Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu về Maple

Được đăng lên bởi Nguyễn Quốc Anh
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2644 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Giaùo trình Maple

1

Taøi lieäu Boài döôõng thöôøng xuyeân

BÀI 0. GIỚI THIỆU VỀ MAPLE
￧Maple là một phần mềm tính toán do hãng Maple Soft, một bộ phận chủ yếu của liên hợp
công ty Waterloo Maple phát triển.
￧Cho đến nay Maple đã được phát triển qua nhiều phiên bản khác nhau và ngày càng hoàn
thiện
￧Với phần mềm Maple, chúng ta có thể:
+ Thực hiện các tính toán với khối lượng lớn, với thời gian nhanh và độ chính xác cao.
+ Sử dụng các gói chuyên dụng của Maple để giải quyết các bài toán cụ thể như: vẽ đồ thị
(gói plot), hình học giải tích (gói geometry), đại số tuyến tính (gói linalg),...
+ Thiết kế các đối tượng 3 chiều
+ v.v...

Tính toán các số lớn, các biểu thức cần độ chính xác cao
> 100!:
> 2^64:
> evalf(Pi,500):

Vẽ đồ thị các hàm số
> with(plots):
Warning, the name changecoords has been redefined
> with(plottools):
Warning, the assigned name arrow now has a global binding
> plot(x^3+4*x^2-1,x=-10..5,y=-10..15,thickness=2,numpoints=1000):

Tính đạo hàm, tích phân các hàm số
> diff(sin(2*x^2-1),x):
> int(sin(x)*cos(x),x):

Thiết kế các đối tượng 3 chiều
>tubeplot([10*cos(t),10*sin(t),0,t=0..2*Pi,radius=2*cos(7*t),numpoints=120,tubepoints=24],
scaling=CONSTRAINED):
>tubeplot({[10*cos(t),10*sin(t),0,t=0..2*Pi,radius=2*cos(7*t),numpoints=120,tubepoints=24]
,[0,10+5*cos(t),5*sin(t),t=0..2*Pi,radius=1.5,numpoints=50,
tubepoints=18]},scaling=CONSTRAINED):

Taùc giaû: Nguyễn Ngọc Trung

Đại Học Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh

Giaùo trình Maple

2

Taøi lieäu Boài döôõng thöôøng xuyeân

BÀI 1. TÍNH TOÁN SỐ HỌC THÔNG DỤNG
1. Tính toán số học thông dụng
￧Các phép toán số học: +, -, *, /
￧Lũy thừa: ^, giai thừa: x!
￧Logarit: ln(x), log[a](b), exp(x)
￧Các hàm lượng giác: sin(x), cos(x), tan(x), cot(x),...
￧Một số hàm khác: abs(x) - |x|, sqrt(x) - căn bậc 2 của x
> (-10+5^2)*(4-sqrt(36)):
> 99!:
> cot(Pi/4):
> 6!

2. Tính toán với độ chính xác theo yêu cầu
Lệnh evalf
- Cú pháp 1: evalf(bieu_thuc) - tính toán chính xác giá trị của biểu thức và biểu diễn kết quả
với mặc định là 10 chữ số.
- Cú pháp 2: evalf(bieu_thuc, k) - tính toán chính xác giá trị của biểu thức và biểu diễn kết quả
với k chữ số.
> 22/7:
> evalf(%):
> evalf(Pi,500):

3. Các thao tác với số nguyên tố
- Phân tích một số n thành thừa số nguyên tố: lệnh ifactor(n);
- Kiểm tra một số n có phải là số nguyên tố không?: lệnh isprime(n);
- Tìm số nguyên tố đứng sau một số n cho trước: lệnh nextprime(n);
- Tìm số nguyên tố đứng trước một số n cho trước: lệnh prevprime(n);
- Tìm ước số chung lớn nhất của 2 số ng...
Giaùo trình Maple 1 Taøi lieäu Boài döôõng thöôøng xuyeân
BÀI 0. GIỚI THIỆU VỀ MAPLE
￧Maple là một phần mềm tính toán do hãng Maple Soft, một bộ phận chủ yếu của liên hợp
công ty Waterloo Maple phát triển.
￧Cho đến nay Maple đã được phát triển qua nhiều phiên bản khác nhau và ngày càng hoàn
thiện
￧Với phần mềm Maple, chúng ta có thể:
+ Thực hiện các tính toán với khối lượng lớn, với thời gian nhanh và độ chính xác cao.
+ Sử dụng các gói chuyên dụng của Maple để giải quyết các bài toán cụ thể như: vẽ đồ thị
(gói plot), hình học giải tích (gói geometry), đại số tuyến tính (gói linalg),...
+ Thiết kế các đối tượng 3 chiều
+ v.v...
Tính toán các số lớn, các biểu thức cần độ chính xác cao
> 100!:
> 2^64:
> evalf(Pi,500):
Vẽ đồ thị các hàm số
> with(plots):
Warning, the name changecoords has been redefined
> with(plottools):
Warning, the assigned name arrow now has a global binding
> plot(x^3+4*x^2-1,x=-10..5,y=-10..15,thickness=2,numpoints=1000):
Tính đạo hàm, tích phân các hàm số
> diff(sin(2*x^2-1),x):
> int(sin(x)*cos(x),x):
Thiết kế các đối tượng 3 chiều
>tubeplot([10*cos(t),10*sin(t),0,t=0..2*Pi,radius=2*cos(7*t),numpoints=120,tubepoints=24],
scaling=CONSTRAINED):
>tubeplot({[10*cos(t),10*sin(t),0,t=0..2*Pi,radius=2*cos(7*t),numpoints=120,tubepoints=24]
,[0,10+5*cos(t),5*sin(t),t=0..2*Pi,radius=1.5,numpoints=50,
tubepoints=18]},scaling=CONSTRAINED):
Taùc giaû: Nguyn Ngc Trung Đại Hc Sư Phm Tp. H Chí Minh
Giới thiệu về Maple - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới thiệu về Maple - Người đăng: Nguyễn Quốc Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Giới thiệu về Maple 9 10 15