Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống BMS

Được đăng lên bởi Nguyễn Toản
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1374 lần   |   Lượt tải: 6 lần
MỤC LỤC
I.

GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI HỆ THỐNG IBMS ALC............................................................2
1.

CẤU TRÚC HỆ THỐNG VÀ MẠNG TRUYỀN THÔNG...................................................................2

1.1

Cấu trúc hệ thống...................................................................................................................... 2

1.2

Mạng truyền thông..................................................................................................................... 3

2.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT PHẦN CỨNG............................................................................................ 3

2.1

Thiết bị cấp quản lý................................................................................................................... 3

2.2

Bộ điều khiển số trực tiếp......................................................................................................... 5

3.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT PHẦN MỀM............................................................................................ 12

3.1

Phần mềm chạy trên máy chủ................................................................................................ 12

3.2

Phần mềm trên bộ điều khiển quản lý mạng, trên các bộ điều khiển số trực tiếp.............16

3.3

Giao diện phần mềm WebCTRL.............................................................................................. 19

II. PHẠM VI TÍCH HỢP GIỮA CÁC HỆ THỐNG..........................................................28

1

THUYẾT MINH KỸ THUẬT HỆ THỐNG IBMS - ALC
Dự án: Trung tâm thương mại Chợ Đũi
Địa chỉ: 158 Võ Văn Tần, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
I.

GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI HỆ THỐNG IBMS ALC
1.

CẤU TRÚC HỆ THỐNG VÀ MẠNG TRUYỀN THÔNG

1.1 Cấu trúc hệ thống
Hệ thống IBMS bao gồm ba cấp: cấp quản lý, cấp điều khiển và cấp trường.

Hình 1: Cấu trúc hệ thống IBMS
1.1.1 Cấp quản lý: Bao gồm máy chủ, máy trạm và bộ quản lý mạng
Máy chủ hệ thống IBMS (Server) được cài đặt phần mềm dạng WebServer, làm
nhiệm vụ thu nhận, lưu trữ dữ liệu hệ thống được đưa về từ các DDC. Tại máy chủ hệ
thống IBMS cho phép người vận hành giám sát, điều khiển, thiết lập thông số của toàn
bộ hệ thống IBMS thông qua giao diện Web. Máy chủ đóng vai trò là một Server dịch vụ
Web.
Máy trạm hệ thống IBMS (Client) là những máy tính vận hành thông thường, dùng
để giám sát hệ thống, chon chế độ vận hành hệ thống. Máy trạm được cài đặt trình
duyệt Web, truy nhập vào hệ thống thông qua dịch vụ Web được cấp tại máy chủ.
Bộ quản lý mạng: Có ...
MỤC LỤC
I. GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI HỆ THỐNG IBMS ALC............................................................2
1. CẤU TRÚC HỆ THỐNG VÀ MẠNG TRUYỀN THÔNG...................................................................2
1.1 Cấu trúc hệ thống...................................................................................................................... 2
1.2 Mạng truyền thông.....................................................................................................................3
2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT PHẦN CỨNG............................................................................................3
2.1 Thiết bị cấp quản lý...................................................................................................................3
2.2 Bộ điều khiển số trực tiếp.........................................................................................................5
3. THÔNG SỐ KỸ THUẬT PHẦN MỀM............................................................................................12
3.1 Phần mềm chạy trên máy chủ................................................................................................12
3.2 Phần mềm trên bộ điều khiển quản lý mạng, trên các bộ điều khiển số trực tiếp.............16
3.3 Giao diện phần mềm WebCTRL..............................................................................................19
II. PHẠM VI TÍCH HỢP GIỮA CÁC HỆ THỐNG..........................................................28
1
Hệ thống BMS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống BMS - Người đăng: Nguyễn Toản
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Hệ thống BMS 9 10 153