Ktl-icon-tai-lieu

giới thiệu hệ thống tăng áp trên oto

Được đăng lên bởi Vuong Nguyen
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 2271 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Toång hôïp vaø bieân soaïn : Nguyeãn Vaên Sôn
PHAÀN II: TURBINE TAÊNG AÙP
_______________________________________________________________________

CHƯƠNG IV
TURBINE TĂNG ÁP – CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
Để tận dụng nguồn năng lượng khí thải nhằm tăng hiệu công suất và hiệu
suất của động cơ, turbine khí xả được đưa vào sử dụng, đầu tiên ơ động cơ bốn kỳ
và sau đó được sử dụng cho cả động cơ hai kỳ; đặc biệt loại động cơ hai kỳ công
suất lớn. Mức tăng hiệu suất động cơ khi tăng áp bằng turbine khí xả phụ thuộc
nhiều vào chế độ tải của động cơ. Đối với động cơ lai chân vịt, tải động cơ cao
đồng nghĩa với vòng quay động cơ tăng là điều kiện thuận lợi cho turbine khí xả
tăng hiệu quả làm việc; lý do nằm ở chỗ, không những công suất turbine lai phụ
thuộc vào công đơn vị của dòng khí xả và lưu lượng dòng khí xa, mà với turbine,
khi khai thác ở khu vực định mức sẽ tạo điều kiện phát huy cao nhất hiệu suất của
chúng (hình 4.1).

Hình 4.1 :Đồ thị quan hệ lưu lượng và áp suất, hiệu suất của hệ thống tăng
áp turbine khí xả.

101Toång hôïp vaø bieân soaïn : Nguyeãn Vaên Sôn
PHAÀN II: TURBINE TAÊNG AÙP
_______________________________________________________________________

Nói chung các turbine tăng áp đều thuộc loại turbine xung kích có độ phản
kích nhỏ và chúng được chia ra hai loại chính dựa trên cơ sở tận dụng năng lượng
khí xả từ động cơ. Đó là turbine sử dụng xung áp suất là chính (còn gọi là turbine
biến áp với đặc trưng áp suất trước turbine thay đổi) và turbine đẳng áp ( với đặc
trưng áp suất không đổi trước turbine).
Cả hai loại trên đều có thể được chế tạo theo kiểu cho dòng khí xả vào
turbine theo hướng tâm (hình 4.2) hoặc dọc trục (hình 4.3). Bố trí dòng khí xả vào
turbine hướng tâm cho thường có tốc độ quay nằm trong khoảng 25000- 250.000
vòng/phút, đường kính bánh công tác từ 35-220 mm, công suất từ 15-750 kW. Bố
trí dòng khí xả vào turbine theo hướng dọc trục với tốc độ quay từ vài ngàn
vòng/phút tới hàng chục ngàn vòng/ phút, đường kính bánh công tác từ 220-1000
mm, công suất turbine từ 150-100000 kW.

Hình 4.2: Turbine hướng tâm
Hình 4.3 Turbine hướng trục.
1-Lối vào của khí xả
2-Lối ra của khí xả
3-Lối vào của không khí
4-Buồng đẩy của khí nén
5-Trục rôto
6-Bộ bơm dầu bôi trơn
7-Dầu bôi trơn
8-Bánh rôto turbine
9-Bánh cánh máy nén

102Toång hôïp vaø bieân soaïn : Nguyeãn Vaên Sôn
PHAÀN II: TURBINE TAÊNG AÙP
_______________________________________________________________________

Sau đây chúng ta so s...
Toång hôïp vaø bieân soaïn : Nguyeãn Vaên Sôn PHAÀN II: TURBINE TAÊNG AÙP
_______________________________________________________________________
101 http://www.biosys.com.vn
CHƯƠNG IV
TURBINE TĂNG ÁP – CÁC KHÁI NIM CƠ BN
Để tn dng ngun năng lượng khí thi nhm tăng hiu công sut và hiu
sut ca động cơ, turbine khí x được đưa vào s dng, đầu tiên ơ động cơ bn k
và sau đó được s dng cho c động cơ hai k; đặc bit loi động cơ hai k công
sut ln. Mc tăng hiu sut động cơ khi tăng áp bng turbine khí x ph thuc
nhiu vào chế độ ti ca động cơ. Đối vi động cơ lai chân vt, ti động cơ cao
đồng nghĩa vi vòng quay động cơ tăng là điu kin thun li cho turbine khí x
tăng hiu qu làm vic; lý do nm ch, không nhng công sut turbine lai ph
thuc vào công đơn v ca dòng khí x và lưu lượng dòng khí xa, mà vi turbine,
khi khai thác khu vc định mc s to điu kin phát huy cao nht hiu sut ca
chúng (hình 4.1).
Hình 4.1 :Đồ th quan h lưu lượng và áp sut, hiu sut ca h thng tăng
áp turbine khí x.
giới thiệu hệ thống tăng áp trên oto - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giới thiệu hệ thống tăng áp trên oto - Người đăng: Vuong Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
giới thiệu hệ thống tăng áp trên oto 9 10 56