Ktl-icon-tai-lieu

Hấp phụ khí thải

Được đăng lên bởi Nguyễn Quý Linh
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 7476 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Hấp phụ khí thải
SVTH: Nhóm 4 - ĐHMT2
GVHD: ThS. Thái Vũ Bình

Giới
thiệu
chung

Vật
liệu
hấp
phụ

Thiết
bị
hấp
phụ

Đường
đặc
tính
đường
cân
bằng
đẳng
nhiệt

Vùng
hấp
phụ
Sóng
hấp
phụ.

Lý
thuyết
tính
toán
quá
trình
hấp
phụ

Hoàn
nguyên
vật
liệu
hấp
phụ

Hấp phụ là quá trình phân ly dựa trên áp lực của một
số chất rắn đối với một số loại khí có mặt trong hỗn
hợp khí nói chung và trong khí thải nói riêng. Lúc đó ,
các chất khí bị ô nhiễm hoặc các chất khí bị tách sẽ bị
giữ lại trên bề mặt của vật liệu rắn.
 Hấp phụ vật lý.
 Hấp phụ hóa học.

Hấp phụ vật lý

Hấp phụ hóa học.

Cơ chế

Các phân tử khí bị hút vào bề mặt của chất hấp Là kết quả của phản ứng hóa học giữa các chất
phụ nhờ có lực liên kết giữa các phân tử
bị hấp phụ và vật liệu hấp phụ. Trong
( chủ yếu là lực Vander Walls)
trường hợp này lực liên kết mạnh hơn
nhiều so với lực liên kết trong hấp phụ vật
lý

Nhiệt lượng

Là quá trình tỏa nhiệt. Lượng nhiệt tỏa ra phụ Do lực liên kết mạnh cho nên lượng nhiệt
thuộc vào cường độ lực liên kết phân tử và
thoát ra rất lớn
tương đương với entanpi ngưng tụ của hơi Lượng nhiệt thoát ra nằm trong khoảng 20 –
khí.
400 kJ/g.mol. Chính lượng nhiệt lớn đã
Lượng nhiệt nằm trong khoảng từ 2 – 20kJ/g.mol
giải quyết vấn đề xúc tác hết sức ý nghĩa.

Ưu điểm

Quá trình thuận nghịch. Có ý nghĩa hết sức quan Quá trình không thuận nghịch . Khi cần giải
trọng khi cần thu hồi chất bị hấp phụ có giá
thoát khí đã bị hấp phụ thì bản chất hóa
trị hoặc hoàn nguyên chất hấp phụ đã bảo
học của nó bị thay đổi do đó muốn thu hồi
hòa để tái sử dụng.
chất hấp phụ có giá trị hay hoàn nguyên
Tốc độ hấp phụ diễn ra nhanh
chất hấp phụ thì cần vật liệu hấpphụ nào
mà hấp phụ vật lý là chủ yếu.
Tốc độ phụ thuộc nhiều yếu tố chẳng hạn như
nhiệt độ

Hấp phụ khí bằng vật liệu rắn thông thường được
áp dụng cho các trường hợp sau đây :
 Chất khí ô nhiễm không cháy được hoặc không
thể đốt cháy
 Chất khí cần khử và là có giá trị cần thu hồi.
 Chất khí ô nhiễm có nồng độ thấp trong khí thải
mà các quá trình khử khác không thực hiện được.

Quá trình hấp phụ được sử dụng rộng rãi để
khử ẩm trong không khí hoặc trong môi
trường khí nói chung khử khí độc hại và mùi
trong khí thải thu hồi các loại hơi, khí có giá
trị lẫn trong không khí hoặc khí thải.

Thường là loại vật liệu
dạng hạt nằm trong khoảng 200
micromet đến 6 – 10 mm. Chúng
có độ rỗng lớn được hình thành
do những mao mạch quản li ti
nằm bên trong khối vật liệu. Để
vật liệu hấp phụ có tác dụng tốt
thì đường kính mao quản chỉ lớn
hơn ...
Hấp phụ khí thải
SVTH: Nhóm 4 - ĐHMT2
GVHD: ThS. Ti Vũ Bình
Hấp phụ khí thải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hấp phụ khí thải - Người đăng: Nguyễn Quý Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
Hấp phụ khí thải 9 10 458