Ktl-icon-tai-lieu

GIỚI THIỆU VỀ BESTPROFESSIONALFINDER.COM

Được đăng lên bởi havn263
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 703 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIỚI THIỆU VỀ BESTPROFESSIONALFINDER.COM
1. TOP HOME PAGE (Phần trên của trang)
1a. Trên Đầu trang: hiển thị
 số lượng về các công ty 
đã đăng ký BPF trong nước 
và trên toàn thế giới.
1b. BPF phân loại các lĩnh 
vực và chuyên ngành rất sâu
& rõ rang để người dùng có 
thể dễ tìm kiếm: nằm ở vị 
trí trung tâm của trang
1c. (facultative) Case studies box: 
hộp phía Góc phải cho thấy các 
bài Viết hoặc bài báo gần nhất 
Của các Cty. Cty nào đăng 
càng nhiều bàiThì sẽ được 
lên đầu trang 
1.d (facultative) Ask our 
Professionals box: bạn có thể đánh dấu vào ô “receive questions  from users”, sau đó bạn có thể 
nhận được email các câu hỏi chuyên môn từ các user của chúng tôi.
2. BOTTOM HOME PAGE ( FACULTATIVE) : Phần dưới trang
2.a  (facultative)
The references box : hiển
Thị những liên kết đến những
Tổ chức & Hiệp hội quan 
trọng trong lĩnh vực : luật , Y
khoa & kinh doanh
2.b (facultative) Selected
lawyers box: cho thấy danh 
sách các thành viên mới nhất,
chỉ áp dụng cho “Professional 
Members“
2.c (facultative)  Featured
videos box : cho thấy các video
 mới nhất được post lên chỉ 

dành riêng cho “Professional 
members “
2.d (facultative) bottom page articles: (các bài viết phía cuối trang) là các bài viết hữu ích giúp  
cho các user có thêm thông tin về việc hoạt động trong lĩnh vực luật, y khoa & kinh doanh tại  
việt nam.

3. ( FACULTATIVE) RESULT LIST : Danh Sách kết quả sau khi search
3.a Result List (facultative)
Result list : Danh sách kết quả tùy thuộc vào thao tác của người sử dụng , Người dùng có thể  
thu hẹp tìm kiếm bằng việc sử dụng các thông số, danh sách của các  “Professional members”  
sẽ được  thấy đầu tiên và xuất hiện cao hơn, rõ hơn. 
3.b Refineyour search 
(facultative)

Hộp nay cung cấp một tính năng thú vị, chỉ  hiển thị  các chuyên gia nghiên cứu liên quan đến 
xuất bản.Bằng cách chọn nó sẽ được hiển thị những chuyên gia, những người đã đang bài viết  
hoặc nghiên cứu trường hợp liên quan đến chuyên môn và lĩnh vực liên quan đến chuên môn  
bởi người dùng.

4. LISTING PAGE PRESENTATION (trình bày): 

Việc   trình   bày   được   thể   hiện   một   cách   chuyên   nghiệp   bằng   3   trang  

4.a.Liệt kê trình bày sơ lược:
Phía trên cùng được thể hiện chi tiết phần liên hệ : Tên , địa chỉ, điện thoại, liên kết với trang 
web, email. Bên phải là bản đồ và Logo của thành viên tham gia.
Thành viên tham gia có thể thêm đoạn video về công ty.Phía dưới đoạn video là phần trình bày  
mô tả. Bên phải của trang là lời bình luận, ý kiến,chứn...
GI I THI U V BESTPROFESSIONALFINDER.COM
1. TOP HOME PAGE (Ph n trên c a trang)
1a. Trên Đ u trang: hi n th
s l ng v các công ty ượ
đã đăng ký BPF trong n c ướ
và trên toàn th gi i.ế
1b. BPF phân lo i các lĩnh
v c và chuyên ngành r t sâu
& rõ rang đ ng i dùng có ườ
th d tìm ki m: n m v ế
trí trung tâm c a trang
1c. (facultative) Case studies box:
h p phía Góc ph i cho th y các
bài Vi t ho c bài báo g n nh t ế
C a các Cty. Cty nào đăng
càng nhi u bàiThì s đ c ượ
lên đ u trang
1.d (facultative) Ask our
Professionals box: b n có th đánh d u vào ô “receive questions from users”, sau đó b n có th
nh n đ c email các câu h i chuyên môn t các user c a chúng tôi. ượ
2. BOTTOM HOME PAGE ( FACULTATIVE) : Ph n d i trang ướ
2.a (facultative)
The references box : hi n
Th nh ng liên k t đ n nh ng ế ế
T ch c & Hi p h i quan
tr ng trong lĩnh v c : lu t , Y
khoa & kinh doanh
2.b (facultative) Selected
lawyers box: cho th y danh
sách các thành viên m i nh t,
ch áp d ng cho “Professional
Members
2.c (facultative) Featured
videos box : cho th y các video
m i nh t đ c post lên ch ượ
GIỚI THIỆU VỀ BESTPROFESSIONALFINDER.COM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIỚI THIỆU VỀ BESTPROFESSIONALFINDER.COM - Người đăng: havn263
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
GIỚI THIỆU VỀ BESTPROFESSIONALFINDER.COM 9 10 183