Ktl-icon-tai-lieu

HỆ MÀU NTSC

Được đăng lên bởi quang-nguyen-viet1
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1970 lần   |   Lượt tải: 4 lần
48

Chư ơn g 4

HỆ MÀU NTSC
4.1 Đại cương
NTSC viết tắt của chữ NATIONAL TELEVISION SYSTEM COMMITEE. Hệ màu
này ra đời tại Mỹ, phát sóng vào năm 1954, dựa theo chuẩn FCC (4,5MHz).

4.2 Các tiêu chuẩn của hệ màu NTSC
4.2.1 Chọn lại băng tần VHF (12 kênh) và UHF (69 kênh) của FCC đen trắng
Chọn




f RF
f IF

VID

VID

, f RF , f 0
S

, f IF

S

f RF  f RF
S

 4,5MHz do đó: f IF

VID

VID

 f IF  4,5MHz
S

 Khổ rộng băng thông 6MHz
 525 dòng 1 ảnh, 30 ảnh/giây
 fH = 15750Hz, fv = 60Hz
4.2.2 Định khu vực màu và Y trong dải tần
Av

fsc = 3,58 MHz

Y

O

3,08 4,08
Luma

f(MHz)

Y: 0 ÷ 3MHz
Màu: 3,08MHz ÷ 4,08MHz
Tần số sóng mang phụ:
fsc = 3,58MHz

Chrominance

4.2.3 Điều chế màu
Màu được điều chế bằng phương pháp điều chế biên độ cân bằng triệt sóng mang còn
gọi là điều biên
nén SAM (Suppressed AM.)

 Tại mức mà tín hiệu = 0 thì không còn sóng mang phụ nữa
 Tần số sóng mang phụ mang tín hiệu vẫn là 3,58MHz
 Biên độ đỉnh - đỉnh = chính biên độ đỉnh - đỉnh của tín hiệu

49
 Mỗi khi điện áp đổi chiều từ dương sang âm hay ngược lại thì sóng mang phụ
lại đảo pha 180o

4.3 Mạch tạo tín hiệu Video NTSC tổng hợp tại đài phát
4.3.1 Bước thứ nhất
Tạo ra tín hiệu (B - Y), (R - Y) và tín hiệu chói Y từ camera màu.
4.3.2 Bước thứ hai
Tạo ra hai tín hiệu sắc I và Q từ tín hiệu (B - Y) và (R - Y) như sau:
I = 0,74 (R - Y) - 0,27 (B - Y)
Q = 0,48 (R - Y) + 0,41 (B -Y)
(B – Y)

I (0  1,2 MHz)

MATRIX

(R – Y)

Q (0  0,5 MHz)

Tọa độ màu của (B – Y), (R - Y) và I, Q như sau:
(R –Y)
I

I: Inphase
Q: Quadrature

Q
123o

(B –Y)

33o

Hệ NTSC xoay hệ trục toạ độ màu đi 33o và xác định toạ độ bằng I, Q. Điều
này giúp ta giảm được băng thông của hai tín hiệu sắc I chỉ còn 1,2MHz và Q chỉ còn
0,5MHz mà màu sắc vẫn không bị giảm chất lượng.
Chú ý: là trong phép xoay hệ trục đi 33o nói trên, các vị trí điểm màu không
thay đổi (R, G, B chẳng hạn) mà chỉ thay đổi toạ độ m((R - Y) , (B - Y)) bằng toạ độ
(I ,Q).
I
Q

Màu bất kỳ: 
4.3.3 Bước thứ ba
I

(B – Y)
(R – Y)

3,58
0o


C1

SAM

MATRIX

+
Q

+33o


C2

SAM
+90o


C

50
Tạo ra 2 sóng mang phụ 3,58 (33o) cho tín hiệu sắc Q và 3,58 (123o) cho I.
I và Q được điều chế biên độ theo phương pháp điều chế cân bằng triệt sóng mang
(còn gọi là điều biên nén SAM).
 

C  C1 + C 2


C1


C2




I
C = C1 + C 2 và  = arctg
Q


Hai sóng điều biên nén của I và Q ( C1 và C 2 ) sau đó được nhập chung để có 1




sóng C = C1 + C 2 duy nhất rồi lại nhập chung tín hiệu chói Y. Vì Y đi thẳng còn C

trong quá trình tạ...
48
A
v
3,08
4,08
f(MHz)
O
Y
f
sc
= 3,58 MHz
Luma
Chrominance
C
C
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g
4
4
H
H
M
M
À
À
U
U
N
N
T
T
S
S
C
C
4
4
.
.
1
1
Đ
Đ
i
i
c
c
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g
NTSC viết tắt của chữ NATIONAL TELEVISION SYSTEM COMMITEE. Hệ màu
này ra đời tại Mỹ, phát sóng vào năm 1954, dựa theo chuẩn FCC (4,5MHz).
4
4
.
.
2
2
C
C
á
á
c
c
t
t
i
i
ê
ê
u
u
c
c
h
h
u
u
n
n
c
c
a
a
h
h
m
m
à
à
u
u
N
N
T
T
S
S
C
C
4
4
.
.
2
2
.
.
1
1
C
C
h
h
n
n
l
l
i
i
b
b
ă
ă
n
n
g
g
t
t
n
n
V
V
H
H
F
F
(
(
1
1
2
2
k
k
ê
ê
n
n
h
h
)
)
v
v
à
à
U
U
H
H
F
F
(
(
6
6
9
9
k
k
ê
ê
n
n
h
h
)
)
c
c
a
a
F
F
C
C
C
C
đ
đ
e
e
n
n
t
t
r
r
n
n
g
g
Chọn
0
S
RF
VID
RF
f,f,f
S
IF
VID
IF
f,f
MHz,ff
VID
RF
S
RF
54
do đó:
Khổ rộng băng thông 6MHz
525 dòng 1 ảnh, 30 ảnh/giây
f
H
= 15750Hz, f
v
= 60Hz
4
4
.
.
2
2
.
.
2
2
Đ
Đ
n
n
h
h
k
k
h
h
u
u
v
v
c
c
m
m
à
à
u
u
v
v
à
à
Y
Y
t
t
r
r
o
o
n
n
g
g
d
d
i
i
t
t
n
n
4
4
.
.
2
2
.
.
3
3
Đ
Đ
i
i
u
u
c
c
h
h
ế
ế
m
m
à
à
u
u
Màu được điều chế bằng phương pháp điều chế biên độ cân bằng triệt sóng mang còn
gọi điều biên nén SAM (Suppressed AM.)
Tại mức mà tín hiệu = 0 thì không còn sóng mang phụ nữa
Tần số sóng mang phụ mang tín hiệu vẫn là 3,58MHz
Biên độ đỉnh - đỉnh = chính biên độ đỉnh - đỉnh của tín hiệu
Y: 0 ÷ 3MHz
Màu: 3,08MHz ÷ 4,08MHz
Tần số sóng mang phụ:
f
sc
= 3,58MHz
HỆ MÀU NTSC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỆ MÀU NTSC - Người đăng: quang-nguyen-viet1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
HỆ MÀU NTSC 9 10 514