Ktl-icon-tai-lieu

Hệ điều hành FreeRTOS

Được đăng lên bởi minhchiictu
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 469 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 2:
Giới thiệu về Hệ điều hành thời gian thực FreeRTOS
CHƯƠNG 2:

GVHD: ThS. Huỳnh Văn Kiểm
SVTH: Lê Văn Mùi

GIỚI THIỆU VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH THỜI GIAN THỰC
FreeRTOS

2.1 KHÁI QUÁT CHUNG :
Hiện nay có rất nhiều hệ điều hành thời gian thực ( RTOS) dành cho phát triển hệ
thống nhúng, việc sử dụng còn phụ thuộc vào khả năng đáp ứng của vi của Vi điều khiển
đặc biệt là RAM và tốc độ xung clock. Những hệ điều hành này được phát triển trên các
nền ngôn ngữ lập trình khác nhau, phổ biến nhất là ngôn ngữ C, và cũng có thế là
JAVA….Trong khuông khổ luận văn này chỉ xin được giới thiệu những hệ điệu hành thời
gian thực dành cho những hệ thống nhỏ.
Hiện tại có nhiều hệ điều hành thời gian thực dành cho các dòng vi điều khiển
thông thường, từ Open Source đến có bản quyền.
Open source phổ biến như FreeRTOS hay CooCox CoOS, ở đây có xin được giới
thiệu về FreeRTOS vì tính phổ biến của nó cũng như đơn giản, dễ sử dụng nhưng vẫn
đầy đủ các tính năng của một RTOS.
FreeRTOS được nghiên cứu bởi Richard Barry với tên ban đầu là FRTOS07. Mục
đích của FreeRTOS là portable( khả năng linh động) , open source ( mã nguồn mở) , mini
kernel (là một hệ điều hành thời gian thực nhỏ) mà có thể được thao tác trong chế độ ưu
tiên (Pre-emptive) cũng như phối hợp (Cooperative).
FreeRTOS hiệ tại hỗ trợ lên đến 27 kiến trúc vi điều khiển khác nhau khác nhau :
 Altera Nios II
 ARM7, ARM9, Cortex M3
 AVR, PIC, 8051
 SH, H8S, PowerPC, x86
Các chức năng chính của FreeRTOS được giới thiệu như sau :
2.1 .1 Thời gian thực
 Thời gian thực hoặc hoạt động đồng bộ
 Trong chế độ đồng bộ thì việc đặt lịch không được thực hiện bởi 1 điểm xác
định của timer mà được xử lý qua việc điều khiển từ task này đến task khác
bởi cơ chế yielding.
2.1.2 Dynamic Scheduling
 Thời điểm xắp xếp lại lịch xảy ra sau 1 khoảng thời gian cụ thể (phụ thuộc
vào tần số xung clock)
2.1.3 Giải thuật đặc lịch
 Là giải thuật có độ ưu tiên cao nhất trước tiên. Nếu có nhiều hơn 1 tast có
cùng độ ưu tiên cao nhất thì các task sẽ được thực hiện theo kiểu roundrobin
2.1.4

Giao tiếp giữa Tasks

Page 29

Chương 2:
Giới thiệu về Hệ điều hành thời gian thực FreeRTOS

GVHD: ThS. Huỳnh Văn Kiểm
SVTH: Lê Văn Mùi

2.1.4.1.1 Queuing:
Inter-process comm được thực hiện bằng queue, thì hầu hết thông tin được
truyền bằng giá trị chứ không phải tham chiếu nên vấn đề ràng buộc vê bộ nhớ phải
được xét đến.
Queue read hoặc write từ bên trong ISR là : non-blocking.
Queue read hoặc write với timeout=0 : non-blocking
2.1.4.1.2 Sy...
Chương 2: GVHD: ThS. Huỳnh Văn Kiểm
Giới thiệu về Hệ điều hành thời gian thực FreeRTOS SVTH: Lê Văn Mùi


 

 !"#$%&'&(#)*+,-#-.)
/0123# (41)56789:
;71<=)">0?1;7@"#A?1
B2.2C5);)>1<#+D489E7
7 F5
G'#)
;8"HII?0*J5
I$I>0?8KII@@4@"LM489E
#KII#=N>0?-A8O*"P$%&8#Q
R-N+-S(5
KII89:,0LT#E:0R1KUV53&
N-KII101I)*+1("I$ISWXSL"S
)II11S(FS89?(8
:YIZIS#IA8 9@I#I5
KIIG[91:?\V)?!#)))]
21I6$^^
23V"23_"@I43`
2."Y^@"aUbc
"a"YdIY@"4ae
@,+N-KII89E8$]
\5c  !"#$#%&'!()
/G(X0(
?(X0(=#/1f);890LcS4
f-SIS894%1gJ#)H$)?$))
0LO?I15
\5c5\ *+&%,#))!-./#&$
S4h4?1G1f4*$c)*&&(
#R$ 41)
\5c5` #0#'!.1'23)/4)!
i*<(8:8E:56?Oc$
j(8:=$)$k89I)Z
0
\5c5l #%5'#67$#8%%9:9
Page 29
Hệ điều hành FreeRTOS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ điều hành FreeRTOS - Người đăng: minhchiictu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hệ điều hành FreeRTOS 9 10 623