Ktl-icon-tai-lieu

giới thiệu điều khiển tự động

Được đăng lên bởi doquocanh92-gmail-com
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 1493 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

BÀI GIẢNG MÔN

CƠ SỞ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

Giảng viên:

Ths. Vũ Anh Đào

Điện thoại/E-mail:

anhdaoptit@gmail.com

Bộ môn:

Kỹ thuật điện tử

Học kỳ/Năm biên soạn: 2009

Giới thiệu môn học
•

•

•

Mục đích:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản để phân tích và tổng hợp hệ thống
điều khiển kỹ thuật trong miền thời gian và miền tần số bằng công cụ toán học, tập
trung chủ yếu là các vấn đề trong miền liên tục. Môn học thuộc lĩnh vực lý thuyết
điều khiển, và là những cơ sở cơ bản nhất của lý thuyết hệ thống điều khiển được
ứng dụng cho kỹ thuật. Các phương pháp được đề cập đến để phân tích và tổng hợp
hệ thống là phương pháp kinh điển và phương pháp không gian trạng thái. Sinh
viên được làm quen với phương pháp sử dụng phần mềm Matlab dùng để mô phỏng
và tổng hợp hệ thống
Thời lượng: 3 đvht
– Lý thuyết : 37 tiết
– Kiểm tra : 2 tiết
– Thí nghiệm: 6 tiết
Điểm thành phần:
– Chuyên cần
: 10%
– Kiểm tra
: 10%
– Thí nghiệm
: 10%
– Thi kết thúc học phần: 70%

Nội dung môn học
PHẦN I. HỆ THỐNG ĐKTĐ TUYẾN TÍNH LIÊN TỤC
Chương 1: Mô tả toán học hệ thống ĐKTĐ liên tục
Chương 2: Đặc tính của các khâu cơ bản và của hệ thống ĐKTĐ liên tục
Chương 3: Khảo sát tính ổn định của hệ thống ĐKTĐ liên tục
Chương 4: Khảo sát chất lượng hệ thống ĐKTĐ liên tục
Chương 5: Tổng hợp hệ thống ĐKTĐ liên tục
PHẦN II. HỆ THỐNG ĐKTĐ TUYẾN TÍNH RỜI RẠC
Chương 6: Mô tả toán học hệ thống ĐKTĐ rời rạc
Chương 7: Phân tích và thiết kế hệ thống ĐKTĐ rời rạc

Tài liệu tham khảo
[1]. Vũ Anh Đào, Đặng Hoài Bắc, Bài giảng Cơ sở điều khiển tự động,
HVCNBCVT, 2008.
[2]. Phạm Công Ngô, Lý thuyết Điều khiển tự động, NXB KHKT, 2001
[3]. Nguyễn Văn Hoà, Cơ sở Lý thuyết điều khiển tự động, NXB KHKT, 2001.
[4]. Nguyễn Thương Ngô, Lý thuyết Điều khiển tự động thông thường và hiện
đại, NXB KHKT, 2005.
[5]. Benjamin C. Kuo, Automatic Control Systems, Prentice - Hall
International Editions, Seventh Edition 1995.

Chương 1. Mô tả toán học hệ thống ĐKTĐ
1.1 Giới thiệu chung
•
•

•

ĐK học là khoa học nghiên cứu về các quá trình thu thập, xử lý tín hiệu và điều
khiển trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, khoa học công nghệ, môi trường...
Điều khiển học kỹ thuật là khoa học nghiên cứu về quá trình thu thập, xử lý tín hiệu
và điều khiển các quá trình và hệ thống thiết bị kỹ thuật. Khái niệm điều khiển được
hiểu là tập hợp tất cả các tác động mang tính tổ chức của một quá trình nhằm đạt
được mục đích mong muốn của quá trình đó. Hệ thống điều khiển mà không có sự
tham gia trực...
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
BÀI GING MÔN
CƠ S ĐIU KHIN T ĐỘNG
Ging viên: Ths. Vũ Anh Đào
Đinthoi/E-mail: anhdaoptit@gmail.com
B môn: K thut đint
Hck/Nămbiênson: 2009
Gii thiu môn hc
Mc đích:
Trang b cho sinh viên nhng kiến thc cơ bn để phân tích và tng hp h thng
điu khin k thut trong min thi gian và min tn s bng công c toán hc, tp
trung ch yếu là các vn đề trong min liên tc. Môn hc thuc lĩnh vc lý thuyết
điu khin, và là nhng cơ s cơ bn nht ca lý thuyế
t h thng điu khin được
ng dng cho k thut. Các phương pháp được đề cp đến để phân tích và tng hp
h thng là phương pháp kinh đin và phương pháp không gian trng thái. Sinh
viên được làm quen vi phương pháp s dng phn mm Matlab dùng để mô phng
và tng hp h thng
Thi lượng: 3 đvht
Lý thuyết : 37 tiết
Kim tra : 2 tiết
Thí nghim: 6 tiết
Đim thành phn:
Chuyên cn : 10%
Kim tra : 10%
Thí nghim : 10%
Thi kết thúc hc phn: 70%
giới thiệu điều khiển tự động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giới thiệu điều khiển tự động - Người đăng: doquocanh92-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
giới thiệu điều khiển tự động 9 10 726