Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu về vật liệu Composite Chương 3

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 95 trang   |   Lượt xem: 1939 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHƯƠNG 3

3.1. Giới thiệu
Sự tổ hợp của các yếu tố

Dữ liệu thực
nghiệm

Micro Mechanics
Các thành phần
Kết cấu
Các phần tử

Finite Element
Analysis

Composite
Cấu trúc cơ bản

3.1. Giới thiệu …
Các dạng vật liệu

3.1. Giới thiệu …
Một số khái niệm





ISOTROPIC (đẳng hướng) – Các tính chất vật liệu
như nhau theo mọi phương
ANISOTROPIC (dị hướng) – Các tính chất của vật liệu
khác nhau theo các phương khác nhau
HOMOGENEOUS (đồng nhất) – Đồng nhất về thành
phần vật liệu và các tính chất là hằng số tại mọi điểm
HETEROGENEOUS (không đồng nhất) - Không đồng
nhất về thành phần vật liệu hay có thể nhận biết được
sự tách biệt của các thành phần

3.1. Giới thiệu …
Các giả thiết





Vật thể đàn hồi là một môi trường liên tục (vật thể rắn)
Quan hệ giữa các thành phần biến dạng với hình
chiếu của các chuyển vị và đạo hàm bậc nhất của
chúng trên các trục tọa độ là tuyến tính (biến dạng
nhỏ)
Các quan hệ ứng suất – biến dạng là tuyến tính
 Theo định luật Hooke tổng quát
 Các hệ số trong quan hệ tuyến tính có thể là hằng số (vật thể

đồng nhất) hay là các biến, hàm theo vị trí (vật thể không đồng
nhất)



Áp dụng lý thuyết tấm kinh điển đối với các vật thể
đàn hồi đồng nhất và không đồng nhất

3.1. Giới thiệu …
Các ký hiệu - quy ước


Các hệ trục
 Cartesian - x, y, z
 Cylindrical - r, , z
 Spherical - 



Các ứng suất tác dụng trên mặt vuông góc với các phương của trục
toa độ
 1 thành phần vuông góc = ứng suất pháp
 2 thành phần tiếp tuyến = ứng suất tiếp

3.1. Giới thiệu …
Tensor ứng suất
Cartesian

 x


 xy
  xz

 xy
y
 yz

Cylindrical

 xz 

 yz 
 z 

 x   1 
  


y

  2
  z    3 

 



 yz   4 
  xz    5 

 



 xy   6 

 r

 r
 rz

 r

 z

Spherical

rz 
 z 

z 

 r   1 
    
    2
 z   3

  
  z    4 
  rz    5 

  

 r    6 

 

 
  

 

 

  

  
  

    1 
   
    2
      3 

  

     4 
      5 

  

     6 

3.1. Giới thiệu …
Tensor biến dạng
Cartesian

 
 x
 xy
 2
 xz
 2


xy

2

y
yz
2

Cylindrical

xz   
2  r
yz   r
2  2
  rz
z 
  2

 x   1 
  


y
   2 
  z    3 
  


2


4
 yz  
 xz   2  5 
  


2


 xy  
6

r

2


z
2

rz 
2
z 
2
z 


 r   1 
    
   2 
 z   3...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới thiệu về vật liệu Composite Chương 3 - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
95 Vietnamese
Giới thiệu về vật liệu Composite Chương 3 9 10 961