Ktl-icon-tai-lieu

hệ dẫn động xích tái 1 cấp

Được đăng lên bởi Bùi Đình Tứ
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1970 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đồ án chi tiết máy

Lời nói đầu

Trong tất cả các máy móc cơ khí đều có sự chuyển động cơ học của các bộ phận của
máy. Muốn có sự chuyển động thì cần phải có năng lượng. Một trong những dạng năng lượng
dễ kiếm, dễ sử dụng và có thể có mặt ở khắp mọi nơi đó là điện năng. Trong lịch sử phát minh,
con người đã thấy rằng chỉ có động cơ điện là một thiết bị tối ưu nhất có tác dụng biến năng
lượng điện thành cơ năng để thực hiện một chuyển động cơ học cần thiết.
Trong sản xuất công nghiệp, để nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế cũng như tính khả
thi người ta chỉ chế tạo ra các động cơ điện có công suất và vận tốc quay là một giá trị cụ thể
nào đó đã được lập trong các bảng tiêu chuẩn. Trong khi đó, các chuyển động cơ học trong các
máy móc lại cần những công suất bất kì, không theo một dẫy số tiêu chuẩn nào. Vì vậy, các
động cơ điện không thể truyền trực tiếp công suất sang cho các hệ thống chuyển động mà phải
thông qua thiết bị chuyển đổi công suất dễ chế tạo hơn. Một trong các thiết bị như vậy là hộp
giảm tốc. Hộp giảm tốc là cơ cấu truyền động bằng ăn khớp trực tiếp, có tỉ số truyền không đổi
và được dùng để giảm vận tốc góc và tăng mômen xoắn.
Như vậy, ta thấy rằng, một hệ thống máy móc chuyển động cần phải có động cơ, bộ
truyền, hộp giảm tốc (hoặc hộp tăng tốc) và hệ thống tải. Một hệ thống như vậy được gọi là hệ
thống dẫn động cơ khí.
Trên thực tế , khi thiết kế một hệ thống dẫn động cơ khí ta phải khảo sát tất cả các số liệu
kĩ thuật phục vụ cho đề tài thiết kế. Nhưng trong đồ án môn học Chi Tiết Máy này, các số liệu
đã được cho trước và ta chỉ phải thiết kế hệ thống mà thôi.

1

Đồ án chi tiết máy

Mục Lục
Trang
Lời nói đầu-------------------------------------------------------------------------------------------1
Dữ liệu kĩ thuật phục vụ cho đề tài thiết kế----------------------------------------------3
CHƯƠNG 1: CHỌN ĐỘNG CƠ ĐIỆN VÀ PHÂN PHỐI TỈ SỐ TRUYỀN-----------------1.1> Chọn động cơ.
1.2> Phân cấp tỉ số truyền.
1.2.1> Tỉ số truyền của hệ dẫn động.
1.2.2> Tốc độ vòng quay trên các trục.
1.2.3> Công suất và mômen xoắn trên các trục.
CHƯƠNG 2: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÁC BỘ TRUYỀN.
2.1> Thiết kế bộ truyền bánh răng trong hộp giảm tốc.
2.1.1> Chọn vật liệu và xác định ứng suất cho phép.
2.1.2> Tính toán cấp chậm.
2.1.3> Tính toán cấp nhanh.
2.2> Thiết ké bộ truyền xích.
2.2.1> Chọn loại xích.
2.2.2> Xác định các thông số bộ truyền xích.
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ TRỤC, CHỌN Ổ LĂN VÀ KHỚP NỐI.
3.1> Chọn vật liệu và tính các khoảng cách, lực.
3.1.1> Xác định sơ ...
Đồ án chi tiết máy
1
Li nói đầu
Trong tt c các máy móc cơ khí đều có s chuyn động cơ hc ca các b phn ca
máy. Mun có s chuyn động thì cn phi có năng lượng. Mt trong nhng dng năng lượng
d kiếm, d s dng và có th có mt khp mi nơi đó là đin năng. Trong lch s phát minh,
con ngườ
i đã thy rng chđộng cơ đin là mt thiết b ti ưu nht có tác dng biến năng
lượng đin thành cơ năng để thc hin mt chuyn động cơ hc cn thiết.
Trong sn xut công nghip, để nâng cao năng sut và hiu qu kinh tế cũng như tính kh
thi người ta ch chế to ra các độ
ng cơ đin có công sut và vn tc quay là mt giá tr c th
nào đó đã được lp trong các bng tiêu chun. Trong khi đó, các chuyn động cơ hc trong các
máy móc li cn nhng công sut bt kì, không theo mt dy s tiêu chun nào. Vì vy, các
động cơ đin không th truyn trc tiếp công sut sang cho các h thng chuyn động mà phi
thông qua thiết b chuyn đổ
i công sut d chế to hơn. Mt trong các thiết b như vy là hp
gim tc. Hp gim tc là cơ cu truyn động bng ăn khp trc tiếp, có t s truyn không đổi
được dùng để gim vn tc góc và tăng mômen xon.
Như vy, ta thy rng, mt h thng máy móc chuyn động cn phi có động cơ
, b
truyn, hp gim tc (hoc hp tăng tc) và h thng ti. Mt h thng như vy được gi là h
thng dn động cơ khí.
Trên thc tế , khi thiết kế mt h thng dn động cơ khí ta phi kho sát tt c các s liu
kĩ thut phc v cho đề tài thiết kế. Nhưng trong
đồ án môn hc Chi Tiết Máy này, các s liu
đã được cho trước và ta ch phi thiết kế h thng mà thôi.
hệ dẫn động xích tái 1 cấp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hệ dẫn động xích tái 1 cấp - Người đăng: Bùi Đình Tứ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
hệ dẫn động xích tái 1 cấp 9 10 97