Ktl-icon-tai-lieu

HỆ THỐNG BẢO VỆ RƠLE TỔ MÁY

Được đăng lên bởi Tuan Tran
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 765 lần   |   Lượt tải: 6 lần
HỆ THỐNG BẢO VỆ RƠLE TỔ MÁY

I.
1.
2.

3.

4.

5.
6.
II.
1.

Hệ thống bảo vệ phần cơ tổ máy
Hệ thống dầu áp lực
 Áp lực thấp sự cố (10Mpa)
Gối trên
 Nhiệt độ sécmăng OHT + OĐ tăng cao cấp 2(60/65)
 Nhiệt độ dầu gối trên tăng cao cấp 2(55/60)
 Mức dầu thấp sự cố
Gối dưới
 Nhiệt độ sécmăng OHT tăng cao cấp 2(60/65)
 Nhiệt độ dầu gối trên tăng cao cấp 2(55/60)
 Mức dầu thấp sự cố
Gối turbine
 Nhiệt độ sécmăng OHT + OĐ tăng cao cấp 2(60/65)
 Nhiệt độ dầu gối trên tăng cao cấp 2(55/60)
 Mức dầu thấp sự cố
Nhiệt độ gió máy phát
 Nhiệt độ gió vào/ nhiệt độ gió ra
Bảo vệ nhiệt độ MBA kích từ TE
Hệ thống thống bảo vệ phần điện tổ máy
Bảo vệ so lệch máy phát (Relay NF 807)

2. Bảo vệ quá dòng máy phát

Sử dụng rơle NF808

3. Bảo vệ so lệch MBA(Relay NF8701)

4. Bảo vệ so lệch khối MF – MBA(sử dụng relay NF8701)

5. Bảo vệ quá dòng MBA chính (phía 110kV) relay NF8703

6. Bảo vệ MBA kích từ (50/51E)

...
HỆ THỐNG BẢO VỆ RƠLE TỔ MÁY
I. Hệ thống bảo vệ phần cơ tổ máy
1. Hệ thống dầu áp lực
Áp lực thấp sự cố (10Mpa)
2. Gối trên
Nhiệt độ sécmăng OHT + OĐ tăng cao cấp 2(60/65)
Nhiệt độ dầu gối trên tăng cao cấp 2(55/60)
Mức dầu thấp sự cố
3. Gối dưới
Nhiệt độ sécmăng OHT tăng cao cấp 2(60/65)
Nhiệt độ dầu gối trên tăng cao cấp 2(55/60)
Mức dầu thấp sự cố
4. Gối turbine
Nhiệt độ sécmăng OHT + OĐ tăng cao cấp 2(60/65)
Nhiệt độ dầu gối trên tăng cao cấp 2(55/60)
Mức dầu thấp sự cố
5. Nhiệt độ gió máy phát
Nhiệt độ gió vào/ nhiệt độ gió ra
6. Bảo vệ nhiệt độ MBA kích từ TE
II. Hệ thống thống bảo vệ phần điện tổ máy
1. Bảo vệ so lệch máy phát (Relay NF 807)
HỆ THỐNG BẢO VỆ RƠLE TỔ MÁY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỆ THỐNG BẢO VỆ RƠLE TỔ MÁY - Người đăng: Tuan Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
HỆ THỐNG BẢO VỆ RƠLE TỔ MÁY 9 10 817