Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu về vật liệu Composite Chương 5

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1393 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG5

THIẾT KẾ

Cácnộidungchính






Dựbáohưhại
Cácyếutốthiếtkếvậtliệulớp
Thiếtkếnối-ghép
Cácvídụthiếtkế
Cácứngdụngđiểnhình

5.1. DỰ BÁO HƯ HẠI



Dựbáohưhạiđốivớilớpvậtliệuđơnhướng

 Thuyếtbềnứngsuấtlớnnhất
 Thuyếtbềnbiếndạnglớnnhất
 ThuyếtbềnTsai-Hill
 ThuyếtbềnTsai-Wu






DựbáohưhạivậtliệulớpkhôngcóđiểmtậptrungƯS
Dựbáohưhạitrongvậtliệulớpsợingẫunhiên
DựbáohưhạiđốivớivậtliệulớpcóđiểmtậptrungƯS
Dựbáohưhạiđốivớihiệntượngtáchlớp

3

5.1. DỰ BÁO HƯ HẠI ...



Phântíchthiếtkếmộtcấutrúchay 1
chitiếtđượcthựchiệnbằngcáchsosánhcácứngsuất(hoặcbiếndạng)
dotảitrọngvớiđộbền(haybiếndạng)chophépcủavậtliệu.




Trongtrườnghợptrườngứngsuấtphứctạp,cầnphảisửdụngđếncácthuyếtbền.
Vớivậtliệuđẳnghướng,cóthểápdụngcácthuyếtbềnnhư:Thuyếtbềnứngsuấttiếplớnnhất,
Thuyếtbềnthếnăngbiếnđổihìnhdáng,thuyếtbềnMorh.



MộtsốthuyếtbềnđượcápdụngđốivớiVLCnhư:ThuyếtbềnỨngsuấtlớnnhất,ThuyếtbềnBi
ếndạnglớnnhất,ThuyếtbềnTsai-HillvàThuyếtbềnTsai-Wu.

4

5.1.1. DỰ BÁO HƯ HẠI

Cáckýhiệuquyước



SLt=σT1=độbềnkéodọc



STt=σC1=độbềnkéongang



SLc=σT2=độbềnnéndọc



STc=σC2=độbềnnénngang



SLTs=F12=độbềntrượt/cắt(trongmặtphẳng)



Lt= T1=biếndạngkéodọctớihạn.



Lc= C1=biếndạngnéndọctớihạn.



Tt= T2=biếndạngkéongangtớihạn.



Tc= C2=biếndạngnénngangtớihạn.



LTs=F12=biếndạngtrượt/cắttớihạn.

5

5.1.1. DỰ BÁO HƯ HẠI

Thuyếtbềnứngsuấtlớnnhất



Hưhỏngxảyrakhibấtkỳthànhphầnứngsuấtchínhnàobằnghoặclớnhơnđộbềntớihạntươngứng.
-SLc< 1<SLt
-STc< 2<STt
-SLTs< 12< SLTs



Nếulớpchỉchịukéodọc(x0, y=0vàxy=0)thì:
1=xcos2;2=xsin2;12=xsincos



lớpvậtliệusẽbịpháhỏngnếu

x> min[SLt/cos2;STt/sin2;SLTs/sincos]



giátrịantoàncủaxphụthuộcvàophươngsợi.

6

5.1.1. DỰ BÁO HƯ HẠI

Thuyếtbềnứngsuấtlớnnhất



Vídụ:Lớpvậtliệucomposite E-glass - epoxyvới




SLt= 1100MPa,STt= 96,5MPa,vàSLTs= 83Mpa.
Nguyênnhânpháhỏngchuyểntừpháhỏngdođộbềnkéodọcđếndođộbềntrượt/cắtxảyratại =1=tan-1(SLTs/SLt)
= 4,30vàchuyểntừpháhỏngdođộbềntrượt/cắtsangpháhỏngdođộbềnnénngangxảyrakhi =2=tan-1(STt/SLTs)
= 49,30.



Nhưvậy,cáclớpcógócphươngsợi0<
4,30bịpháhỏngdođộbềnkéodọc;cáclớpcógócphươngsợi4,3049,30bịpháhỏngdođộbềntrượt/cắtvàcáclớpc
ógócphươngsợi49,30<900bịpháhỏngdođộbềnnénngang

7

5.1.1. DỰ BÁO HƯ HẠI

Thuyếtbềnứngsuấtlớnnhất



Vídụ:Lớpvậtliệucomposite E-glass - epoxyvới




SLt= 1100MPa,STt= 96,5MPa,vàSLTs= 83Mpa.
Nguyênnhânpháhỏngchuyểntừpháhỏngdođộbềnkéodọcđếndođộbềntrượt/cắtxảyratại =1=tan-1(SLTs/SLt)
= 4,30vàchuyểntừpháhỏngdođộbềntrượt/cắtsang...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới thiệu về vật liệu Composite Chương 5 - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Giới thiệu về vật liệu Composite Chương 5 9 10 865