Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu các phương pháp gia công đặc biệtHọc viện Kỹ thuật Quân sự

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 402 lần   |   Lượt tải: 1 lần
C¸c ph¬ng ph¸p gia c«ng
®Æc biÖt
(Advanced machining Processes)
ThS. TrÇn Anh Vµng
Khoa Hµng kh«ng vò trô, Häc viÖn KTQS

12/03/14

1

Kh¸i niÖm
 Gia c«ng truyÒn thèng (GCTT): T¹o h×nh chi tiÕt b»ng c¸ch dïng
dao cã lìi, t¸c dông lùc c¾t ®Ó ph¸ hñy líp vËt liÖu thõa trªn bÒ
mÆt cña ph«i (t¹o phoi) ®Ó h×nh thµnh bÒ mÆt
 Gia c«ng phi truyÒn thèng (GCPTT): (Non-Traditional, Nonconventional), t¸ch bá líp vËt liÖu thõa b»ng c¸c t¸c dông kh¸c:
c¬, nhiÖt, hãa, ®iÖn hoÆc kÕt hîp
 Gia c«ng ®Æc biÖt (GC§B): (Advanced Technology/ Advanced
Machining Processes): bao hµm GCPTT vµ c¸c PPGC cã øng
dông c¸c kü thuËt ®Æc biÖt hç trî cho GCTT
 Lý do ¸p dông c¸c CNPTT:
 XuÊt hiÖn c¸c vËt liÖu míi víi tÝnh chÊt ®Æc biÖt (bÒn, cøng, dÎo,
composite,...mµ GCTT khã/kh«ng gia c«ng ®îc;
 Yªu cÇu ®Æc biÖt vÒ h×nh häc, kÝch thíc, chÊt lîng bÒ mÆt;
 §¸p øng yªu cÇu vÒ kinh tÕ (chi phÝ, n¨ng suÊt,...);
 XuÊt hiÖn kü thuËt míi (nguån n¨ng lîng, PP ®iÒu khiÓn,...)
12/03/14

2

VÝ dô Gia c«ng truyÒn thèng
(c¾t gät)

VÝ dô Gia c«ng phi truyÒn thèng
(dïng siªu ©m)

12/03/14

3

So s¸nh GCTT víi GCPTT
Dông cô vµ chi tiÕt lu«n lu«n tiÕp xóc, chuyÓn Dông cô vµ ph«i kh«ng cã tiÕp xóc trùc tiÕp, lùc
®«ng t¬ng ®èi, t¬ng t¸c lùc víi nhau -> biÕn t¸c dông kh«ng cã hoÆc nhá => Ýt hoÆc kh«ng cã
d¹ng, ma s¸t vµ mßn dông cô
biÕn d¹ng. Dông cô bi mßn nhanh
Yªu cÇu vËt liÖu ph«i dÔ c¾t (®é cøng, ®é bÒn, Cã thÓ c¾t c¸c vËt liÖu khã gia c«ng: cøng (gèm,
®é dai kh«ng lín)
HK cøng, ®¸,thñy tinh), dai (HK titan, thÐp kh«ng
gØ); phi kim (polyme,composite), h×nh d¹ng chi
tiÕt phøc t¹p hoÆc thay ®æi (v¶i, giÊy),...
H×nh d¹ng chi tiÕt kh«ng phøc t¹p vµ tiªu chuÈn H×nh d¹ng cã thÓ phøc t¹p h¬n: r·nh hoÆc lç
(trßn xoay, hép, r¨ng, ren,...)
nhá; r·nh hoÆc lç s©u; c¸c h×nh trang trÝ, nghÖ
thuËt,...
ThiÕt bÞ, dông cô ®¬n gi¶n, ®· ®îc chuÈn hãa ThiÕt bÞ vµ dông cô ®Æc biÖt, ®¾t; ®iÒu khiÓn qu¸
cao ®é, sö dông phæ cËp
tr×nh c«ng nghÖ khã kh¨n,... nªn chi phÝ gia c«ng
thêng cao
N¨ng suÊt gia c«ng cao, chÊt lîng gia c«ng chÊp N¨ng suÊt bãc vËt liÖu thêng thÊp, chÊt lîng bÒ
nhËn ®îc, chi phÝ gia c«ng thÊp
mÆt thêng tèt, líp vËt liÖu bÒ mÆt thêng Ýt bÞ h
háng
øng dông phæ biÕn

øng dông khi cã yªu cÇu ®Æc biÖt mµ GCTT
kh«ng thÓ hoÆc khã ®¸p øng: vËt liÖu khã gia
c«ng, h×nh d¹ng phøc t¹p,...
12/03/14

4

Ph©n lo¹i GC§B
C¨n cø vµo t¸c nh©n chÝnh (dạng năng lượng sử
dụng) trong gia c«ng
 Cơ häc: Dïng t¸c ®éng c¬ häc (c¬ n¨ng) ®Ó bµo mßn vËt
liÖu gia c«ng hoÆc hç trî cho gia c«ng c¬
 Hãa: Sö dông c¸c ph¶n øng hãa h...
12/03/14 1
C¸c ph ¬ng ph¸p gia c«ng
®Æc biÖt
(Advanced machining Processes)
ThS. TrÇn Anh Vµng
Khoa Hµng kh«ng vò trô, Häc viÖn KTQS
Giới thiệu các phương pháp gia công đặc biệtHọc viện Kỹ thuật Quân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới thiệu các phương pháp gia công đặc biệtHọc viện Kỹ thuật Quân sự - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Giới thiệu các phương pháp gia công đặc biệtHọc viện Kỹ thuật Quân sự 9 10 881