Ktl-icon-tai-lieu

Hàn điện nâng cao

Được đăng lên bởi kien506202
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 791 lần   |   Lượt tải: 3 lần
T r êng Cao ®¼ng nghÒ Th¸i B×nh M«®un: Hµn ®iÖn n©ng cao
* Môc tiªu
Sau khi häc xong bµi nµy ngêi häc sÏ cã kh¶ n¨ng:
- Chuẩn bị phôi hàn sạch, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
- Chọn chế độ hàn phù hợp với chiều dày vật liệu, với từng lớp hàn.
- Trình bày được kỹ thuật hàn góc ở vị trí 4F.
- Hàn được mối hàn góc ở vị trí 4F đúng kích thước và yêu cầu kỹ thuật.
- Kiểm tra đánh giá đúng chất lượng mối hàn.
- Thực hiện tốt công tác an toàn và vệ sinh phân xưởng.
- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỷ, chính xác trong công việc
* Néi dung
1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ và phôi hàn.
2. Tính chế độ hàn.
3. Kỹ thuật hàn 4F.
4. Cách khắc phục các khuyết tật của mối hàn.
5. Phương pháp kiểm tra chất lượng mối hàn.
6. An toàn lao động và vệ sinh phân xưởng.
I. lý thuyÕt c¬ b¶n
1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ và phôi hàn.
1.1. ChuÈn bÞ thiÕt bÞ: M¸y hµn hå quang tay AC, DC, hoÆc AC/DC nguån tèi
thiÓu 200A, c¸c dông cô kÌm theo nh k×m hµn, c¸p hµn, mo hµn…
NguyÔn Cao Kiªn
M· bµi
MD-01-16
Tªn bµi
Hµn gãc ë vÞ trÝ hµn
trÇn(4F)
Thêi lîng
(giê)
Lý thuyÕt
2
Thùc hµnh
21
Hàn điện nâng cao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hàn điện nâng cao - Người đăng: kien506202
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hàn điện nâng cao 9 10 808