Ktl-icon-tai-lieu

Gốc và nghĩa các từ khoa học, kỹ thuật và công nghệ

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 233 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIẾNG VIỆT XƯA & NAY

GỐC VÀ NGHĨA

CỦA CÁC TỪ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, VÀ KỸ THUẬT

C

ác từ khoa học, công nghệ,
kỹ thuật được chúng ta dùng
hàng ngày, tưởng chừng quen
thuộc đến mức ai cũng phải biết rõ và
nhất trí về nghĩa của chúng. Nhưng gần
đây có một số thắc mắc về tên gọi (ví
dụ có vị cho rằng ĐH Bách Khoa dịch
ra tiếng Anh thành univ. of technology
là sai mà phải dùng từ “kỹ thuật” như
kiểu “technical univ.” mới đúng, hay có
người phân vân tại sao lại gọi “Bộ Khoa
học và Công nghệ” mà không gọi “Bộ
Khoa học và Kỹ thuật” ?). Theo tôi thì
thực ra cách gọi “Bộ KH & CN” và cách
dịch “Univ. of Technology” đều đúng.
Khoa học là gồm chữ khoa gắn với chữ
học. Khoa có nghĩa như trong các từ “đa
khoa”, “khoa vật lý”,..., tương đương

60

Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội

GS.TS NGUYỄN TIẾN DŨNG
với các từ department, branch tiếng
Anh, tức là để chỉ (các) nhánh, (các) lĩnh
vực. Còn từ học có nghĩa như trong tiểu
học, đại học, toán học,... là chỉ sự học
tập nghiên cứu tìm hiểu để đạt hiểu biết.
Hai từ này đi với nhau chỉ sự hiểu biết
hay nghiên cứu học tập để đạt hiểu biết
trong các ngành khác nhau.
Từ tiếng Tây tương ứng của khoa học là
science, có gốc Latin là scientia, tức cũng
là sự hiểu biết, khoa học (knowledge,
savoir, science). Từ gốc scientia còn xuất
hiện trong các từ như conscience (nhận
thức), conoscere (tiếng Ý, có nghĩa là
biết). Có sự phân biệt giữa savoir (hiểu
biết, knowledge) và savoir-faire (kỹ
năng, know-how). Từ đằng trước gần
với khoa học còn từ đằng sau gần với

công nghệ và kỹ thuật. Kỹ năng và hiểu
biết đi đôi với nhau, nhưng không phải
là một. Kỹ năng đòi hỏi không chỉ hiểu
biết mà còn luyện tập thực hành, nhưng
để đạt kỹ năng cao cấp thì đòi hỏi hiểu
biết cao cấp, chứ một công nhân luyện
vặn ốc chính xác đến mấy cũng không
thành kiến trúc sư được. Quay về khoa
học: muốn có công nghệ và kỹ thuật cao
cấp, cần có nền tảng khoa học cao.
Một điều thú vị là, nghĩa gốc Latin của
từ scientia là “phân biệt, chia ra” (to
divide). Đây là một chân lý về sự hiểu
biết: hiểu biết tức là biết phân biệt, ta
càng biết phân biệt giữa các thứ thì càng
hiểu biết, sự phân biệt càng tinh tế thì
hiểu biết càng cao. Ví dụ như nếu ta
phân biệt được đến 1000 loại rượu khác

TIẾNG VIỆT XƯA & NAY
thuật có thể dùng thay cho nhau. Ví dụ, “công
nghệ trồng lúa” hay “kỹ thuật trồng lúa” có nghĩa
như nhau. Vậy hai từ này khác nhau ở những điểm
nào (ngoài chuyện viết và phát âm khác nhau) ?
- Trong từ kỹ thuật không có “công” (lao động,
công việc), nên “kỹ thuật” có thể d...
C
ác từ khoa học, ng nghệ,
kỹ thuật được cng ta ng
ng ngày, tưởng chừng quen
thuộc đến mức ai cũng phải biết
nhất t về nghĩa của chúng. Nhưng gần
đây một sthắc mắc về tên gọi (
dụ vị cho rằng ĐH ch Khoa dịch
ra tiếng Anh thành univ. of technology
sai mà phải ng tkỹ thuật” n
kiểu “technical univ.” mới đúng, hay
người phânn tại sao lại gọi “Bộ Khoa
học và ng nghệ” mà kng gọi Bộ
Khoa học Kỹ thuật?). Theo tôi t
thực rach gọi “Bộ KH & CN”ch
dịchUniv. of Technology” đều đúng.
Khoa học là gồm chữ khoa gắn vi ch
học. Khoa có nghĩa n trong các tđa
khoa”, khoa vật lý,..., tương đương
với các t department, branch tiếng
Anh, tức là để chỉ (các) nnh, (c)nh
vực. Còn thọc nghĩa n trong tiểu
học, đại học, toán học,... chỉ shọc
tập nghiên cứu tìm hiểu đđt hiểu biết.
Hai từ này đi với nhau chỉ shiểu biết
hay nghiên cứu học tập để đạt hiểu biết
trong c ngành khác nhau.
Từ tiếngy tương ứng của khoa học
science, có gốc Latin là scientia, tức ng
s hiểu biết, khoa học (knowledge,
savoir, science). Tgốc scientia còn xuất
hiện trong các từ n conscience (nhận
thức), conoscere (tiếng Ý, có nghĩa
biết). sphân biệt giữa savoir (hiểu
biết, knowledge) savoir-faire (kỹ
ng, know-how). T đằng trước gn
với khoa học còn từ đằng sau gần với
ng nghệ kỹ thuật. Kỹng hiểu
biết đi đôi với nhau, nng không phải
một. Kỹ ng đòi hỏi kng chỉ hiểu
biết còn luyện tập thực nh, nhưng
để đt kỹ năng cao cp thì đòi hi hiểu
biết cao cấp, chmột công nhân luyện
vặn c cnh xác đến mấy cũng kng
thành kiến tc sư được. Quay về khoa
học: muốn có công nghvà kthuật cao
cấp, cần có nền tảng khoa học cao.
Một điều t vị , nghĩa gốc Latin của
từ scientia là phân biệt, chia ra” (to
divide). Đây là mt chân lý v s hiểu
biết: hiểu biết tức là biết pn biệt, ta
ng biết pn biệt giữa c tht ng
hiểu biết, sự pn biệt càng tinh tế t
hiểu biết càng cao. Ví dnhư nếu ta
phân biệt được đến 1000 loại ợu kc
TING VIT XƯA & NAY
GC VÀ NGHĨA
CA CÁC T KHOA HC, CÔNG NGH, VÀ K THUT
GS.TS NGUYN TIN DŨNG
60
Bản tin Đại học Quốc gia Nội
Gốc và nghĩa các từ khoa học, kỹ thuật và công nghệ - Trang 2
Gốc và nghĩa các từ khoa học, kỹ thuật và công nghệ - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Gốc và nghĩa các từ khoa học, kỹ thuật và công nghệ 9 10 857