Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống cân bằng điện tử ESP của hyundai

Được đăng lên bởi phanquang05
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 2632 lần   |   Lượt tải: 7 lần
TQ ESP
(MGH-40)


Copyright by Hyundai Motor Company. All rights reserved.

ESP

2

Application
Area

General

Middle East

Europe

Aus.

ABS

Option

Option

Option

Option

ESP

-

-

Option

-

System

ESP

3

Comparison
Item

MGH 10

MGH 20

MGH 25

MGH 40

Model


Application

LC, XD, SM

GK, FC

JM

EN, TQ

MP year

1999 (ABS)
2000 (TCS)

2001 (TCS)

2003 (ABS)
2004 (ESP)

Aug. 2006 (ESP)

LFC + MSC +PBA +
MIRC
Key Points

On-Off valve control

LFC: Linear flow control
MSC: Motor speed
control
PBA: Panic brake assist
MIRC: Modified
independent rear control

LFC + MSC + PBA +
MIRC + ROP
ROP: Roll over
prevention

ESP

4

Comparison
Items

ABS

ESP

HECU Assembly

Wheel speed sensor
Yaw & lateral G-sensor

-

Pressure sensor

-

Steering angle sensor

-

Longitudinal G-sensor

Built in type

ESP

5

ESP ComponentsESP

6

Components of HECU
Motor
Valve Block

MGH-40 ABS
Solenoid
Valves


Pump

ABSCM
Motor

Accumulator

Valve Block

Solenoid
Valves

MGH-40 ESP

Pump
Pressure
sensor
ESPCM
Accumulator

ESP

7

Features
LFC (Linear Flow Control)

On/Off

Skid 
Pressure

LFC  Control Range

LFC
µ

Pressure 
Overshoot
∆P

On/Off Control Range

Pressure 
Undershoot

Slip

ESP

8

Features
MSC (Motor Speed Control)
Vehicle Speed
Wheel Speed

Big Dump
Wheel Pressure

Vehicle Speed

Rich brake oil
flow in LPA

Motor RPM is highWheel Speed

Small Dump
Wheel Pressure

Poor brake oil
flow in LPA

Motor RPM is low

ESP

9

Features
MIRC (Modified Independent Rear Control)
- Enhancement of braking performance
- Independent pressure control according to rear wheel movement
(for the vehicle safety, the control is limited : pressure difference RR vs. RL is less then 20 bar)

- Application : ABS, ESPMaster Pres.

Pres Rise
Limitation

Pres Rise
Limitation
P_r1
P_r2

Gain in Braking 
Performance

ESP

10

Features
ROP (Roll Over Prevention)
- Prevention of vehicle roll-over
- Extended logic of ESP
- Function inhibited when ESP OFF switch ON- Input : yaw rate, lateral G
- Output : brake control, engine torque control
- Application : ESP

ROP
ROPON
ON

ROP
ROPOFF
OFF

• Test vehicle: TUCSON
•

Test
condition
- on the dry asphalt
- vehicle speed : 120~180km/h

ESP

11

Inputs & Outputs
MGH-40 ESP
Motor Pump

WSS (4EA)

Solenoid Valves

Steering Angle Sensor

EPS OFF Warning Lamp
Yaw rate & Lateral G- sensor
(CAN)
Pressure Sensor
Brake Switch
ESP O...
Copyright by Hyundai Motor Company. All rights reserved.
TQ ESP
(MGH-40)
www.oto-hui.com
Hệ thống cân bằng điện tử ESP của hyundai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống cân bằng điện tử ESP của hyundai - Người đăng: phanquang05
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Hệ thống cân bằng điện tử ESP của hyundai 9 10 423