Ktl-icon-tai-lieu

hàn 2

Được đăng lên bởi Trí Trai Bốn Phương
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 914 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Câu 1 :trình bày công nghệ hàn thép các bon trung bình và thép các bon cao ?(T2)
Câu2 : trình bày công nghệ hàn gang ?(T3)
Câu 3 :trình bày công nghệ hàn thép các bon thấp(đặc điểm công nghệ,một số
phương pháp hàn thép các bon thấp )?(T3-T4)
Câu 4:nêu thành phần,tổ chức và tính chất của gang ?(T4)
Câu 5:nêu đặc điểm ,tính hàn của thép hợp kim thấp ?(T5-T6)
Câu 6: trình bày công nghệ hàn thép crom(thành phần –tính chất của kim loại cơ
bản và tính hàn của thép không rỉ crom) ?(T5-T6)
Câu 7:nêu đặc điểm tính hàn của thép Cr –Ni(thép Austenit)?(T6-T9)
Câu 8: trình bày công nghệ hàn thép Cr –Ni(thép Austenit)?(T9-T11)
Câu 9:phân tích kĩ thuật hàn gang ?(T11-T12)
Câu 10: trình bày tính hàn và kĩ thuật hàn hợp kim manhe (Mg)?(T12-T13)
Câu 11: trình bày các phương pháp hàn gang ?(T13-T15)
Câu 12: trình bày tính hàn và kĩ thuật hàn hợp kim Titan ?(T15-T16)

1

Câu 1 :trình bày công nghệ hàn thép các bon trung bình và thép các bon cao ?
* C«ng nghÖ hµn thÐp cacbon trung b×nh
ThÐp cacbon trung b×nh (0,30  0,60%) ®îc sö dông lµm c¸c tÊm chèng mµi mßn, lß xo, chi tiÕt ®êng ray,
chi tiÕt trong m¸y c«ng cô,…
Khi hµn söa ch÷a lo¹i thÐp nµy khã kh¨n gÆp ph¶i lµ hiÖn tîng nøt nãng ë mèi hµn vµ nøt nguéi trong
vïng ¶nh hëng nhiÖt do thÐp cã ®é thÊm t«i vµ ®é nh¹y c¶m cao víi chu tr×nh nhiÖt hµn.
BiÖn ph¸p c«ng nghÖ khi hµn thÐp cacbon trung b×nh :
- Sö dông que hµn cã hµm lîng cacbon thÊp, lo¹i thuèc bäc baz¬ Ýt hi®r«
- Nung nãng s¬ bé chi tiÕt lªn 100  2000C vµ kiÓm so¸t nhiÖt ®é gi÷a c¸c líp hµn.
- ChuÈn bÞ liªn kÕt hµn theo híng gi¶m thiÓu lîng kim lo¹i c¬ b¶n tham gia vµo mèi hµn. Víi mèi hµn
nhiÒu líp cÇn ph¶i gi¶m chÕ ®é nhiÖt ë líp hµn ®Çu tiªn.
- Chän hÖ sè ngÊu hîp lý ®¶m b¶o híng kÕt tinh cña kim lo¹i mèi hµn Ýt g©y nøt (hµn hå quang tay  n = 2
 7).

H×nh 11.6 Híng kÕt tinh kim lo¹i khi hµn.
- NhiÖt luyÖn khö øng suÊt d ngay sau khi hµn hoÆc gi÷ ë nhiÖt ®é nung nãng s¬ bé kho¶ng 5 – 7 phót
cho mçi milimet chiÒu dÇy ®Ó hi®r« kÞp khuÕch t¸n ra khái vïng hµn.
Ngoµi viÖc dïng c¸c biÖn ph¸p nªu trªn vµ chän c¸c th«ng sè cña chÕ ®é hµn hîp lý th× cßn ph¶i
x¸c ®Þnh c¸c th«ng sè kh¸c cña chÕ ®é hµn ®Ó ®¶m b¶o kh«ng t¹o thµnh tæ chøc t«i ë vïng ¶nh hëng nhiÖt
(vnguéi< vtíi h¹n : tèc ®é nhá nhÊt ®Ó kim lo¹i trë thµnh tæ chøc t«i).
* C«ng nghÖ hµn thÐp cacbon cao
ThÐp cacbon cao cã hµm lîng 0,6  1,0%C vµ 0,3  1,0%Mn ®îc sö dông díi d¹ng t«i (®é cøng
tèi ®a 65 HRC) lµm khu«n dËp, ®êng ray xe löa, lìi cµy,…. Khi hµn söa ch÷a cÇn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p
c«ng nghÖ sau :
- Nh...
Câu 1 :trình bày công nghệ hàn thép các bon trung bình và thép các bon cao ?(T2)
Câu2 : trình bày công nghệ hàn gang ?(T3)
Câu 3 :trình bày công nghệ hàn thép các bon thấp(đặc điểm công nghệ,một số
phương pháp hàn thép các bon thấp )?(T3-T4)
Câu 4:nêu thành phần,tổ chức và tính chất của gang ?(T4)
Câu 5:nêu đặc điểm ,tính hàn của thép hợp kim thấp ?(T5-T6)
Câu 6: trình bày công nghệ hàn thép crom(thành phần –tính chất của kim loại cơ
bản và tính hàn của thép không rỉ crom) ?(T5-T6)
Câu 7:nêu đặc điểm tính hàn của thép Cr –Ni(thép Austenit)?(T6-T9)
Câu 8: trình bày công nghệ hàn thép Cr –Ni(thép Austenit)?(T9-T11)
Câu 9:phân tích kĩ thuật hàn gang ?(T11-T12)
Câu 10: trình bày tính hàn và kĩ thuật hàn hợp kim manhe (Mg)?(T12-T13)
Câu 11: trình bày các phương pháp hàn gang ?(T13-T15)
Câu 12: trình bày tính hàn và kĩ thuật hàn hợp kim Titan ?(T15-T16)
1
hàn 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hàn 2 - Người đăng: Trí Trai Bốn Phương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
hàn 2 9 10 729