Ktl-icon-tai-lieu

GIỚI THIỆU VỀ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VÀ CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐẶT TỔ MÁY

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 336 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Đồ Áïn Tốt Nghiệp





GIỚI THIỆU VỀ
NHÀ MÁY NHIỆT
ĐIỆN VÀ CHỌN
PHƯƠNG ÁN ĐẶT
TỔ MÁY

SVTH :

VoÎ Dưỡng - Lớp 98N1 - Khoa Công Nghệ Nhiệt - Điện Lạnh

Trang 1

Đồ Áïn Tốt Nghiệp





MỤC LỤC
GIỚI THIỆU VỀ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VÀ CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐẶT TỔ
MÁY ....................................................................................................................... 1
LỜI NÓI ĐẦU ........................................................................................................ 6
Đà nẵng, tháng 05 năm 2003 ................................................................................. 7
Sinh viên................................................................................................................. 7
Võ Dưỡng ............................................................................................................... 7
CHƯƠNG 1 ............................................................................................................ 8
GIỚI THIỆU VỀ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN ......................................................... 8
1.1. Giới thiệu về điện năng. .................................................................................. 8
1.2. Phân loại nhà máy nhiệt điện. ........................................................................ 9
1.3. Aính hưởng của vị trí địa lý vàì khí hậu đối với nhà máy nhiệt điện. .......... 9
1.4. Địa điểm đặt nhà máy nhiệt điện ngưng hơi. .............................................. 10
1.5. So sánh các phương án đặt tổ máy vàì chọn tổ máy.................................... 10
1.5.1. Phương án 1: Đặt 6 tổ máy có công suất mỗi tổ là 100MW......................... 10
1.5.2. Phương án 2 : Đặt 3 tổ máy có công suất mỗi tổ 200MW............................ 11
1.5.3. Phương án 3: Đặt hai tổ máy có công suất mỗi tổ là 300MW...................... 11
1.5.4. So sánh vàì chọn phương án đặt tổ máy. ................................................... 11
1.5.4.1. Tính chi phí vận hành hằng năm. ........................................................... 11
1.5.4.1.1. Chi phí cho nhiên liệu: ......................................................................... 12
7000
 1434,5.103 Táún
/ nàm .............................................................. 13
6020
7000
B3 = 1215648.
 1413,5.103 Táún
/ nàm............................................................... 13
6020

B2 = 1233730.

S1 = SB1 + SA1 + Sn1 + S01 .................................................................................
Đồ Áïn Tt Nghip 
SVTH : VDưng - Lp 98N
1
- Khoa ng Ngh Nhit - Đin Lnh Trang 1
GII THIỆU VỀ
NHÀ MÁY NHIỆT
ĐIỆN VÀ CHỌN
PHƯƠNG ÁN ĐẶT
TỔ MÁY
GIỚI THIỆU VỀ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VÀ CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐẶT TỔ MÁY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIỚI THIỆU VỀ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VÀ CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐẶT TỔ MÁY - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
GIỚI THIỆU VỀ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VÀ CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐẶT TỔ MÁY 9 10 759