Ktl-icon-tai-lieu

Hàn siêu âm

Được đăng lên bởi Luân Nguyễn
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 993 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bản quyền của BM Hàn & CNKL

21.09.2007

Hàn Siêu âm
CÁC QT HÀN ĐẶC BIỆT: Hàn siêu âm – Ultrasonic welding

I. Từ khó
khóa: Anh:
Anh: Ultrasonic welding (Ultrasound welding)
Phá
Pháp: Soudage par ultrasons
Đức: Ultraschallschweiß
Ultraschallschweißen
Số hiệ
hiệu theo ISO 4063: 41
II. Khá
Khái niệ
niệm: Hàn siêu âm là quá
quá trì
trình hàn áp lực, sử
dụng năng lượ
lượng cơ học của dao động siêu âm làm
biế
biến dạng dẻo cục bộ tại bề mặt mối ghé
ghép, là
làm cho cá
các
phầ
tán, thẩ
thẩm thấ
thấu lẫ
lẫn
phần tử
tử của chi tiế
tiết hà
hàn khuế
khuếch tá
nhau và
và liên kế
kết vớ
với nhau tạ
tạo thà
thành mố
mối hà
hàn.
II.1. Siêu âm:
- Siêu âm là
là nhữ
những dao độ
động đà
đàn hồ
hồi có
có tần số
số f > 16
16 KHz,
KHz, cao
cao hơn tầ
tần số
số âm mà
mà
con ngườ
người nghe đượ
được
- Dao độ
nguồn phá
phát khá
khác nhau: biế
biến đổ
đổi chuyể
chuyển
động siêu âm nhậ
nhận đượ
được từ
từ các nguồ
độ
động củ
của cá
các dòng thuỷ
thuỷ khí
khí thà
thành dao độ
động siêu âm, chuyể
chuyển đổ
đổi dao độ
động điệ
điện
thà
nhờ các biế
biến tử
tử,...
thành cá
các dao độ
động siêu âm nhờ
- Dao độ
động siêu âm lan truyề
truyền dướ
dưới dạ
dạng só
sóng đà
đàn hồ
hồi trong môi trườ
trường khí
khí,
lỏng và
và rắn.

1 / 45
Biên soạn: ThS. KSHQT. Vũ Đình Toại - Bộ môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.868 4542, Fax: 04.868 4543

CÁC QT HÀN ĐẶC BIỆT: Hàn siêu âm – Ultrasonic welding

- Bướ
Bước só
sóng c là khoả
khoảng cá
cách λ mà sóng truyề
truyền đi sau mộ
một chu kỳ
kỳ T

λ = cT =

c
f

f – tần số
số siêu âm

II.2. Phân loạ
loại só
sóng âm và
và siêu âm:
- Tùy thuộ
thuộc và
vào tí
tính chấ
chất củ
của môi trườ
trường đà
đàn hồ
hồi, có
có 2 loạ
loại só
sóng siêu âm:
* Só
Sóng dọ
dọc: gây nên sự
sự co dãn trong môi trườ
trường rắn, lỏ
lỏng hoặ
hoặc khí
khí
* Só
Sóng trượ
trượt: gây nên sự
sự trượ
trượt giữ
giữa cá
các lớ
lớp củ
của môi trườ
trường chấ
chất rắ
rắn
- Tùy thuộ
được chia ra:
thuộc và
vào nguồ
nguồn phá
phát, 2 loạ
loại só
sóng cơ bả
bản trên đượ
* Só
Sóng phẳ
phẳng: phá
phát ra từ
từ nguồ
nguồn phá
phát là
là mặt phẳ
phẳng, nó
nó truyề
truyền theo phương
thẳ
thẳng gó
góc vớ
với bề
bề mặt phá
phát
* Só
nguồn phá
phát là
là mặt trụ
trụ, nó
nó lan truyề
truyền theo phương hướ
hướng
Sóng trụ
trụ: phá
phát ra từ
từ nguồ
kính, thẳ
thẳng gó
góc vớ
với mặ
mặt trụ
trụ
* Só
cầu, nó
nó lan truyề
truyền theo mọ
mọi phương,
phương,
Sóng cầ
cầu: phá
phát ra từ
từ nguồ
nguồn phá
phát là
là mặt cầ
thẳ
thẳng gó
góc vớ
với mặ
mặt cầ
cầu

2 / 45
Biên soạn: ThS. ...
Bn quyn ca BM Hàn & CNKL 21.09.2007
1
CÁC QT HÀN ĐẶC BIT: Hàn siêu âm – Ultrasonic welding
Biên son: ThS. KSHQT. VũĐình Toi-B môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.868 4542, Fax: 04.868 4543
1 / 45
II.
II.
Kh
Kh
á
á
i
i
ni
ni
m
m
:
:
H
H
à
à
n
n
siêu
siêu
âm
âm
l
l
à
à
qu
qu
á
á
tr
tr
ì
ì
nh
nh
h
h
à
à
n
n
á
á
p
p
l
l
c
c
,
,
s
s
d
d
ng
ng
năng
năng
lư
lư
ng
ng
cơ
cơ
h
h
c
c
c
c
a
a
dao
dao
đ
đ
ng
ng
siêu
siêu
âm
âm
l
l
à
à
m
m
bi
bi
ế
ế
n
n
d
d
ng
ng
d
d
o
o
c
c
c
c
b
b
t
t
i
i
b
b
m
m
t
t
m
m
i
i
gh
gh
é
é
p, l
p, l
à
à
m cho c
m cho c
á
á
c
c
ph
ph
n t
n t
c
c
a chi ti
a chi ti
ế
ế
t h
t h
à
à
n khu
n khu
ế
ế
ch t
ch t
á
á
n, th
n, th
m th
m th
u l
u l
n
n
nhau v
nhau v
à
à
liên k
liên k
ế
ế
t v
t v
i nhau t
i nhau t
o th
o th
à
à
nh m
nh m
i h
i h
à
à
n.
n.
I.
I.
T
T
kh
kh
ó
ó
a
a
:
:
Anh
Anh
:
:
Ultrasonic welding
Ultrasonic welding
(Ultrasound welding)
(Ultrasound welding)
Ph
Ph
á
á
p
p
:
:
Soudage
Soudage
par
par
ultrasons
ultrasons
Đ
Đ
c
c
:
:
Ultraschallschwei
Ultraschallschwei
ß
ß
en
en
S
S
hi
hi
u
u
theo
theo
ISO 4063:
ISO 4063:
41
41
H
H
à
à
n
n
Siêu
Siêu
âm
âm
-
-
Siêu âm l
Siêu âm l
à
à
nh
nh
ng dao đ
ng dao đ
ng đ
ng đ
à
à
n h
n h
i c
i c
ó
ó
t
t
n s
n s
f
f
> 1
> 1
6 K
6 K
Hz, c
Hz, c
ao hơn t
ao hơn t
n s
n s
âm m
âm m
à
à
con ngư
con ngư
i nghe đư
i nghe đư
c
c
-
-
Dao đ
Dao đ
ng siêu âm nh
ng siêu âm nh
n đư
n đư
c t
c t
c
c
á
á
c ngu
c ngu
n ph
n ph
á
á
t kh
t kh
á
á
c nhau: bi
c nhau: bi
ế
ế
n đ
n đ
i chuy
i chuy
n
n
đ
đ
ng c
ng c
a c
a c
á
á
c dòng thu
c dòng thu
kh
kh
í
í
th
th
à
à
nh dao đ
nh dao đ
ng siêu âm, chuy
ng siêu âm, chuy
n đ
n đ
i dao đ
i dao đ
ng đi
ng đi
n
n
th
th
à
à
nh c
nh c
á
á
c dao đ
c dao đ
ng siêu âm nh
ng siêu âm nh
c
c
á
á
c bi
c bi
ế
ế
n t
n t
,...
,...
-
-
Dao đ
Dao đ
ng siêu âm lan truy
ng siêu âm lan truy
n dư
n dư
i d
i d
ng s
ng s
ó
ó
ng đ
ng đ
à
à
n h
n h
i trong môi trư
i trong môi trư
ng kh
ng kh
í
í
,
,
l
l
ng v
ng v
à
à
r
r
n.
n.
II.1. Siêu âm:
II.1. Siêu âm:
CÁC QT HÀN ĐẶC BIT: Hàn siêu âm – Ultrasonic welding
Biên son: ThS. KSHQT. VũĐình Toi-B môn Hàn & CNKL - ĐHBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.868 4542, Fax: 04.868 4543
2 / 45
-
-
Bư
Bư
c s
c s
ó
ó
ng
ng
c
c
l
l
à
à
kho
kho
ng c
ng c
á
á
ch
ch
λ
λ
m
m
à
à
s
s
ó
ó
ng truy
ng truy
n đi sau m
n đi sau m
t chu k
t chu k
T
T
f
c
cTλ ==
f
f
t
t
n s
n s
siêu âm
siêu âm
-
-
T
T
ù
ù
y thu
y thu
c v
c v
à
à
o t
o t
í
í
nh ch
nh ch
t c
t c
a môi trư
a môi trư
ng đ
ng đ
à
à
n h
n h
i, c
i, c
ó
ó
2 lo
2 lo
i s
i s
ó
ó
ng siêu âm:
ng siêu âm:
* S
* S
ó
ó
ng d
ng d
c:
c:
gây nên s
gây nên s
co dãn trong môi trư
co dãn trong môi trư
ng
ng
r
r
n, l
n, l
ng ho
ng ho
c kh
c kh
í
í
* S
* S
ó
ó
ng trư
ng trư
t:
t:
gây nên s
gây nên s
trư
trư
t gi
t gi
a c
a c
á
á
c l
c l
p c
p c
a môi trư
a môi trư
ng
ng
ch
ch
t r
t r
n
n
-
-
T
T
ù
ù
y thu
y thu
c v
c v
à
à
o ngu
o ngu
n ph
n ph
á
á
t, 2 lo
t, 2 lo
i s
i s
ó
ó
ng cơ b
ng cơ b
n trên đư
n trên đư
c chia ra:
c chia ra:
* S
* S
ó
ó
ng ph
ng ph
ng:
ng:
ph
ph
á
á
t ra t
t ra t
ngu
ngu
n ph
n ph
á
á
t l
t l
à
à
m
m
t ph
t ph
ng, n
ng, n
ó
ó
truy
truy
n theo phương
n theo phương
th
th
ng g
ng g
ó
ó
c v
c v
i b
i b
m
m
t ph
t ph
á
á
t
t
* S
* S
ó
ó
ng tr
ng tr
:
:
ph
ph
á
á
t ra t
t ra t
ngu
ngu
n ph
n ph
á
á
t l
t l
à
à
m
m
t tr
t tr
, n
, n
ó
ó
lan truy
lan truy
n theo phương hư
n theo phương hư
ng
ng
k
k
í
í
nh, th
nh, th
ng g
ng g
ó
ó
c v
c v
i m
i m
t tr
t tr
* S
* S
ó
ó
ng c
ng c
u:
u:
ph
ph
á
á
t ra t
t ra t
ngu
ngu
n ph
n ph
á
á
t l
t l
à
à
m
m
t c
t c
u, n
u, n
ó
ó
lan truy
lan truy
n theo m
n theo m
i phương
i phương
,
,
th
th
ng g
ng g
ó
ó
c v
c v
i m
i m
t c
t c
u
u
II.2. Phân lo
II.2. Phân lo
i s
i s
ó
ó
ng âm v
ng âm v
à
à
siêu âm:
siêu âm:
Hàn siêu âm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hàn siêu âm - Người đăng: Luân Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Hàn siêu âm 9 10 23