Ktl-icon-tai-lieu

Hệ giằng trong khung thép

Được đăng lên bởi Luôn Hồ
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 1972 lần   |   Lượt tải: 6 lần
1

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam ñoan luận văn với ñề tài “Nghiên cứu cấu tạo, tính toán, bố
trí hệ giằng trong khung thép nhẹ nhà công nghiệp một tầng một nhịp.” là của
riêng tôi.
Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực, không sao chép,
trùng lặp với các luận văn ñã ñược bảo vệ.

Hà Nội, ngày 15 tháng 2 năm 2011
Tác giả luận văn

Nguyễn Thế Hiệu

2

LỜI CẢM ƠN
Sau quá trình học tập và nghiên cứu tại trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội,
dưới sự giảng dạy, chỉ bảo, giúp ñỡ tận tình của các thầy cô giáo, ban chủ
nhiệm khoa Sau ñại học, ñược sự cố vấn và hướng dẫn nhiệt tình của thầy
giáo hướng dẫn khoa học, sự nỗ lực của bản thân, tôi ñã hoàn thành bản luận
văn tốt nghiệp với ñề tài “Nghiên cứu cấu tạo, tính toán, bố trí hệ giằng
trong khung thép nhẹ nhà công nghiệp một tầng một nhịp.”
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn ñến các thầy trong ban lãnh ñạo nhà trường,
lãnh ñạo khoa Sau ñại học, tập thể các thầy cô giáo, cán bộ công nhân viên
của trường Đại học kiến trúc Hà Nội và các ñồng nghiệp ñã tạo mọi ñiều kiện
thuận lợi giúp tôi hoàn thành quá trình học tập và nghiên cứu.
Đặc biệt tôi xin cảm ơn PGS.TS. Đoàn Tuyết Ngọc ñã tận tình hướng
dẫn, chỉ bảo ñể tôi hoàn thành luận văn này.

Hà Nội, ngày 15 tháng 2 năm 2011

Nguyễn Thế Hiệu
Học viên lớp CH- 08X

3

MỤC LỤC
Trang
Trang phụ bìa.
Lời cam ñoan.

1

Lời cảm ơn .

2

Mục lục.

3

Danh mục các ký hiệu và chữ viết tắt.

6

Danh mục các bảng.

8

Danh mục các hình vẽ.

8

Mở ñầu.

10

1. Lý do nghiên cứu.

10

2. Mục ñích nghiên cứu.

11

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

11

Chương 1: Tổng quan về kết cấu hệ giằng.

12

1.1 Tác dụng của hệ giằng trong nhà khung thép nhẹ.

12

1.1.1 Tác dụng của hệ giằng trong việc giữ ổn ñịnh.

13

1.1.2 Tác dụng của hệ giằng trong việc chịu lực.

13

1.2 Các cách bố trí hệ giằng.
1.2.1 Hệ giằng mái.

14
16

1.2.1.1 Trường hợp nhà khung thép nhẹ xà ngang là dàn thép
(khung kèo Tiệp).

16

1.2.1.2 Trường hợp nhà khung thép nhẹ có xà ngang là dầm
thép (khung zamil).

18

1.2.2 Hệ giằng cột.

19

1.2.3 Hệ giằng tường.

19

1.3 Thực trạng và ảnh hưởng của việc bố trí hệ giằng trong thực tế.

20

Chương 2: Cấu tạo, sự làm việc và cách tính toán hệ giằng.

23

2.1 Cấu tạo hệ giằng.

23

2.1.1 Khi hệ giằng là thép tròn.

23

2.1.2 Khi hệ giằng là cáp.

27

4

2.1.3 Khi hệ giằng là thép hình.
2.2 Tính toán hệ giằng.
2.2.1 Trường hợp ñơn giản.

27
30
30

2.2.1.1 Theo tiêu chuẩn Việt Nam.

30

2.2.1.2 Theo tiêu chuẩn Úc – AS4100.

32

2.2.1.3 Theo tiêu chuẩn Mỹ - AISC/ASD

33

2.2...
1
LI CAM ĐOAN
Tôi xin cam ñoan lun văn vi ñề tài “Nghiên cu cu to, tính toán, b
trí h ging trong khung thép nh nhà công nghip mt tng mt nhp.” là ca
riêng tôi.
Các s liu, kết qu nêu trong lun văn trung thc, không sao chép,
trùng lp vi các lun văn ñã ñược bo v.
Hà Ni, ngày 15 tháng 2 năm 2011
Tác gi lun văn
Nguyn Thế Hiu
Hệ giằng trong khung thép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ giằng trong khung thép - Người đăng: Luôn Hồ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
Hệ giằng trong khung thép 9 10 199