Ktl-icon-tai-lieu

global gap

Được đăng lên bởi xuongrong291093
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1469 lần   |   Lượt tải: 3 lần
GLOBALG.A.P.
(EUREPGAP)

Các Điểm Kiểm soát và Chuẩn mực Tuân thủ
Đảm bảo Nông trại Tích hợp
TRÁI CÂY VÀ RAU
Bản Tiếng Việt (Mời xem bản Tiếng Anh nếu có điều gì chưa rõ)
V3.0-2 Sep07
Có Hiệu lực từ 30 Tháng Chín 2007

©Copyright: GLOBALGAP c/o FoodPLUS GmbH,
Spichernstr. 55, 50672 Köln (Cologne); Germany | Tel: +49-221-57993-25; Fax: +49-221-57993-89 | 

CÁC ĐIỂM KIỂM SOÁT VÀ CHUẨN MỰC TUÂN THỦ
ĐẢM BẢO NÔNG TRẠI TÍCH HỢP | TRÁI CÂY VÀ RAU
PHIÊN BẢN TIẾNG VIỆT

Mã Tham chiếu: IFA 3.0 CP
Phiên bản: V3.0-2_Sep07
Phần: Mục lục FV
Trang: 1 / 1

MỤC LỤC
PHẦN FV

TRÁI CÂY VÀ RAU
FV
FV
FV
FV
FV

.1
.2
.3
.4
.5

VẬT TƯ GIỐNG
QUẢN LÝ ĐẤT VÀ GIÁ THỂ
TƯỚI NƯỚC/ BÓN PHÂN
THU HOẠCH
BẢO QUẢN SẢN PHẨM (Không áp dụng nếu Bảo quản Sản phẩm tại nhà đóng gói tại nông trại không bao
gồm trong chứng nhận; xem Qui định Chung Phần I, 4.9.6.3)
GHI NHẬN VỀ THÔNG TIN CẬP NHẬT TRÊN ẤN BẢN

©Copyright: GLOBALGAP c/o FoodPLUS GmbH,
Spichernstr. 55, 50672 Köln (Cologne); Germany | 
Người dịch: Nguyễn Dương Hiếu (TUV SUD PSB); Hiệu đính: Nguyễn Phúc Lộc (MGB)

CÁC ĐIỂM KIỂM SOÁT VÀ CHUẨN MỰC TUÂN THỦ
ĐẢM BẢO NÔNG TRẠI TÍCH HỢP | TRÁI CÂY VÀ RAU
PHIÊN BẢN TIẾNG VIỆT

Nº c d e f

Điểm Kiểm soát

FV .

TRÁI CÂY VÀ RAU

FV . 1

VẬT TƯ GIỐNG

FV . 1 . 1

Chọn giống hay gốc mẹ

FV . 1 . 1 . 1 Nhà sản xuất có ý thức được tầm quan trọng về hiệu quả của

cây giống liên quan đến “cây mẹ” (ví dụ như việc sản xuất hạt
giống) đối với các sản phẩm cây trồng đã đăng ký không?

FV . 2

QUẢN LÝ ĐẤT VÀ GIÁ THỂ

FV . 2 . 1

Khử trùng đất (Không áp dụng nếu không khử trùng đất)

FV . 2 . 1 . 1 Có những lý do chính đáng bằng văn bản cho việc sử dụng

những chất khử trùng đất hay không?

FV . 2 . 1 . 2 Thời gian cách ly trước khi trồng có được tuân thủ không?
FV . 2 . 2

Mã Tham chiếu: IFA 3.0 CP
Phiên bản: V3.0-2_Sep07
Phần: FV
Trang: 1 / 11

Chuẩn mực Tuân thủ

Mức bắt
buộc

Kỹ thuật và biện pháp trồng trọt được áp dụng trên “cây mẹ” có
thể làm giảm thiểu đầu vào như thuốc bảo vệ thực vật, phân
bón trên sản phẩm cây trồng đã đăng ký.

Khuyến
cáo

Có bằng chứng và lý do chính đáng bằng văn bản cho việc sử
dụng chất khử trùng đất bao gồm vị trí, ngày, thành phần hoạt
tính, liều lượng, phương pháp áp dụng và người thực hiện.
Không được phép sử dụng Methyl Bromide làm chất khử trùng
đất.
Thời gian cách ly trước khi trồng phải được ghi nhận.

Thứ yếu

Nhà sản xuất giữ lưu giữ hồ sơ với số lượng tái sử dụng và
ngày tháng. Hóa đơn/sổ ghi chép được chấp nh...
©Copyright: GLOBALGAP c/o FoodPLUS GmbH,
Spichernstr. 55, 50672 Köln (Cologne); Germany | Tel: +49-221-57993-25; Fax: +49-221-57993-89 | http://www.globalgap.org
GLOBALG.A.P.
(EUREPGAP)
Các Điểm Kiểm soát và Chuẩn mực Tuân thủ
Đảm bảo Nông trại Tích hợp
TRÁI CÂY VÀ RAU
Bản Tiếng Việt (Mời xem bản Tiếng Anh nếu có điều gì chưa rõ)
V3.0-2 Sep07
Có Hiệu lực từ 30 Tháng Chín 2007
global gap - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
global gap - Người đăng: xuongrong291093
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
global gap 9 10 100