Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu asp.net

Được đăng lên bởi kaka0603nd@gmail.com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 194 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 1

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. TÀI LIỆU THAM KHẢO
Trong quá trình biên soạn tài liệu hướng dẫn giảng dạy và giáo trình, chúng tôi có tham khảo
một số tài liệu sau:

1.MSDN Library - April 2003 & MSDN Library - July 2005
2.MSDN Traning: Developing Microsoft ASP.NET Web Applications Using Visual
Studio.NET
3.MSDN Traning: Programming with Microsoft ADO.NET
4.ASP.NET Web Developer’s Guide
5.ASP.NET By Example [Steven A. Smith]
6.Developing Web Applications with Visual Basic .NET and ASP.NET [John Alexander,
Billy Hollis]
7.Programming ASP.NET, 2nd Edition [Dan Hurwitz, Jesse Liberty]
8.Inside ASP.NET [Scott Worley]
9.ASP NET Bible [Mridula Parihar]
10.ASP.NET for Web Designers [Peter Ladka]
11.Professional ADO.NET Programming [Wrox]
12.Cascading Style Sheets - The Designer's Edge [Molly E. Holzschlag ]
13.JavaScript Bible - Gold Edition [Danny Goodman]
14.Real World Web Services [Yasser Shohoud]
15.Trang chủ ASP.Net: 
16.Trường học trực tuyến của W3C: 

2.GIỚI THIỆU KHÓA HỌC ASP.NET
Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên sẽ có các khả năng:
oCài đặt và cấu hình Web Server.
oThiết kế, xây dựng, phát triển ứng dụng web với Asp.Net
Với thời lượng là 36 tiết LT và 60 tiết TH được phân bổ như sau:
STT

Bài học

Số tiết LT

Số tiết TH

1

Tổng quan về Asp.Net

3

5

2

Asp Server Control

6

10

3

Các điều khiển liên kết dữ liệu

6

10

4

Xây dựng lớp xử lý dữ liệu

3

5

5

Xây dựng các đối tượng thể hiện

6

10

6

Xây dựng và quản lý ứng dụng web

9

15

7

Web Services

3

5

36

60

Tổng số tiết:

...
Bài 1
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. TÀI LIỆU THAM KHẢO
Trong quá trình biên soạn tài liệu hướng dẫn giảng dạy giáo trình, chúng tôi tham khảo
một số tài liệu sau:
1.MSDN Library - April 2003 & MSDN Library - July 2005
2.MSDN Traning: Developing Microsoft ASP.NET Web Applications Using Visual
Studio.NET
3.MSDN Traning: Programming with Microsoft ADO.NET
4.ASP.NET Web Developer’s Guide
5.ASP.NET By Example [Steven A. Smith]
6.Developing Web Applications with Visual Basic .NET and ASP.NET [John Alexander,
Billy Hollis]
7.Programming ASP.NET, 2nd Edition [Dan Hurwitz, Jesse Liberty]
8.Inside ASP.NET [Scott Worley]
9.ASP NET Bible [Mridula Parihar]
10.ASP.NET for Web Designers [Peter Ladka]
11.Professional ADO.NET Programming [Wrox]
12.Cascading Style Sheets - The Designer's Edge [Molly E. Holzschlag ]
13.JavaScript Bible - Gold Edition [Danny Goodman]
14.Real World Web Services [Yasser Shohoud]
15.Trang chủ ASP.Net: http://www.asp.net
16.Trường học trực tuyến của W3C: http://www.w3schools.com
Giới thiệu asp.net - Trang 2
Giới thiệu asp.net - Người đăng: kaka0603nd@gmail.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Giới thiệu asp.net 9 10 319