Ktl-icon-tai-lieu

HỆ MÀ U P A L

Được đăng lên bởi quang-nguyen-viet1
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 756 lần   |   Lượt tải: 0 lần
58

Chƣơng 5

HỆ MÀ U P A L
5.1 ĐẠI CƢƠNG
Hệ PAL viết tắt của chữ PHASE ALTERNATIVE LINE tức là đảo pha theo
từng dòng một. Năm 1962 giáo sư tiến sĩ người Đức-Walter Bruch và các đồng sự
của ông ở hãng TELEFUNKEN (Đức) nêu các khuyết điểm của hệ NTSC và đề
nghị một hệ cải tiến PAL. Năm 1966 hệ PAL được chính thức phát sóng trên kênh
CCIR (5,5MHz) ở Tây Đức.

5.2 KHUYẾT ĐIỂM CỦA NTSC
1. Tín hiệu sóng tải phụ bị lệch pha qua các tầng khuếch đại (chẳng hạn mạch có
R, L, C). Chỉ cần sai 5o thì màu đã bị lạc sắc thái rồi  cần phải chỉnh TINT.
2. Trên thực tế cho dù hai sóng tải phụ vuông góc nhưng vẫn có sự tương tác nhẹ
giữa hai màu đi chung nên màu kém nguyên chất.
3. Sóng tải phụ tránh được hoạ tần fH nhưng không kể đến fv

5.3 CẢI TIẾN HỆ PAL
1. Sóng tải phụ vẫn cùng tần số nhưng khác pha: 0o và 90o như NTSC nhưng qua
hàng sau thì xanh vẫn giữ 0o, đỏ thì đảo pha 180o (so với hàng trên).
u

u
v

v

v
u

v

u

Phát đi

Do sự lệch pha cùng chiều nên ở máy thu, nếu đảo pha 1 tín hiệu để cộng
với tín hiệu ở hàng đó thì độ sai pha tự khử nhau.
2. Mặc dù hai màu vẫn đi chung trong hệ PAL nhưng người ta giảm màu xanh chỉ
còn 0,493 và màu đỏ còn 0,877. PAL định lại hai tín hiệu màu:
u(xanh) = 0,493 (B - Y)
v(đỏ) = 0,877 (R - Y)
3. Chọn sóng tải phụ tránh các hài tần của fH và fv
3M Hz  f s  (n  m)f H  f v  5M Hz

1
 f sc  (284  )f H  25Hz  283,75f H  25Hz  283,75 : 15625  25  4,433618M Hz
4
 f sc  4,43M Hz

59
Với

n = 284: n nguyên dương

 fv = 25Hz

1
4

m=

 fv: ước số của fv

0<m<1

4. Chọn fv = 50Hz và fH = 15625Hz

5.4 MÃ HÓA PAL
DELAY
0,7 s

Y
(R-Y)

R
G

v SAM

0,877

MATRIX

B


C1

(B-Y)


C +
+


C2

u SAM

+

0,493
fH
S1
4,43(0)o

4,43(0)o

+90o

PAL
VIDEO

BURST
GATE

S2

-90o

-135o

+135o

f

H
Các nhận xét
 Hệ PAL vẫn sử dụng phương pháp điều biên nén vuông góc như ở NTSC.
 Gốc pha 0o được dùng để điều biên nén tín hiệu sắc u (thay vì 33o như ở
NTSC).
 Pha +90o và -90o lần lượt từng dòng một để điều biên nén tín hiệu sắc v
(thay vì lần lượt là 33o + 90o = 123o như NTSC).
 Pha của Burst là +135o và -135o lần lượt cho từng dòng một tùy theo
dòng đang truyền có pha là -90o hay +90o.

v
Burst
+135o


C1

m


C

v(+90o) ứng với B(-135o)
v(-90o) ứng với B(+135o)


C
2
+90
o

-90o
Burst
-135o

Vậy

u

m’

60
Tín hiệu video tổng hợp của PAL cũng giống của NTSC.

5.5 MẠCH GIẢI MÃ PAL
Giả sử đã tách sóng hình ở máy thu PAL, lấy ra tín hiệu video tổng hợp.
1. Việc đầu tiên: là tách Y ra khỏi màu C
0

3,9MHz

Y+B+C

Y

DELAY
0,7 ...
58
C
C
h
h
ƣ
ƣ
ơ
ơ
n
n
g
g
5
5
H
H
M
M
À
À
U
U
P
P
A
A
L
L
5
5
.
.
1
1
Đ
Đ
I
I
C
C
Ƣ
Ƣ
Ơ
Ơ
N
N
G
G
Hệ PAL viết tắt của chữ PHASE ALTERNATIVE LINE tức đảo pha theo
từng dòng một. Năm 1962 giáo sư tiến người Đức-Walter Bruch và các đồng sự
của ông hãng TELEFUNKEN (Đức) nêu các khuyết điểm của hệ NTSC đề
nghị một hệ cải tiến PAL. Năm 1966 hệ PAL được chính thức phát sóng trên kênh
CCIR (5,5MHz) ở Tây Đức.
5
5
.
.
2
2
K
K
H
H
U
U
Y
Y
T
T
Đ
Đ
I
I
M
M
C
C
A
A
N
N
T
T
S
S
C
C
1. Tín hiệu sóng tải phụ bị lệch pha qua các tầng khuếch đại (chẳng hạn mạch
R, L, C). Chỉ cần sai 5
o
thì màu đã bị lạc sắc thái rồi cần phải chỉnh TINT.
2. Trên thực tế cho hai sóng tải phụ vuông góc nhưng vẫn sự tương tác nhẹ
giữa hai màu đi chung nên màu kém nguyên chất.
3. Sóng tải phụ tránh được hoạ tần f
H
nhưng không kể đến f
v
5
5
.
.
3
3
C
C
I
I
T
T
I
I
N
N
H
H
P
P
A
A
L
L
1. Sóng tải phụ vẫn cùng tần số nhưng khác pha: 0
o
90
o
như NTSC nhưng qua
hàng sau thì xanh vẫn giữ 0
o
, đỏ thì đảo pha 180
o
(so với hàng trên).
Do sự lệch pha ng chiều nên máy thu, nếu đảo pha 1 n hiệu để cộng
với tín hiệu ở hàng đó thì độ sai pha tự khử nhau.
2. Mặc hai màu vẫn đi chung trong hệ PAL nhưng người ta giảm màu xanh chỉ
còn 0,493 và màu đỏ còn 0,877. PAL định lại hai tín hiệu màu:
u(xanh) = 0,493 (B - Y)
v(đỏ) = 0,877 (R - Y)
3. Chọn sóng tải phụ tránh các hài tần của f
H
và f
v
MHz43,4f
MHz433618,42515625:75,283Hz25f75,283Hz25f)
4
1
284(f
MHz5ff)mn(fMHz3
sc
HHsc
vHs
u
v
u
v
u
v
u
v
Phát đi
HỆ MÀ U P A L - Trang 2
HỆ MÀ U P A L - Người đăng: quang-nguyen-viet1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
HỆ MÀ U P A L 9 10 912