Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu phần mềm SCADA CXSUPERVISOR

Được đăng lên bởi lovecash
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1522 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Hướng dẫn sử dụng CX-Supervisor 3.0

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU PHẦN MỀM CX-SUPERVISOR 3.0
1.1.TỔNG QUAN:

Phần mềm CX-Supervisor 3.0 là phần mềm chuyên dụng dùng cho các thiết kế và
giám sát các quy trình hoạt động của máy móc thông qua máy tính với các tính năng chính
sau đây:
-

Điều hành các giao diện quá trình

-

Giám sát và thu thập dữ liệu

-

Quản lý thông tin

-

Kiểm soát quá trình sản xuất

-

Kiểm soát tổng quan

-

Điều khiển các quá trình liên tục

-

Giám sát các cảnh báo và lập báo cáo

-

Mô phỏng và mô hình hóa thông qua các hoạt hình đồ họa

-

Ghi nhận dữ liệu, ghi nhận lỗi

-

Kết nối với các cơ sở dữ liệu

-

Kết nối với các OPC Server

-

Hỗ trợ các đối tượng ActiveX

-

Hỗ trợ lập trình theo cú pháp Visual Basic và JavaScript.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU PHẦN MỀM CX-SUPERVISOR

1

Hướng dẫn sử dụng CX-Supervisor 3.0
1.2.Giao diện chính:

Hình 1.1: Giao diện phần mềm CX-Supervisor
Giao diện chính của CX-Supervisor gồm 3 phần:
-

Workspace: nơi quản lý các trang màn hình

-

Các thanh công cụ dùng để thiết kế giao diện SCADA

-

Giao diện màn hình hiển thị các trang màn hình SCADA

1.3.Thanh công cụ Standard:

Hình 1.2: Thanh công cụ Standard
Thanh công cụ Standard có các công cụ chính cần quan tâm đó là:
-

Device Setup

-

Alarm Editor

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU PHẦN MỀM CX-SUPERVISOR

2

Hướng dẫn sử dụng CX-Supervisor 3.0
-

Animation Editor

-

Point Editor

-

Project Editor

-

Graphic Library Editor
1.3.1. Device Setup:

Hình 1.3:Setup Devices
-

Device Setup là phần khai báo PLC sử dụng để kết nối với máy tính

-

Trong hộp thoại Setup Devices, nhấn nút Add ta được:

Hình 1.4: Add PLC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU PHẦN MỀM CX-SUPERVISOR

3

Hướng dẫn sử dụng CX-Supervisor 3.0
Trong hộp thoại Add PLC:
-

Device Name: tên tự đặt cho PLC

-

Device Type: chọn loại PLC

-

Network Type: chọn kiểu kết nối giữa PLC và máy tính
1.3.2. Alarm Editor:

Hình 1.5: Alarm Editor
Alarm Editor dùng để thiết lập các cảnh báo trong quá trình vận hành điều khiển.Ví
dụ: các cảnh báo khi thao tác điều khiển, các cảnh báo, báo động khi có sự cố xảy ra….
Alarm Editor gồm các nút chính như sau:
-

Add Alarm: tạo một Alarm

-

Delete Alarm: xóa bớt đi Alarm

-

Modify Alarm: chỉnh sửa một Alarm

-

Alarm Settings: các cài đặt chung cho Alarm

Trong hộp thoại Add Alarm:
-

Alarm Name: tên Alarm

-

Group: nhóm Alarm

-

Priority: mức độ ưu tiên bao gồm Highest, High, Medium, Low, Lowest

-

Acknowledge Box: hộp thoại xác nhận

-

Auto Acknowledge: tự động xác nhận

-

Pla...
Hướng dn s dng CX-Supervisor 3.0
CHƯƠNG 1: GII THIU PHN MM CX-SUPERVISOR 1
CHƯƠNG 1: GII THIU PHN MM CX-SUPERVISOR 3.0
1.1. TNG QUAN:
Phn mm CX-Supervisor 3.0 là phn mm chuyên dng dùng cho các thiết kế và
giám sát các quy trình hoạt động ca máyc thông qua máy tính với các tính năng chính
sau đây:
- Điều hành các giao din quá trình
- Giám sát và thu thp d liu
- Qunthông tin
- Kim soát quá trình sn xut
- Kim soát tng quan
- Điều khin các quá trình liên tc
- Giám sát các cnh báo và lp báo cáo
- Mô phng và mô hình hóa thông qua các hot hình đồ ha
- Ghi nhn d liu, ghi nhn li
- Kết ni với các cơ sở d liu
- Kết ni vi các OPC Server
- H tr các đối tượng ActiveX
- H tr lp trình theo cú pháp Visual Basic và JavaScript.
Giới thiệu phần mềm SCADA CXSUPERVISOR - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới thiệu phần mềm SCADA CXSUPERVISOR - Người đăng: lovecash
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Giới thiệu phần mềm SCADA CXSUPERVISOR 9 10 154