G
V: LÊ PH&'NG QUYÊN
KHOA: +I-N T.-VI0N THÔNG
B
2 MÔN: +I-N T. VI0N
T
HÔNG
Monday, October 10, 2011
Page: 2
Faculty Of Information Technology
CH&3NG 1: LP TRÌNH H'P NG4
T5ng quan v9 PC-IBM
Gi;i thi=u l?p trình hBp ngC
T?p l=nh hBp ngC
CDu trúc Fi9u khiHn cI bJn
Monday, October 10, 2011
Page: 3
Faculty Of Information Technology
1.1 Gi;i thi=u v9 cDu tMo bên trong PC-IBM
giới thiệu 8086 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giới thiệu 8086 - Người đăng: Toàn Thẫn Thờ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
giới thiệu 8086 9 10 824