Ktl-icon-tai-lieu

hàn

Được đăng lên bởi Sơn Văn
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 449 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hµn que hµn bäc thuèc

Hµn que hµn bäc thuèc


lÞch sö

S¬ lîc lÞch sö
 N¨m 1808, Davy vµ Ritter t¹o nªn phãng ®iÖn ®Çu tiªn gi÷a hai ®iÖn cùc c¸c
bon ë vÞ trÝ n»m ngang. Sù phãng ®iÖn theo ®êng cong híng lªn trªn do t¸c
dông cña khÝ nãng vµ ®îc ®Æt tªn lµ hå quang.
 N¨m 1885, c¸c nhµ khoa häc Nga Bernardos vµ Olszewski ®îc b»ng s¸ng
chÕ ë Paris ®Ó t¹o nªn nãng ch¶y côc bé kim lo¹i nhê hå quang t¹o nªn b»ng
mét ®iÖn cùc c¸c bon vµ mét miÕng thÐp.
 N¨m 1888, mét ngêi Nga kh¸c lµ Slavianov thay thÕ ®iÖn cùc c¸c bon b»ng
®iÖn cùc thÐp nãng ch¶y ®Ó trÇn.
 N¨m 1907, O.Kjellberg ngêi Thôy §iÓn ®îc b»ng ph¸t minh vÒ ®iÖn cùc bäc
thuèc.

Hµn que hµn bäc thuèc


§Þnh nghÜa vµ nguyªn lý qu¸ tr×nh

 Ngêi ta t¹o nªn hå quang ®iÖn gi÷a ®iÖn cùc nãng ch¶y vµ chi tiÕt.
 NhiÖt lîng do hå quang t¹o nªn lµm nãng ch¶y ®ång thêi ®Çu ®iÖn cùc vµ bé phËn chi
tiÕt.
 Kim lo¹i nãng ch¶y thµnh giät ®îc ®¾p lªn chi tiÕt, sau khi nguéi t¹o nªn ®êng hµn.
 Líp bäc ®iÖn cùc tan ra díi d¹ng xØ, n»m trªn mèi hµn. Líp xØ ®ãng vai trß b¶o vÖ mèi
hµn khi kim lo¹i nãng ch¶y ®«ng cøng l¹i.
 Líp xØ hµn ®îc nËy b»ng bóa gâ.

Hµn que hµn bäc thuèc


Ph¹m vi øng dông

§iÖn cùc hµn bäc thuèc hÇu hÕt sö dông trong hµn b»ng tay, chiÕm 40% träng
lîng kim lo¹i trong qu¸ tr×nh hµn hå quang .




gia c«ng nãng




c«ng nghiÖp h¹t nh©n vµ hµng kh«ng



giµn khoan



b¶o d ìng söa ch÷a vµ thay thÕ



X ëng méc (thÐp kh«ng gia c«ng c¬ khÝ)



rÌn dËp

ho¸ dÇu

chÕ t¹o c¬ khÝ, ®ãng tµu vµ ® êng s¾t

Hµn que hµn bäc thuèc


VËt liÖu hµn

- ThÐp Kh«ng hîp kim hoÆc hîp kim yÕu chøa díi 0,25%c¸c bon.
Ghi chó: Cã thÓ cÇn xö lý nhiÖt sau khi hµn.

- ThÐp kh«ng g Ø vµ chÞu nhiÖt.
- Gang.
- Hîp kim cña NIKEN.
- Hîp kim §åNG.
-Hîp kim Ýt chØ ®Ó söa ch÷a.

Hµn que hµn bäc thuèc


Lo¹i dßng ®iÖn hµn



Nèi víi m¹ch s¬ cÊp



Hµn dßng mét chiÒu



Hµn dßng xoay chiÒu

Hµn que hµn bäc thuèc


Nèi vµo phÝa s¬ cÊp
Pha 1
Pha 2

Nèi vµo phÝa s¬ cÊp

Pha 3
Trung tÝnh
§Êt

Dßng xoay chiÒu

Dßng mét chiÒu

M¸y c¾t
vi sai

M¸y c¾t
vi sai

M¸y c¾t
vi sai

§Çu 230 v
mét pha

§Çu400 v
mét pha

§Çu 400 v
ba pha

M¸y ph¸t

M¸y ph¸t

M¸y ph¸t

Hµn que hµn bäc thuèc


Dßng ®iÖn xoay chiÒu
Dßng s¬ cÊp (xoay chiÒu)

Nèi vµo phÝa s¬ cÊp

Iu
Dßng xoay chiÒu

Dßng mét chiÒu

T

Ui

T = M¸y biÕn ¸p

®Çu kÑp

+
0

I = Dßng ®iÖn

U = §iÖn ¸p

-

Hµn que hµn bäc thuèc


Dßng ®iÖn mét chiÒu
®ßng ®iÖn s¬ cÊp (xoay chiÒu)

Nèi vµo phÝa s¬ cÊp

Iu
Dßng xoay chiÒu

Ui

T

R
+ OU -

Dßng mét chiÒu
U= §iÖn ¸p

T = M...
Hµn que hµn bäc thuèc
hàn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hàn - Người đăng: Sơn Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
hàn 9 10 685