Ktl-icon-tai-lieu

Hàn khí

Được đăng lên bởi Lê Văn Viễn
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 3919 lần   |   Lượt tải: 26 lần
0

TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
GIAO THÔNG VẬN TẢI TRUNG ƢƠNG III
---------o0o---------

GIÁO TRÌNH
Mô đun: HÀN KHÍ
Mã số: MĐ29
NGHỀ HÀN

Trình độ:CAO ĐẲNG NGHỀ
(LƢU HÀNH NỘI BỘ)

Hải Phòng, năm 2011

1

LỜI GIỚI THIỆU
Trong những năm qua, dạy nghề đã có những bước tiến vượt bậc cả về số
lượng và chất lượng, nhằm thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật
trực tiếp đáp ứng nhu cầu xã hội. Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ
trên thế giới, lĩnh vực cơ khí chế tạo nói chung và ngành Hàn ở Việt Nam nói
riêng đã có những bước phát triển đáng kể.
Chương trình khung quốc gia nghề hàn đã được xây dựng trên cơ sở phân
tích nghề, phần kỹ thuật nghề được kết cấu theo các môđun. Để tạo điều kiện
thuận lợi cho các cơ sở dạy nghề trong quá trình thực hiện, việc biên soạn giáo
trình kỹ thuật nghề theo các môđun đào tạo nghề là cấp thiết hiện nay.
Mô đun 29: Hàn khí là môđun đào tạo nghề được biên soạn theo hình thức
tích hợp lý thuyết và thực hành. Trong quá trình thực hiện, nhóm biên soạn đã
tham khảo nhiều tài liệu công nghệ hàn trong và ngoài nước, kết hợp với kinh
nghiệm trong thực tế sản xuất.
Mặc dầu có rất nhiều cố gắng, nhưng không tránh khỏi những khiếm khuyết,
rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của độc giả để giáo trình được hoàn
thiện hơn.
Xin chân thành cảm ơn!
Tháng 12 năm 2011
Nhóm biên soạn

2

MỤC LỤC
Trang
I. Lời giới thiệu

1

II. Mục lục

2

III. Nội dung tài liệu
Bài 1 Vận hành, sử dụng thiết bị hàn khí
Bài 2 Mối hàn giáp mối.
Bài 3 Mối hàn gấp mép tấm mỏng.
Bài 4 Mối hàn góc.
Bài 5 Hàn đắp mặt trụ tròn
Bài 6 Kiểm tra kết thúc môđun

5
29
44
64
74

IV. Tài liều tham khảo

76

3

MÔ ĐUN : HÀN KHÍ
Mã số mô đun: 29
I. VỊ TRÍ, Ý NGHĨA, VAI TRÒ MÔ ĐUN:
Là môđun chuyên môn nghề, được bố trí sau khi học xong hoặc học song
song với các môn học MH07- MH12.
Hàn khí là phương pháp hàn được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực
dân dụng và công nghiệp.
II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN
- Nhận biết được các loại vật liệu dùng trong hàn khí như: Khí ô-xy, khí cháy,
que hàn, thuốc hàn.
- Vận hành, sử dụng thành thạo thiết bị, dụng cụ hàn khí.
- Tính được chế độ hàn, chọn phương pháp hàn phù hợp với chiều dày vật
liệu và kiểu liên kết hàn.
- Hàn được các mối hàn cơ bản, hàn đắp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mối hàn
không rỗ khí, ngậm xỉ, ít biến dạng, đủ lượng dư gia công.
- Thực hiện tốt công tác an toàn, phòng chống cháy nổ và vệ sinh công
nghiệp.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN
Số
TT
1
2
3
4
5
6

Tên các bài trong mô đun
Tổng
số
Vận hành, sử dụng thiết bị
hàn khí
Mối hàn...
0
TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGH
GIAO THÔNG VN TI TRUNG ƢƠNG III
---------o0o---------
GIÁO TRÌNH
đun: HÀN KHÍ
số: 29
NGHHÀN
Tnh đ:CAO ĐNG NGHỀ
(LƢU HÀNH NỘI BỘ)
Hải Phòng, năm 2011
Hàn khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hàn khí - Người đăng: Lê Văn Viễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
Hàn khí 9 10 872