Ktl-icon-tai-lieu

hệ thống đánh lửa

Được đăng lên bởi nguyen-duy-linh-1107758
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 2268 lần   |   Lượt tải: 0 lần
5.1 Lyù thuyeát ñaùnh löûa cho ñoäng cô xaêng
5.1.1 Caùc thoâng soá chuû yeáu cuûa heä thoáng ñaùnh löûa
a. Hieäu ñieän theá thöù caáp cöïc ñaïi U2m
Hieäu ñieän theá thöù caáp cöïc ñaïi U2m laø hieäu ñieän theá cöïc ñaïi ño ñöôïc ôû hai ñaàu
cuoän daây thöù caáp khi taùch daây cao aùp ra khoûi bougie. Hieäu ñieän theá thöù caáp cöïc
ñaïi U2m phaûi ñuû lôùn ñeå coù khaû naêng taïo ñöôïc tia löûa ñieän giöõa hai ñieän cöïc cuûa
bougie, ñaëc bieät laø luùc khôûi ñoäng.
b. Hieäu ñieän theá ñaùnh löûa Uñl
Hieän ñieän theá thöù caáp maø taïi ñoù quaù trình ñaùnh löûa xaûy ra, ñöôïc goïi laø hieäu
ñieän theá ñaùnh löûa (Uñl). Hieäu ñieän theá ñaùnh löûa laø moät haøm phuï thuoäc vaøo
nhieàu yeáu toá, tuaân theo ñònh luaät Pashen.
U ñt = K

P.δ
T

Trong ñoù:
P: aùp suaát trong buoàng ñoát taïi thôøi ñieåm ñaùnh löûa.

δ: khe hôû bougie.
T: nhieät ñoä ôû ñieän cöïc trung taâm cuûa bougie taïi thôøi ñieåm ñaùnh löûa.
K: haèng soá phuï thuoäc vaøo thaønh phaàn cuûa hoãn hôïp hoøa khí.
ÔÛ cheá ñoä khôûi ñoäng laïnh, hieäu ñieän theá ñaùnh löûa Uñl taêng khoaûng 20 ñeán 30%
do nhieät ñoä ñieän cöïc bougie thaáp.
Khi ñoäng cô taêng toác ñoä, thoaït tieân, Uñl taêng, do aùp suaát neùn taêng, nhöng sau ñoù
Uñl giaûm töø töø do nhieät ñoä ñieän cöïc bougie taêng vaø aùp suaát neùn giaûm do quaù
trình naïp xaáu ñi.
Hieäu ñieän theá ñaùnh löûa coù giaù trò cöïc ñaïi ôû cheá ñoä khôûi ñoäng vaø taêng toác, coù
giaù trò cöïc tieåu ôû cheá ñoä oån ñònh khi coâng suaát cöïc ñaïi (hình 5.1).
Trong quaù trình vaän haønh xe môùi, sau 2.000 km ñaàu tieân, Uñl taêng 20% do ñieän
cöïc bougie bò maøi moøn. Sau ñoù Uñl tieáp tuïc taêng do khe hôû bougie taêng. Vì vaäy,
ñeå giaûm Uñl phaûi hieäu chænh laïi khe hôû bougie sau moãi 10.000 km.

Chöông 5: Heä thoáng ñaùnh löûa

114
Uñl

(KV)

4

2

1

16
3
8

1000

2000

3000

n (min-1)

Hình 5.1: Söï phuï thuoäc cuûa hieäu ñieän theá ñaùnh löûa
vaøo toác ñoä vaø taûi cuûa ñoäng cô
1. Toaøn taûi; 2. Nöûa taûi; 3. Taûi nhoû; 4. Khôûi ñoäng vaø caàm chöøng
c. Heä soá döï tröõ Kdt
Heä soá döï tröõ laø tyû soá giöõa hieäu ñieän theá thöù caáp cöïc ñaïi U2m vaø hieäu ñieän theá
ñaùnh löûa Uñl:
K dt =

U 2m
U ñl

Ñoái vôùi heä thoáng ñaùnh löûa thöôøng, do U2m thaáp neân Kdt thöôøng nhoû hôn 1,5.
Treân nhöõng ñoäng cô xaêng hieän ñaïi vôùi heä thoáng ñaùnh löûa ñieän töû, heä soá döï tröõ
coù giaù trò khaù cao (Kdt = 1,5 ÷ 2,0), ñaùp öùng ñöôïc vieäc taêng tyû soá neùn, taêng soá
voøng quay vaø taêng khe hôû bougie.
d. Naêng löôïng döï tröõ Wdt
N...
5.1 Lyù thuyeát ñaùnh löûa cho ñoäng cô xaêng
5.1.1 Caùc thoâng soá chuû yeáu cuûa heä thoáng ñaùnh löûa
a. Hieäu ñieän theá thöù caáp cöïc ñaïi U
2m
Hieäu ñieän theá thöù caáp cöïc ñaïi U
2m
laø hieäu ñieän theá cöïc ñaïi ño ñöôïc ôû hai ñaàu
cuoän daây thöù caáp khi taùch daây cao aùp ra khoûi bougie. Hieäu ñieän theá thöù caáp cöïc
ñaïi U
2m
phaûi ñuû lôùn ñ coù khaû naêng taïo ñöôïc tia ûa ñieän giöõa hai ñieän cöïc cuûa
bougie, ñaëc bieät laø luùc khôûi ñoäng.
b. Hieäu ñieän theá ñaùnh löûa U
ñl
Hieän ñieän theá thöù caáp maø taïi ñoù quaù trình ñaùnh löûa xaûy ra, ñöôïc goïi laø hieäu
ñieän theá ñaùnh löûa (U
ñl
). Hieäu ñieän theá ñaùnh löûa laø moät haøm phuï thuoäc vaøo
nhieàu yeáu toá, tuaân theo ñònh luaät Pashen.
T
P
KU
δ
.
=
ñt
Trong ñoù:
P: aùp suaát trong buoàng ñoát taïi thôøi ñieåm ñaùnh löûa.
δ
: khe hôû bougie.
T: nhieät ñoä ôû ñieän cöïc trung taâm cuûa bougie taïi thôøi ñieåm ñaùnh löûa.
K: haèng soá phuï thuoäc vaøo thaønh phaàn cuûa hoãn hôïp hoøa khí.
ÔÛ cheá ñoä khôûi ñoäng laïnh, hieäu ñieän theá ñaùnh löûa U
ñl
taêng khoaûng 20 ñeán 30%
do nhieät ñoä ñieän cöïc bougie thaáp.
Khi ñoäng cô taêng toác ñoä, thoaït tieân, U
ñl
taêng, do aùp suaát neùn taêng, nhöng sau ñoù
U
ñl
giaûm töø töø do nhieät ñoä ñieän cöïc bougie taêng vaø aùp suaát neùn giaûm do quaù
trình naïp xaáu ñi.
Hieäu ñieän theá ñaùnh löûa coù giaù trò cöïc ñaïi ôû cheá ñoä khôûi ñoäng vaø taêng toác, coù
giaù trò cöïc tieåu ôû cheá ñoä oån ñònh khi coâng suaát cöïc ñaïi (hình 5.1).
Trong quaù trình vaän haønh xe môùi, sau 2.000 km ñaàu tieân, U
ñl
taêng 20% do ñieän
cöïc bougie bò maøi moøn. Sau ñoù U
ñl
tieáp tuïc taêng do khe hôû bougie taêng. Vì vaäy,
ñeå giaûm U
ñl
phaûi hieäu chænh laïi khe hôû bougie sau moãi 10.000 km.
hệ thống đánh lửa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hệ thống đánh lửa - Người đăng: nguyen-duy-linh-1107758
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
hệ thống đánh lửa 9 10 256