Ktl-icon-tai-lieu

hấp phụ trong thưc phẩm

Được đăng lên bởi loi-vo-thi
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 2888 lần   |   Lượt tải: 10 lần
CHƯƠNG 8
Haáp phuï
(adsorption)
Thạc sỹ Lâm Vĩnh Sơn

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version 

1



Hấp phụ - hấp thụ ???

Thạc sỹ Lâm Vĩnh Sơn

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version 

2



Hấp phụ
Adsorptive

Release

Adsorbate
Uptake

Chaát haáp phuï raén
Thạc sỹ Lâm Vĩnh Sơn

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version 

3



Hấp phụ - Adsorption
Khái niệm:
Hấp phụ là sự lôi cuốn các phân tử khí, hơi
(adsorbate) bởi bề mặt chất rắn (adsorbent).
Ứng dụng phương pháp hấp phụ để làm sạch khí có
hàm lượng tạp chất khí và hơi nhỏ.
Trong công nghiệp thường tiến hành quá trình hấp
phụ để làm sạch và sấy khô không khí, tách các hỗn
hợp khí hay hơi thành từng cấu tử, tiến hành quá
trình xúc tác dị thể trên bề mặt phân chia pha.
Thạc sỹ Lâm Vĩnh Sơn

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version 

4



Phân loại
Hấp phụ vật lý:
Đặc điểm:
Lực hấp phụ là lực Van der Waals là hiện tượng
tương tác thuận nghịch của các lực hút giữa các
phân tử của chất rắn và của chất bị hấp phụ.
Quá trình hấp phụ là quá trình thuận nghịch
hoàn toàn.
Nhiệt toả ra không đáng kể.
Có thể hấp phụ nhiều lớp hay một lớp.
Thạc sỹ Lâm Vĩnh Sơn

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version 

5



Phân loại
Hấp phụ hóa học: (hay hấp phụ hoạt hóa)
Là kết quả của sự tương tác hóa học giữa chất rắn
và chất bị hấp phụ.
Nhiệt phát trong hấp phụ hóa học thường lớn cỡ
nhiệt phản ứng.
Quá trình thường là không thuận nghịch.

Thạc sỹ Lâm Vĩnh Sơn

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version 

6



Haáp phuï treân beà maët raén
Lực
Lớp hấp phụ
Nhiệt hấp phụ
Độ chọn lọc
Nhiệt độ

Hấp phụ vật lý

Hấp phụ hoá học

Van de Waal
Đa lớp
Thấp (10-40 kJ/mol)
Thấp
Thấp

liên kết hóa học
Đơn lớp
Cao ( >40 kJ/mol)
cao
cao

Hấp phụ trao đổi (Exchange)
l

Có đặc tính hút bằng tĩnh điện

l

Là quá trình trao đổi ion

l

Ion tích điện cao bị hút > ion hoá trị thấp hơn (ion hoá trị 1).

l

Ion kích thước nhỏ bị
hút nhiều hơn
Thạc sỹ Lâm Vĩnh Sơn

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version 

7



Hấp phụ - Adsorption
Chú ý:
Trong thực tế, các loại hấp phụ có thể xảy
ra đồng th...
Thc s Lâm Vĩnh Sơn1
www.enviro.netfirms.com
CHƯƠNG 8
Haápphuï
(adsorption)
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
hấp phụ trong thưc phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hấp phụ trong thưc phẩm - Người đăng: loi-vo-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
hấp phụ trong thưc phẩm 9 10 705